Άδεια διακίνησης βοοειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd23e4efd-26b1-46fb-b4ae-9c5673c49e18 664723

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού (πιστοποιητικού υγείας) για τη μετακίνηση βοοειδών εντός της ελληνικής επικράτειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 ημέρες

Παρατηρήσεις

- Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό.

- Η διαδικασία αναφέρεται σε μετακινήσεις βοοειδών αναπαραγωγής ή αποδόσεων, βοοειδών που προορίζονται για σφαγή και βοοειδών που μεταφέρονται σε άλλο βοσκότοπο. - Ως ζώα αναπαραγωγής ή αποδόσεων θεωρούνται αυτά που προορίζονται για αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, κρεοπαραγωγή ή έλξη, εκθέσεις ή διαγωνισμούς, εξαιρουμένων των ζώων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

-Το Έγγραφο Κυκλοφορίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό για τη μετακίνηση βοοειδών στο εσωτερικό της χώρας είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα Κ3 της εγκυκλίου με τα υποδείγματα εγγράφων για τα προγράμματα βρουκέλλωσης και φυματίωσης βοοειδών της Δ/νσης Υγείας Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βοοειδών αναπαραγωγής ή αποδόσεων, βοοειδών για σφαγή και βοοειδών προς άλλο βοσκότοπο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σημειώσεις

- Ο αιτών (κάτοχος των ζώων) λαμβάνει την αίτηση από το γραφείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή από την ιστοσελίδα της, στην οποία είναι αναρτημένη και την υποβάλλει.

- Ως αίτηση θεωρείται το Μέρος Ι του Εγγράφου Κυκλοφορίας - Υγειονομικού Πιστοποιητικού του υποδείγματος Κ3 της εγκυκλίου για τα προγράμματα βρουκέλλωσης και φυματίωσης βοοειδών της Δ/νσης Υγείας Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

- Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στον κωδικό της εκμετάλλευσης των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν, την αιτία της μετακίνησης, τον τόπο προορισμού, τον κωδικό εκμετάλλευσης προορισμού, αριθμό ζώων και μέσων σήμανσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση μη έκδοσης υγειονομικού πιστοποιητικού (πιστοποιητικού υγείας) για τη μετακίνηση βοοειδών, η μετακίνηση απαγορεύεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια διακίνησης βοοειδών.

      Επίσημος τίτλος

      Διατήρηση των υγειονομικών όρων ελέγχου που διέπουν το εμπόριο βοοειδών εντός της ελληνικής επικράτειας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος των βοοειδών.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο έμπορος, ανεξάρτητα από το αν είναι και ο κάτοχος των ζώων, πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγοροπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς, καταχωρισμένος στα μητρώα της αρμόδιας αρχής και να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Τα προς μετακίνηση βοοειδή πρέπει να ανήκουν σε εκμετάλλευση εγγεγραμμένη στο αντίστοιχο μητρώο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Τα βοοειδή πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο ταυτοποίησης και να φέρουν ενώτια ατομικής αναγνώρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση των βοοειδών πρέπει να πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Τα βοοειδή που θα μετακινηθούν και για τα οποία θα εκδοθεί έγγραφο κυκλοφορίας-υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να έχουν τον ίδιο παραλήπτη, να προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση και να μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 2256/261918 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος για υποδείγματα εγγράφων στα προγράμματα βρουκέλλωσης και φυματίωσης βοοειδών


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9, 10 627 2019

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=el

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4, 5 3729/135714 2018 4919 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204919

      • Υπουργική Απόφαση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 314754 2009 2025 Β

       Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 13 1760 2000

       Περιγραφή Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000R1760-20210421&qid=1667580903671

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 143, 145, 148, 149 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1, 2, 3, 4, 6 403 2021

       Περιγραφή Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&qid=1668676763017&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 13 30/3430 2015 171 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200171

      • Υπουργική Απόφαση 2473/98135 2018 2943 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202943

      • Υπουργική Απόφαση 2845/278980 2019 4338 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2473/98135/2018 (ΦΕΚ 2943 Β΄/20-07-2018) με θέμα «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204338

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος για διακίνηση βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών (κάτοχος των ζώων) που επιθυμεί να μετακινήσει τα βοοειδή του για αναπαραγωγή ή αποδόσεις, για σφαγή ή για άλλο βοσκότοπο, υποβάλλει συμπληρωμένη αίτηση για διακίνηση βοοειδών σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. Η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά υπογράφοντα για την πληρότητα και ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων που τον αφορούν, και από κοινού για τον δηλούμενο προορισμό των ζώων.

       Σημειώσεις Η αίτηση συνυπογράφεται από τον κάτοχο-αποστολέα των μετακινούμενων ζώων, τον μεταφορέα (εάν πρόκειται για πρόσωπο άλλο του κατόχου-αποστολέα) και τον έμπορο που πιθανά συμμετέχει στην μετακίνηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικού αιτήματος για διακίνηση βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών (κάτοχος των ζώων) που επιθυμεί να μετακινήσει τα βοοειδή του για αναπαραγωγή ή αποδόσεις, για σφαγή ή για άλλο βοσκότοπο, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για διακίνηση βοοειδών.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση της αίτησης διακίνησης βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση μετά τον επιτυχή έλεγχο της ορθότητας των πληροφοριών της, πρωτοκολλείται από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος υγειονομικών όρων διακίνησης βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας στο μητρώο της οποίας είναι καταχωρισμένα τα προς μετακίνηση βοοειδή, διενεργεί έλεγχο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις υγειονομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησής τους.

       Σημειώσεις Όταν τα βοοειδή που διακινούνται προορίζονται για σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος, εκτός από τον έλεγχο των υγειονομικών όρων που διενεργεί για τα βοοειδή αναπαραγωγής ή αποδόσεων και για τα βοοειδή προς άλλο βοσκότοπο, ελέγχει ότι τα βοοειδή προς σφαγή θα μεταφερθούν σε σφαγείο, στο οποίο πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός 72 ωρών από την άφιξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού (άδειας) διακίνησης βοοειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή υγειονομική εξέταση ο επίσημος κτηνίατρος συμπληρώνει το μέρος II του εγγράφου κυκλοφορίας - υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο συνοδεύει τα βοοειδή κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους. Όλα τα αντίγραφα υπογράφονται και σφραγίζονται πρωτότυπα, ένα εξ αυτών παραμένει στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας, ένα κατατίθεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας του τόπου προορισμού των ζώων, ένα συνοδεύει τα ζώα στον τόπο προορισμού και φυλάσσεται από τον παραλήπτη τους και ένα φυλάσσεται στο αρχείο της εκμετάλλευσης προέλευσης τους. Επισημαίνεται ότι, επιπλέον του υγειονομικού πιστοποιητικού, τα ζώα προς σφαγή πρέπει να συνοδεύονται με πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα από την εκμετάλλευση προέλευσης (Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού).

       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό φέρει αύξοντα αριθμό και αποτελείται από ένα μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σελίδες, έχει τέτοια μορφή ώστε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου. Το πιστοποιητικό συντάσσεται την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης και ισχύει για πέντε ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης, σύμφωνα με εγκύκλιο με τα υποδείγματα εγγράφων στα προγράμματα βρουκέλλωσης και φυματίωσης βοοειδών, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.