Άδεια Χρήσης Ανιχνευτών Μετάλλου και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού ή του Πυθμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση86d95e0d-0ae1-4c61-9820-06db35682d2f 869514

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χρήση ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους του βυθού ή του πυθμένα, η οποία χρήση επιτρέπεται κατόπιν αδειοδότησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Ν. 3028/2002, άρ. 38.2). Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Όποιος χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης χωρίς την άδεια που απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38 τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, άρ. 62.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτή μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια χωρικά Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (βλ. πεδίο 'Βήματα').

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα


      Μητρώα που τηρούνται

      Ειδικό Μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών να είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλου, που τηρείται στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και να έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση έχει ισχύ ενός (1) έτους, από την έκδοσή της. Εάν εντός του έτους δεν υποβληθεί αίτημα αδειοδότησης της χρήσης από το νόμιμο κάτοχο, τότε το μηχάνημα διαγράφεται από το μητρώο και απαιτείται ανανέωση της εγγραφής, προκειμένου να εξασφαλισθεί η νόμιμη κατοχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, ή παράβαση της Νομοθεσίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις (Βλ. Υπουργική Απόφαση 2003, πεδίο Γ3).

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Οι αιτούμενες προς έρευνα περιοχές να μην χωροθετούνται εντός αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων ή σε ζώνες προστασίας, καθώς και πλησίον μνημείων ή επί μνημείων (Βλ. Υπουργική Απόφαση 2003, πεδίο Γ2).

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση κατοχής ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατοχής ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση Κατοχής Ανιχνευτών Μετάλλου και Λοιπών Οργάνων Διασκόπησης του Υπεδάφους, του Βυθού και του Πυθμένα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας, σε ψηφιακή ή χαρτώα μορφή, στα οποία να καθορίζεται με σαφήνεια (με χρήση συντεταγμένων) η περιοχή της αιτούμενης άδειας χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας, σε ψηφιακή ή χαρτώα μορφή, στα οποία να καθορίζεται με σαφήνεια (με χρήση συντεταγμένων) η περιοχή της αιτούμενης άδειας χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει εάν εκκρεμεί εις βάρος του δικαστική διαδικασία, προκειμένου να αποδειχθεί εάν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτά καθορίζονται από την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 (Κεφάλαιο Γ3). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει εάν εκκρεμεί εις βάρος του δικαστική διαδικασία, προκειμένου να αποδειχθεί εάν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτά καθορίζονται από την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 (Κεφάλαιο Γ3).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται σαφώς εάν ο αιτών έχει καταδικασθεί στο παρελθόν ή εάν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, ή παράβαση της Νομοθεσίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 148 41733 704 2012 1440 Β

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση έχει τίτλο: Τροποποίηση της υπ αριθ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 Υπουργικής Απόφασης "Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα" (ΦΕΚ 1124/Β/2003). Η αναφερόμενη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη μετά την ίδρυση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, η οποία ανέλαβε, σε επιτελικό επίπεδο, την έγκριση ή μη αδειών χρήσης ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης, κάτι που μέχρι τότε ήταν στην ευθύνη των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201440

      • Υπουργική Απόφαση 33 42426 2003 1124 Β

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση έχει τίτλο: Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα. Αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις τόσο της κατοχής, όσο και της χρήσης μηχανημάτων διασκόπησης και περιλαμβάνει αναλυτικά τα βήματα για τη διεκπεραίωση κάθε μιας από τις δύο διαδικασίες (κατοχή - χρήση). Τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 148 41733 704 ΥΑ του 2012 (βλ. παραπάνω, πεδίο 1), κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201124

      • Νόμος 38.2, 62 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Ο νόμος έχει τίτλο: Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ως τέτοια νοείται η διατήρηση στο διηνεκές των μνημείων (κινητών και ακινήτων), αλλά και των λοιπών στοιχείων ανθρώπινης δραστηριότητας, τα οποία συνθέτουν την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. Ειδικότερα: στο άρθρο 38.2 ορίζεται ότι για τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα απαιτείται άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ενώ στο άρθρο 62 ορίζονται ποινές για την παράνομη χρήση των ανωτέρω οργάνων, τόσο εντός, όσο και εκτός αρχαιολογικών χώρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο 23, 363 α 17 1998 1330 Β

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση έχει τίτλο: Προσθήκη άρθρου 363 α της 14/89 Α.Δ. Ανιχνευτές Μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων. Αφορά στην προσθήκη εδαφίου στην αναφερόμενη Αγορανομική Διάταξη (Α.Δ.), σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσης των ανιχνευτών και των λοιπών οργάνων διασκόπησης του ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνον σε συγκεκριμένη περιοχή και μόνον κατόπιν αδείας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980201330

      • Υπουργική Απόφαση Κεφάλαιο 23 264 3391 2009 1388 Β

       Περιγραφή Στο κεφάλαιο 23, άρθ. 264 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι: Για την διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκορπίσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων, επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεώς τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τον νόμο 2557/1997 άρθρο 9 παράγρ. 8.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201388

      • 1 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδεια χρήσης ανιχνευτή μετάλλων ή άλλου οργάνου διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια χωρικά περιφερειακή ή ειδική περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Σημειώσεις 1) Για την εύρεση της αρμόδιας περιφερειακής ή ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, βλέπε οργανόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού. Οι ανωτέρω Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/structure.aspx 2) Η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει ευκρινώς: - Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος - Τα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, - τον σκοπό και τον χρόνο της αιτούμενης χρήσης του ανιχνευτικού μηχανήματος, καθώς επίσης και - τα πρόσωπα που πιθανόν θα παρίστανται κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΔΤ). Ο αιτών οφείλει να επισυνάπτει στην ανωτέρω αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο σχετικό πεδίο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εντοπισμός συναρμοδίων υπηρεσιών / φορέων. Αναζήτηση απόψεων και εισήγηση συναρμοδίων Υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η Υπηρεσία που λαμβάνει το αίτημα του νομίμου κατόχου ανιχνευτή μετάλλων, πρέπει να εντοπίσει εάν υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλη Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή με άλλους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, εν γένει, και προβαίνει σε αναζήτηση των απόψεών του. Ακολούθως, οι ανωτέρω φορείς αποστέλλουν σχετική εισήγηση στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση της σχετικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης - Ενημέρωση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ ή άλλων Φορέων, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, συνεκτιμά τα δεδομένα και προβαίνει στη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας, ακολούθως προς την εκάστοτε κείμενη Νομοθεσία. Μετά την έκδοση της Απόφασης η Διεύθυνση προβαίνει στην ενημέρωση του τηρούμενο Ειδικού Μητρώου Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλων και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα.

       Σημειώσεις Η απόφαση κοινοποιείται, πέραν του αιτούντος, σε όλους τους συναρμόδιους φορείς, στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, καθώς και στα αρμόδια Λιμεναρχεία, εφόσον απαιτείται.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.