Άδεια εισόδου, μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα όπλων και πυρομαχικών από εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbcaa4807-2a0a-45d0-b04c-41066621c425 381134

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

1.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Άδειας από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, που καθορίζεται στην ΚΥΑ με αριθ. 2152.20/43267/2019 (Β΄2452).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι άδειες της περίπτωσης αυτής, μετά την εκφόρτωση των όπλων και των πυρομαχικών από το πλοίο, τα συνοδεύουν μέχρι και τον τελικό προορισμό τους και επιδεικνύονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές των κρατών, από τα οποία διέρχονται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Υπογεγραμμένη (από τον εδρεύοντα στην Ελλάδα νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του σε περίπτωση που δεν προσέλθει αυτοπροσώπως.

Σημειώσεις

Σε αυτήν αναφέρονται:

αα) το όνομα, το νηολόγιο, ο τύπος και ο αριθμός ΙΜΟ του πλοίου, ββ) τα στοιχεία του πλοιάρχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΜΕΘ, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), γγ) το λιμάνι και ο χρόνος φόρτωσης ή εκφόρτωσης των όπλων και των πυρομαχικών, καθώς και αν θα παραμείνουν στον λιμένα εκφόρτωσης, θα μεταφερθούν σε έτερο λιμένα ή θα εξέλθουν από την ελληνική επικράτεια, δδ) ο αριθμός των ενόπλων ιδιωτών φρουρών που θα επιβιβαστούν ή επιβαίνουν ήδη επί του πλοίου,

εε) αριθμός, τύπος, διαμέτρημα και σειριακοί αριθμοί των όπλων και αριθμός, τύπος και διαμέτρημα των πυρομαχικών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άδειας εισόδου, μεταφοράς και εξόδου από τη χώρα όπλων και πυρομαχικών από εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας για την είσοδο στη χώρα, τη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών από εμπορικά πλοία οποιασδήποτε σημαίας που έχουν καταπλεύσει σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο, αφού έχουν διαπλεύσει τις περιοχές υψηλού κινδύνου προ του κατάπλου τους και την έξοδο αυτών από τη χώρα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Το πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς από το κράτος σημαίας του σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Το πλοίο πρέπει να διαθέτει ειδικό κλειδωμένο χώρο φύλαξης του οπλισμού και των πυρομαχικών, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση από κοινού αποκλειστικά ο πλοίαρχος ή ο αντικαταστάτης του και ο επικεφαλής των ενόπλων ιδιωτών φρουρών ή ο αντικαταστάτης αυτού.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Το πλοίο πρέπει να διαπλεύσει τις περιοχές υψηλού κινδύνου μετά την αναχώρησή του από την ελληνική επικράτεια ή να έχει διαπλεύσει την περιοχή υψηλού κινδύνου πριν την άφιξή του στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απαιτείται για την έκδοση προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επί της οποίας θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των όπλων και πυρομαχικών μέσω ελληνικού εδάφους αρμοδιότητας της.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί που θα επιβιβάζονται στο πλοίο πρέπει να αποτελούν προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στη θάλασσα με χρήση ένοπλων φρουρών και ιδίως στην αντιμετώπιση φαινομένων πειρατείας και να είναι πιστοποιημένοι, κατάλληλοι και επαρκώς εκπαιδευμένοι για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η συνδρομή κάθε όρου και προϋπόθεσης που αφορά τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, τον οπλισμό που φέρουν και την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρείται ότι έχει εξασφαλισθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους σημαίας του εκάστοτε πλοίου, κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία του. Ειδικά για τα υπό ελληνική σημαία πλοία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63).

       Όχι Όχι

      • 6 Γεωγραφικές Η έξοδος των όπλων και πυρομαχικών από τη χώρα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που ο τελικός προορισμός των όπλων και πυρομαχικών είναι το κράτος έδρας της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή άλλο ρητά μνημονευόμενο στην άδεια λειτουργίας της κράτος, στο οποίο δύναται να τα μεταφέρει.

       Όχι Όχι

      • 1 Σε πλοίο ή από πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο 1000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6373

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη (από τον εδρεύων στην Ελλάδα νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη (από τον εδρεύων στην Ελλάδα νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε αυτήν δηλώνει ότι: αα) έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4058/2012 και της παρούσας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης αυτών, ββ) τα φερόμενα επί του πλοίου όπλα και πυρομαχικά δε θα εκφορτωθούν σε λιμένα οποιουδήποτε Κράτους ή/και δε θα παραδοθούν άμεσα ή έμμεσα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα κατά παράβαση κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον Διεθνή Οργανισμό, στον οποίο είναι μέλος η Ελλάδα και γγ) αποδέχεται τον ορισμό του ως αντιπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας, σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δεν διαθέτει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε αυτήν δηλώνει: αα) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4058/2012 και της παρούσας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης αυτών, ββ) ότι έχει εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο για τη φύλαξη των όπλων και των πυρομαχικών, στον οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο ίδιος ή ο αντικαταστάτης του από κοινού με τον επικεφαλής των ενόπλων ιδιωτών φρουρών ή τον αντικαταστάτη αυτού, γγ) ότι το πλοίο θα διαπλεύσει μετά τον απόπλου του ή έχει διαπλεύσει πριν τον κατάπλου του την περιοχή υψηλού κινδύνου, δδ) την εκτιμώμενη ημερομηνία διάπλου από την περιοχή υψηλού κινδύνου και την ημερομηνία και λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης του οπλισμού και των πυρομαχικών και εε) ότι τα φερόμενα επί του πλοίου όπλα και πυρομαχικά δε θα εκφορτωθούν σε λιμένα οποιουδήποτε Κράτους ή/και δε θα παραδοθούν άμεσα ή έμμεσα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα κατά παράβαση κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον Διεθνή Οργανισμό, στον οποίο είναι μέλος η Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Σχεδιαζόμενος πλους Σχέδιο δράσης / υλοποίησης

