Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες για παραχώρηση ίδρυσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcb9ca0ee-a3ee-4e54-bc61-befe0fb98ebe 378644 Licence for the Operation of Gas Stations within the Port Zone and Tourist Ports (Marinas) in case of concession

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

14 έως 15 + (
2
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών, σε περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από αυτό που έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας: Όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της υπ αρ. 33180/351/23-4-2021 (ΦΕΚ 1454/Β/2019) κ.υ.α. υποβάλλονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

2. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», δύναται η Αδειοδοτούσα Αρχή να απαγορεύσει, προσωρινά ή οριστικά, τη συνέχιση της λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», με ειδική αιτιολογημένη απόφασή της. 3. Η άδεια λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», μπορεί εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε. 4. Η έκδοση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην τοπική Λιμενική Αρχή, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

5. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας, αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί «πρατήριο καυσίμων λιμένα», χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου

Σημειώσεις

1.Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. Δεν απαιτείται για τα παρακάτω δικαιολογητικά εξακρίβωση ταυτοποίησης. 2. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας ψηφιακά όταν το "πρατήριο καυσίμων λιμένα" εγκαθίσταται εντός διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. (Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet και είσοδος μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr μόνο για την Περιφέρεια Αττικής. Για άλλες Περιφέρειες: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή
    
    1. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87). 2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν. 4558/2018 (Α’ 133).

    NACE

    • 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες σε περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από αυτό που έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες για παραχώρηση ίδρυσης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης και επίσης να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και στα παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η άδεια λειτουργίας θα είναι ίδιας χρονικής διάρκειας με αυτή της άδειας παραχώρησης. Η χορήγηση των προαναφερόμενων Αδειών Λειτουργίας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη χρήση χώρου, παρεπομένως δε και με την παραχώρηση χώρου από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Συνεπώς, οι αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να περιέχουν πρωτίστως και αίτημα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου προηγείται χρονικώς, καθώς δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση κατοχής αδειών ή διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο πρατήριο ή τμήματα αυτού.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή αίτησης μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Αφορά Πρατήριο υγρών καυσίμων. 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8228

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Αφορά Πρατήριο υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων. 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8237

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 3 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Αφορά Πρατήριο αμιγώς ή μικτού CNG. 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 4 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 5 Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων ν. 3054/2002. Αφορά άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8456

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 4

      • 6 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων ν. 3054/2002. Αφορά άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων. 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 7 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων Ν.3054/2002. Αφορά άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων. 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8461

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 6

      • 1 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 2 Άδεια δόμησης. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 3 Αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), στην περίπτωση που το «πρατήριο καυσίμων λιμένα» ιδρυθεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (όπως περιφράξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης. Άδεια δόμησης

       Αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), στην περίπτωση που το «πρατήριο καυσίμων λιμένα» ιδρυθεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (όπως περιφράξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 2243

      • 4 Πιστοποιητικό διακρίβωσης συνοδευόμενο από Ογκομετρικό πίνακα από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πιστοποιητικό διακρίβωσης συνοδευόμενο από Ογκομετρικό πίνακα από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Μετά την ογκομέτρηση εκάστης δεξαμενής, τα στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσής του και του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση, καθώς επίσης τα στοιχεία ταυτότητας της δεξαμενής, αποστέλλονται και καταχωρούνται στο μητρώο δεξαμενών της Γ.Γ.Π.Σ., όπου συσχετίζονται με τα στοιχεία του πρατηρίου και το ΑΦΜ του πρατηριούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων. Έγγραφο

       Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Μετά την ογκομέτρηση εκάστης δεξαμενής, τα στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσής του και του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση, καθώς επίσης τα στοιχεία ταυτότητας της δεξαμενής, αποστέλλονται και καταχωρούνται στο μητρώο δεξαμενών της Γ.Γ.Π.Σ., όπου συσχετίζονται με τα στοιχεία του πρατηρίου και το ΑΦΜ του πρατηριούχου. Ο παραγόμενος από το μητρώο μοναδικός αριθμός για κάθε δεξαμενή, αποτελεί το μόνιμο στοιχείο ταυτότητας αυτής και επικολλάται επ΄αυτής με ευθύνη του πρατηριούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ότι η λειτουργία του είναι ορθή και νόμιμη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ότι η λειτουργία του είναι ορθή και νόμιμη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/diloseis-ee

