Άδεια διακίνησης αιγών και προβάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa041894c-b5fd-4c5c-9b97-1d166018d03c 760228

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού (πιστοποιητικού υγείας) για τη μετακίνηση αιγών και προβάτων, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

- Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό.

- Η διαδικασία αναφέρεται σε αιγοπρόβατα εκτροφής, πάχυνσης και σφαγής που πρόκειται να μετακινηθούν για σφαγή, σφαγή υπό ειδικούς όρους, σφαγή λόγω μεταδοτικού νοσήματος, αναπαραγωγή, πάχυνση, συμμετοχή σε έκθεση ή άλλη εκδήλωση, διαμονή σε θερινό βοσκότοπο.

- Το Έγγραφο Κυκλοφορίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό για τη μετακίνηση αιγοπροβάτων στο εσωτερικό της χώρας είναι σύμφωνο με την ΚΥΑ 1952/92114/04.09.2017 (Β’3190) που τροποποιεί την KYA 263493/27.07.2004 (Β΄1253).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αιγοπροβάτων εκτροφής, πάχυνσης και σφαγής που πρόκειται να μετακινηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σημειώσεις

Ως αίτηση θεωρείται το Μέρος Ι του Εγγράφου Κυκλοφορίας - Υγειονομικού Πιστοποιητικού αιγοπροβάτων που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στις ιστοσελίδες ορισμένων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 263413134167/18.04.2011 (Β 823). Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στον κωδικό της εκμετάλλευσης των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν, την αιτία της μετακίνησης, τον τόπο προορισμού, τον κωδικό εκμετάλλευσης προορισμού, αριθμό ζώων και μέσων σήμανσης, στοιχεία για τα μεταφορικά μέσα και τη φυσική κατάσταση των μετακινούμενων ζώων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση μη έκδοσης υγειονομικού πιστοποιητικού (πιστοποιητικού υγείας) για τη μετακίνηση αιγών και προβάτων, η μετακίνηση απαγορεύεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια διακίνησης αιγών και προβάτων.

      Επίσημος τίτλος

      Διατήρηση των υγειονομικών όρων ελέγχου που διέπουν το εμπόριο αιγών και προβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος των αιγοπροβάτων.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο έμπορος, ανεξάρτητα από το αν είναι και ο κάτοχος των ζώων, πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγοροπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς, καταχωρισμένος στα μητρώα της αρμόδιας αρχής και να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Τα αιγοπρόβατα πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταγράφονται, σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση των αιγοπροβάτων πρέπει να πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Τα αιγοπρόβατα που θα μετακινηθούν και για τα οποία θα εκδοθεί έγγραφο κυκλοφορίας-υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να έχουν τον ίδιο παραλήπτη, να προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση και να μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός Άρθρα 9, 10 627 2019

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=el

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4, 5 3729/135714 2018 4855 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τουςόρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επι τροπής της Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204855

      • Υπουργική Απόφαση Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018. 2018 5196 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018.


      • Υπουργική Απόφαση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 314754 2009 2025 Β

       Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10 263493 2004 1253 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης & καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων & του ζωικού τους κεφαλαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201253

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10 134167 2011 823 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ.263493/27.07.2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης & καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου»(Β253), σε εκτέλεση των Καν.(ΕΚ) 1505/2006,933/2008 & 759/2009 της Επιτροπής και του Καν.(ΕΚ)1560/2007 του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200823

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 1952/92114 2017 3190 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 263493/27.07.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου” (Β’1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203190

      • Υπουργική Απόφαση 6 3339/117339 2016 3589 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203589

      • Υπουργική Απόφαση 1129 2019 4338 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 3339/117339/2016 (ΦΕΚ 3589 Β΄/04-11-2016) με θέμα «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204338

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 50 2035 2019

       Περιγραφή Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 110, 113 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&qid=1668943522772&from=EL

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτηματος για διακίνηση αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών (κάτοχος των ζώων), που επιθυμεί να μετακινήσει τα αιγοπρόβατα εκτροφής, πάχυνσης και σφαγής, υποβάλλει συμπληρωμένη αίτηση για διακίνηση αιγοπροβάτων σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. Η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά υπογράφοντα για την πληρότητα και ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων που τον αφορούν, και από κοινού για τον δηλούμενο προορισμό των ζώων.

       Σημειώσεις Η αίτηση συνυπογράφεται από τον κάτοχο-αποστολέα των μετακινούμενων ζώων, τον μεταφορέα (εάν πρόκειται για πρόσωπο άλλο του κατόχου-αποστολέα) και τον έμπορο που πιθανά συμμετέχει στην μετακίνηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικού αιτήματος για διακίνηση αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών (κάτοχος των ζώων), που επιθυμεί να μετακινήσει τα αιγοπρόβατα εκτροφής, πάχυνσης και σφαγής, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για διακίνηση αιγοπροβάτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση της αίτησης διακίνησης αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση μετά τον επιτυχή έλεγχο της ορθότητας των πληροφοριών της, πρωτοκολλείται από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος υγειονομικών όρων διακίνησης αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας στο μητρώο της οποίας είναι καταχωρισμένα τα προς μετακίνηση αιγοπρόβατα, διενεργεί έλεγχο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις υγειονομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησής τους.

       Σημειώσεις Όταν τα αιγοπρόβατα που διακινούνται προορίζονται για σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος εκτός από τον έλεγχο των υγειονομικών όρων που διενεργεί για τα αιγοπρόβατα εκτροφής ή πάχυνσης ή και για τα αιγοπρόβατα προς άλλο βοσκότοπο, ελέγχει ότι τα αιγοπρόβατα προς σφαγή θα μεταφερθούν σε σφαγείο, στο οποίο πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός 72 ωρών από την άφιξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού (άδειας) διακίνησης αιγοπροβάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή υγειονομική εξέταση, ο επίσημος κτηνίατρος συμπληρώνει το μέρος II του εγγράφου κυκλοφορίας - υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο συνοδεύει τα αιγοπρόβατα, κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους. Όλα τα αντίγραφα υπογράφονται και σφραγίζονται πρωτότυπα, ένα εξ αυτών παραμένει στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας, ένα κατατίθεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας του τόπου προορισμού των ζώων, ένα συνοδεύει τα ζώα στον τόπο προορισμού και φυλάσσεται από τον παραλήπτη τους και ένα φυλάσσεται στο αρχείο της εκμετάλλευσης προέλευσής τους. Επισημαίνεται ότι επιπλέον του υγειονομικού πιστοποιητικού, τα ζώα προς σφαγή πρέπει να συνοδεύονται με πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα από την εκμετάλλευση προέλευσης (Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού).

       Σημειώσεις - Το πιστοποιητικό φέρει αύξοντα αριθμό και αποτελείται από ένα μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σελίδες, έχει τέτοια μορφή ώστε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου. - Το έγγραφο κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό συντάσσεται την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης και ισχύει για πέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω μετακίνησης σε βοσκότοπο (π.χ. πεζή) το πιστοποιητικό μπορεί να ισχύει μέχρι 10 ημέρες.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.