Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών (νομικό πρόσωπο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση31cbbc03-7bc8-4a2a-8103-3d1fe13d7912 084254

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 5 +
  (3)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Μήνες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Από 0 έως 0
  Δευτερόλεπτα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και των ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, από νομικά πρόσωπα. Τα εν λόγω νομικά πρόσωπα μπορούν να αναγγείλουν την άσκηση επαγγέλματος στο Αστυνομικό Τμήμα της έδρας σας. Επίσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να ενημερωθούν για την πορεία της υπόθεσής τους με e-mail.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η άσκηση του επαγγέλματος ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην οικεία αστυνομική αρχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α. Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία στην αστυνομική αρχή.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στην αστυνομική αρχή του τόπου άσκησης του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τη διεύθυνση λειτουργίας του καταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων του.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή


     NACE

     • 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Άλλο

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολούμενων με την Αγοραπωλησία (Νομικό Πρόσωπο)

       Επίσημος τίτλος

       Άσκηση του Επαγγέλματος Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολούμενων με την Αγοραπωλησία ή Τήξη Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και Κομψοτεχνημάτων από Χρυσό και Λοιπών Τιμαλφών

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Ηλικιακές Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ.

        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο. Να μην κρατείται προσωρινά ή να έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ ή να έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ.

        Όχι Όχι

       • 4 Πολεοδομικές Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικία ή διαμέρισμα.

        Όχι Όχι

       • 5 Δικαστικές Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.

        Όχι Όχι

       • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να κατέχει το αιτών νομικό πρόσωπο κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα https://portal.astynomia.gr/ ή μέσω της ενιαίας πύλης gov.gr.

        Όχι Όχι

       • Αστυνομική Διάταξη 2011 1948 Β

        Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8aTfRily6hNLuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtebYGob b6hs-xTNz5rP4a8UyjXjDtzMjFmmj8Dina4v

       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται μέσω της ενιαίας πύλης gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα https://portal.astynomia.gr με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, αναζητά τ΄ αυτεπαγγέλτως δικαιολογητικά και ελέγχει στο σύνολο τους την πληρότητα, την κανονικότητα τους.

        Σημειώσεις Αν τα υποβαλλόμενα από το νόμιμο εκπρόσωπο δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή και τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως αυτά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την παρούσα Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με αποδεικτικό κοινοποίησης.

        Όχι Όχι


       • 5 Πλήρωση των προϋποθέσεων - Καταχώρηση στοιχείων στο Police on line


        Περιγραφή Εξετάζεται αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και σε θετική περίπτωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του Police on line. Ενημερώνεται σχετικά και ο ενδιαφερόμενος.

        Ναι Ναι


       • 6 Μη πλήρωση των προϋποθέσεων - Έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.


        Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως τα δικαιολογητικά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος, με αποδεικτικό κοινοποίησης.

        Σημειώσεις Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή Απόφαση Απαγόρευσης Άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

        Ναι Ναι


       • Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης - EUGO portal

       • Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών ενεχυροδανειστών Πρόσβαση μέσω του gov.gr


       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (αρθρ. 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με αρθρ. 29 ν. 1642/1986). Βεβαίωση

        Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (αρθρ. 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με αρθρ. 29 ν. 1642/1986).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο). Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.. Υπεύθυνη Δήλωση

        Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α..

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων

        Όχι

       • 5 Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

        Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ). Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.