Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών (νομικό πρόσωπο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση407f5c24-24ab-4e94-8a35-79caef1c2111 475242 Announcement of the commencement of the profession of silver-smiths, second-hand sellers, pawnbrokers and those involved in the sale or purchase of second-hand jewelry and fine artwork from gold and other valuables (Legal Person)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και των ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, από νομικά πρόσωπα. Τα εν λόγω νομικά πρόσωπα μπορούν να αναγγείλουν την άσκηση επαγγέλματος στο Αστυνομικό Τμήμα της έδρας τους. Επίσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσής τους με e-mail.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η άσκηση του επαγγέλματος ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην οικεία αστυνομική αρχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.

Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία στην αστυνομική αρχή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματός του στην αστυνομική αρχή του τόπου άσκησής του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τη διεύθυνση λειτουργίας του καταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων του.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    NACE

    • 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολούμενων με την Αγοραπωλησία (Νομικό Πρόσωπο)

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση του Επαγγέλματος Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολούμενων με την Αγοραπωλησία ή Τήξη Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και Κομψοτεχνημάτων από Χρυσό και Λοιπών Τιμαλφών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση νομικού προσώπου.
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο. Να μην κρατείται προσωρινά ή να μην έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ ή να έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ.

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικία ή διαμέρισμα.

       Όχι Όχι

      • 5 Δικαστικές Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να κατέχει το αιτών νομικό πρόσωπο κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα https://portal.astynomia.gr/ ή μέσω της ενιαίας πύλης gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (αρθρ. 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με αρθρ. 29 ν. 1642/1986). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (αρθρ. 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με αρθρ. 29 ν. 1642/1986).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-akinetes-periousias/misthoteria-akineton

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8972

      • 5 Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων

       Όχι 7320

      • 6 Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 7 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 8 Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 9 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ). Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • Αστυνομική Διάταξη 2011 1948 Β

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201948

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται μέσω της ενιαίας πύλης gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα https://portal.astynomia.gr με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, αναζητά τα δικαιολογητικά που ανακτώνται αυτεπαγγέλτως και ελέγχει στο σύνολό τους την πληρότητα και την κανονικότητα τους.

       Σημειώσεις Αν τα υποβαλλόμενα από τον νόμιμο εκπρόσωπο δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή και τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως αυτά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με αποδεικτικό κοινοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Πλήρωση των προϋποθέσεων - Καταχώριση στοιχείων στο Police on line


       Περιγραφή Εξετάζεται αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και σε θετική περίπτωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του Police on line. Ενημερώνεται σχετικά και ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 6 Μη πλήρωση των προϋποθέσεων - Έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.


       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως τα δικαιολογητικά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος, με αποδεικτικό κοινοποίησης.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή Απόφαση Απαγόρευσης Άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.