Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, εντός λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες για παραχώρηση λειτουργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10e94f6e-81e8-4d2d-bd64-3dfa47fe5ac5 794246

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
5
)

Κόστος

Από 570 έως 1.830 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στη νέα αδειοδότηση λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών, σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Παρατηρήσεις

1 . Μητρώο Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας "Η υπ΄ αριθμ. οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/Β/2019), με θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας."

2.Περίπτωση μεταβολών κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων λιμένα. Έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ' αρ. 33180/351/23-4-2021 (ΦΕΚ 1454/Β/2019) κ.υ.α Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 ('Αδεια Λειτουργίας) της υπ΄αρ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019). Άρθρο 12 της υπ΄αρ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019) "Επιθεωρήσεις πρατηρίου καυσίμων λιμένα." Οι εγκαταστάσεις των «πρατηρίων καυσίμων λιμένα» υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ή λοιπές ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες, για τη διαπίστωση της σύννομης, καλής και συμφώνως προς τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους.

Οι επιθεωρήσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής λαμβάνουν χώρα τακτικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε χρόνο, όχι μεγαλύτερο της πενταετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση και εκτάκτως κατόπιν καταγγελίας ή κατόπιν κλήσης από άλλη Δημόσια Αρχή που διενεργεί έλεγχο στο πρατήριο. Η πρώτη επιθεώρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας γίνεται εντός διαστήματος τριών ετών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σημειώσεις

1.Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. Δεν απαιτείται για τα παρακάτω δικαιολογητικά εξακρίβωσης ταυτοποίησης. 2. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87). / 2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν.4558/2018 (Α’ 133).
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως έχει λειτουργήσει την επιχείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες κατόπιν παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, εντός λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες για παραχώρηση λειτουργίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την Αδειοδοτούσα Αρχή πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αλλαγή δικαιούχου δεν είναι επιτρεπτή εφόσον έχει περιέλθει σε γνώση της αδειοδοτούσας αρχής εν εξελίξει έλεγχος άλλης δημόσιας αρχής αναφορικά με τη συμμόρφωση του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών υγρών καυσίμων ή των αντλιών/διανομέων του πρατηρίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €.Πρατήριο υγρών καυσίμων 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8228

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €.Πρατήριο υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8237

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €.Πρατήριο αμιγώς ή μικτού CNG 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 5 Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8456

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 6 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων Ν.3054/2002.Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων. 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 7 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, ii. έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», σύμφωνα με τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, ii. το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», σύμφωνα με τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, ii. έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», σύμφωνα με τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, ii. το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», σύμφωνα με τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Οι νέοι Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας, για λόγους ιχνηλασιμότητας. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Οι νέοι Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας, για λόγους ιχνηλασιμότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση. Πιστοποιητικό

       Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. Απόφαση

       Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Αδειοδοτούσα Αρχή επισυνάπτει κατ' ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου: i. Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. ii. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. iii. Πιστοποιητικά διακρίβωσης και Ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: 1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή επισυνάπτει κατ' ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου: i. Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. ii. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. iii. Πιστοποιητικά διακρίβωσης και Ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών. 2..Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει, να προσκομίσει στην Αδειοδοτούσα Αρχή το νέο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας υπό την επωνυμία του. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί έγκαιρα, η Αρχή αφαιρεί προσωρινά την άδεια λειτουργίας μέχρι τη συμμόρφωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 8 Πιστοποιητικά διακρίβωσης και Ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά διακρίβωσης και Ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Αδειοδοτούσα Αρχή επισυνάπτει κατ' ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου: i. Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. ii. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. iii. Πιστοποιητικά διακρίβωσης και Ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 (ΦΕΚ 218/Β΄/2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 (ΦΕΚ 218/Β΄/2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 10 Παράβολα - Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο 30 € για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Παράβολα - Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο 30 € για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11 33180/351 2019 1454 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Αλλαγής Δικαιούχου της Άδειας Λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201454

       ΑΔΑ 7ΧΠΙ465ΧΘΞ-ΖΜΗ

      • Νόμος άρθρο 185 4070 2012 82 Α
      • Νόμος άρθρο 11 παρ. 6 3897 2010 208 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 1224 1981 303 Α
      • Βασιλικό Διάταγμα 465 1970 150 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 595 1984 218 Α
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 93067/1083 2018 5661 Β
      • 1 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων και των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή.

       Σημειώσεις Άρθρο 11 "Άδεια λειτουργίας" της υπ' αριθμ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη).

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας ίδιας χρονικής διάρκειας με αυτή της άδειας παραχώρησης.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου εντός του διαστήματος (15) εργασίμων ημερών, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • 5 Επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 6 Βεβαίωση ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Αρχή να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως έχει λειτουργήσει την επιχείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.