Άδεια διακίνησης χοιροειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa17b41e6-7de6-41c5-82f3-f184d3cf6215 937099

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού (πιστοποιητικού υγείας) για τη μετακίνηση χοιροειδών αναπαραγωγής ή αποδόσεων και σφαγής εντός της ελληνικής επικράτειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 ημέρες

Παρατηρήσεις

 • - Τα σημεία εξυπηρέτησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή οι Διευθύνσεις / Υποδιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών σύμφωνα με τον εκάστοτε Οργανισμό.
 • - Το Έγγραφο Κυκλοφορίας - Υγειονομικό Πιστοποιητικό για χοιροειδή σφαγής, εκτροφής, αναπαραγωγής (Πιστοποιητικό Υγείας) που χρησιμοποιείται για τη μετακίνησή τους εντός της χώρας είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ του π.δ. 308/2000 (Α΄252),

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας χοιροειδών για αναπαραγωγή ή εκτροφή ή σφαγή εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σημειώσεις

- Ο αιτών λαμβάνει την αίτηση από το γραφείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας / Περιφέρειας ή από την ιστοσελίδα της στην οποία είναι αναρτημένη και την υποβάλλει.

- Ως αίτηση θεωρείται το τμήμα Α και Β του Εγγράφου Κυκλοφορίας - Υγειονομικού Πιστοποιητικού του υποδείγματος ΙΙ του παραρτήματος ΣΤ του π.δ. 308/2000. - Η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στον κωδικό της εκμετάλλευσης των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν, την αιτία της μετακίνησης, τον τόπο προορισμού, τον κωδικό εκμετάλλευσης προορισμού, αριθμό ζώων και μέσων σήμανσης, στοιχεία

για τα μεταφορικά μέσα και τη φυσική κατάσταση των μετακινούμενων ζώων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση με έκδοσης υγειονομικού πιστοποιητικού (πιστοποιητικού υγείας) για τη μετακίνηση χοιροειδών, η μετακίνηση απαγορεύεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια διακίνησης χοιροειδών.

      Επίσημος τίτλος

      Υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο χοιροειδών εντός της ελληνικής επικράτειας.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο κάτοχος των χοιροειδών.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο έμπορος, ανεξάρτητα από το αν είναι και ο κάτοχος των ζώων, πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγοροπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς, καταχωρισμένος στα μητρώα της αρμόδιας αρχής και να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Τα προς μετακίνηση χοιροειδή πρέπει να ανήκουν σε εκμετάλλευση εγγεγραμμένη στο αντίστοιχο μητρώο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Τα χοιροειδή πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο αναγνώρισης.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση των χοιροειδών πρέπει να πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Τα χοιροειδή που θα μετακινηθούν και για τα οποία θα εκδοθεί έγγραφο κυκλοφορίας-υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να έχουν τον ίδιο παραλήπτη, να προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση και να μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9-10 627 2019

       Περιγραφή Σχετικά με τον καθορισμό ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους

       ΑΔΑ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0627&qid=1679133654522&from=EL

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4, 5 3729/135714 2018 4919 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204919

      • Υπουργική Απόφαση 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 314754 2009 2025 Β

       Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, Παράρτημα ΣΤ 308 2000 252 Α

       Περιγραφή Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100252

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 110, 115, 143, 145, 148, 149 429 2016

       Περιγραφή Σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1, 2, 3, 4, 6 403 2021

       Περιγραφή Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&qid=1668676763017&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 57 2035 2019

       Περιγραφή Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035&from=EL

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος για διακίνηση χοιροειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών (κάτοχος των ζώων) που επιθυμεί να μετακινήσει τα χοιροειδή του για αναπαραγωγή ή αποδόσεις υποβάλλει συμπληρωμένη αίτηση για διακίνηση χοιροειδών σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. Η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά υπογράφοντα για την πληρότητα και ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων που τον αφορούν, και από κοινού για τον δηλούμενο προορισμό των ζώων.

       Σημειώσεις Η αίτηση συνυπογράφεται από τον κάτοχο-αποστολέα των μετακινούμενων ζώων, τον μεταφορέα (εάν πρόκειται για πρόσωπο άλλο του κατόχου-αποστολέα) και τον έμπορο που πιθανά συμμετέχει στην μετακίνηση.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικού αιτήματος για διακίνηση χοιροειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών (κάτοχος των ζώων), που επιθυμεί να μετακινήσει τα χοιροειδή υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για διακίνηση χοιροειδών.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση, μετά τον επιτυχή έλεγχο της ορθότητας των πληροφοριών της, πρωτοκολλείται από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος υγειονομικών όρων διακίνησης χοιροειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας υπηρεσίας στο μητρώο της οποίας είναι καταχωρισμένα τα προς μετακίνηση αιγοπρόβατα, διενεργεί έλεγχο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις υγειονομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησής τους.

       Σημειώσεις Όταν τα χοιροειδή που διακινούνται προορίζονται για σφαγή, ο επίσημος κτηνίατρος, εκτός από τον έλεγχο των υγειονομικών όρων που διενεργεί για τα χοιροειδή εκτροφής ή αναπαραγωγής, ελέγχει ότι τα προς σφαγή χοιροειδή θα μεταφερθούν σε σφαγείο, στο οποίο πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός 72 ωρών από την άφιξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού (άδειας) διακίνησης χοιροειδών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή υγειονομική εξέταση ο επίσημος κτηνίατρος συμπληρώνει το τμήμα Γ του εγγράφου κυκλοφορίας - υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο συνοδεύει τα χοιροειδή κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους. Όλα τα αντίγραφα υπογράφονται και σφραγίζονται πρωτότυπα, ένα εξ αυτών παραμένει στο αρχείο της εκδίδουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας, ένα κατατίθεται στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. ή Περιφέρειας του τόπου προορισμού των ζώων, ένα συνοδεύει τα ζώα στον τόπο προορισμού και φυλάσσεται από τον παραλήπτη τους και ένα φυλάσσεται στο αρχείο της εκμετάλλευσης προέλευσης τους. Επισημαίνεται ότι επιπλέον του υγειονομικού πιστοποιητικού, τα ζώα προς σφαγή πρέπει να συνοδεύονται με πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα από την εκμετάλλευση προέλευσης (Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού).

       Σημειώσεις Το πιστοποιητικό φέρει αύξοντα αριθμό και αποτελείται από ένα μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σελίδες, έχει τέτοια μορφή ώστε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου. Το πιστοποιητικό συντάσσεται την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης και ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.