       Σχεδιαζόμενος πλους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Σε αυτόν θα φαίνεται ο διάπλους του πλοίου από την περιοχή υψηλού κινδύνου, υπογεγραμμένος από τον πλοίαρχο του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 4 Για τα υπό ξένη σημαία πλοία, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς που έχει εκδοθεί από το κράτος σημαίας του, μεταφρασμένο στην ελληνική από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή δικηγόρο, το οποίο θα φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) αν προέρχεται από Κράτος που έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης ή σε άλλη περίπτωση προξενική θεώρηση. Έγγραφο

       Για τα υπό ξένη σημαία πλοία, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς που έχει εκδοθεί από το κράτος σημαίας του, μεταφρασμένο στην ελληνική από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή δικηγόρο, το οποίο θα φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) αν προέρχεται από Κράτος που έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης ή σε άλλη περίπτωση προξενική θεώρηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στην προαναφερόμενη άδεια δεν αναγράφονται τα στοιχεία των φρουρών που θα επιβούν ή επιβαίνουν στο πλοίο, υπεύθυνη δήλωση του εδρεύοντος στην Ελλάδα νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, η οποία θα περιέχει τα στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό διαβατηρίου) και φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων τους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλείας που καθορίζει τη δυνατότητα κάλυψης των σωστικών μέσων του πλοίου. Έγγραφο

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλείας που καθορίζει τη δυνατότητα κάλυψης των σωστικών μέσων του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Κατάσταση πληρώματος. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάσταση πληρώματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 7 Βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή του κράτους σημαίας του πλοίου για τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας και τα υπό την διαχείρισή της πλοία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή του κράτους σημαίας του πλοίου για τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας και τα υπό την διαχείρισή της πλοία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Θα έχει εξάμηνη ισχύ. Ειδικά για τα πλοία υπό ξένη σημαία, θα φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) αν προέρχεται από Κράτος που έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης ή, σε άλλη περίπτωση, προξενική θεώρηση και θα προσκομίζεται σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δεν διαθέτει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την οποία αυτό θα ορίζεται ως αντιπρόσωπός της με δικαίωμα υπογραφής για τις ανάγκες του ν. 4058/2012 και της παρούσας. Εξουσιοδότηση

       Σε περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δεν διαθέτει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα, εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την οποία αυτό θα ορίζεται ως αντιπρόσωπός της με δικαίωμα υπογραφής για τις ανάγκες του ν. 4058/2012 και της παρούσας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 9 Αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί από το κράτος έδρας της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε πλοία. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί από το κράτος έδρας της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε πλοία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στην ελληνική από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή δικηγόρο, το οποίο θα φέρει τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), αν προέρχεται από Κράτος που έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης ή, σε άλλη περίπτωση, προξενική θεώρηση και προσκομίζεται σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 4058 2012 63 Α

       Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100063

      • Νόμος 75 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Τροποποιήσεις του ν. 4058/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2152.20/43267/2019 2019 2452 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων περί εισόδου στην ή εξόδου από τη χώρα και μεταφοράς σε ή από πλοίο όπλων και πυρομαχικών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Μέρους Α΄ του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202452

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2152.20/46669/2019 2019 2598 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ύψους τέλους για την έκδοση αδειών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4058/ 2012 (Α'63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202598

      • 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες από τις διαχειρίστριες/πλοιοκτήτριες εταιρείες φακέλους για την έκδοση αδειών διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων. Η επιτροπή εξετάζει τους υποβληθέντες φακέλους ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών που περιλαμβάνουν και συντάσσει πρακτικό παραλαβής και ελέγχου για καθέναν από αυτούς ξεχωριστά.

       Όχι Όχι


      • 2 Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις των αδειών που περιλαμβάνεται και η μεταφορά των όπλων και πυρομαχικών μέσω ελληνικού εδάφους αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, απαιτείται για την έκδοσή τους η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επί της οποίας θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς τους.

       Όχι Όχι


      • 3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΔΕΙΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συντάσσεται το σχέδιο εγγράφου με την Άδεια.

       Όχι Όχι


      • 4 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης ελέγχει το σχέδιο, το υπογράφει και το διαβιβάζει για υπογραφή στον Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων συνόρων.

       Όχι Όχι


      • 5 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής Ασφάλειας και Προστασίας θαλάσσιων συνόρων ελέγχει το σχέδιο, το υπογράφει και το διαβιβάζει για έγκριση και υπογραφή στον τελικό υπογράφοντα (Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης).

       Όχι Όχι


      • 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο εγκρίνεται και υπογράφεται «Με εντολή Αρχηγού» από τον Διευθυντή Α΄ Κλάδου (Ασφάλειας και Αστυνόμευσης).

       Όχι Όχι


      • 7 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον εγκριθεί και υπογραφεί από τον Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Β. Το σχέδιο παίρνει αριθμό εξερχομένου πρωτοκόλλου, υπογράφεται ψηφιακά και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πίνακα Αποδεκτών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.