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη, καθώς και μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη, καθώς και μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα, ασθενή, γείωση, φωτισμός) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα, ασθενή, γείωση, φωτισμός) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά τον νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά τον νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνονται τα εξής: i. Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης, καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν. ii. Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. iii. Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. ίν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 12 Βεβαίωση εκπαίδευσης, από κατάλληλη εκπαιδευτική δομή, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, γνωρίζει τη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και των μέσων πυροπροστασίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκπαίδευσης, από κατάλληλη εκπαιδευτική δομή, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, γνωρίζει τη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και των μέσων πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι, το προσωπικό του πρατηρίου γνωρίζει τη χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι, το προσωπικό του πρατηρίου γνωρίζει τη χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Στον τεχνικό φάκελο κατασκευής του πρατηρίου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής: i. Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δεξαμενών και των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» για την απόδειξη ότι είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. ii. Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. iii. Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δεξαμενών καθώς και των μη καταστροφικών ελέγχων των δεξαμενών, για τις περιπτώσεις υφιστάμενων υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πρακτικές καθώς και το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής. iv. To πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Στον τεχνικό φάκελο κατασκευής του πρατηρίου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής: i. Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δεξαμενών και των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» για την απόδειξη ότι είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. ii. Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. iii. Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δεξαμενών καθώς και των μη καταστροφικών ελέγχων των δεξαμενών, για τις περιπτώσεις υφιστάμενων υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πρακτικές καθώς και το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής. iv. To πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 15 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
       • αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
        • i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει.,
        • ii. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»,
         • iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
       • ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
        • i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει.
        • ii. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»,
        • iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
       Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

       • αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
        • i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει.,
        • ii. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»,
         • iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
       • ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
        • i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει.
        • ii. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»,
        • iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 16 Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 (ΦΕΚ 218/Β΄/2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Bλ. Κόστος για τα Παράβολα - Τέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 17 Παράβολα - Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο 30 € για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Παράβολα - Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο 30 € για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Bλ. Κόστος για τα Παράβολα - Τέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10 παρ.3 33180/351 2019 1454 Β

       Περιγραφή Άδεια Λειτουργίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201454

       ΑΔΑ 7ΧΠΙ465ΧΘΞ-ΖΜΗ

      • Νόμος άρθρο 185 παρ. 4 4070 2012 82 Α
      • Νόμος άρθρο 11 παρ. 6 3897 2010 208 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 1224 1981 303 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100303

      • Βασιλικό Διάταγμα 465 1970 150 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100150

      • Προεδρικό Διάταγμα 23-26 595 1984 218 Α

       Περιγραφή Λειτουργία πρατηρίων: - Άρθρο 23, Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας - Άρθρο 24, Αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών - Άρθρο 25, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης - Άρθρο 26, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης – Διαδικασία Τροποποίησης αδειών Τροποποίηση: - Ν.4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α), αρ. 17 και 18, τροπ. αρ. 25 και 26 ΠΔ 595/1984, (διαδικασίες)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100218

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 93067/1083 2018 5661 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυ- σίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205661

      • Υπουργική Απόφαση οικ. 7135/81/29-1-2019 2019 714 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200714

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακή παραλαβή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

       Σημειώσεις Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά όταν το "πρατήριο καυσίμων λιμένα" εγκαθίσταται εντός διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet και είσοδος μέσω της ενιαίας πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr μόνο για την Περιφέρεια Αττικής. Άλλες Περιφέρειες: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της Aίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Yποβολή Aίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή.

       Σημειώσεις Άρθρο 10 παρ.3 "Άδεια λειτουργίας" της υπ' αριθμ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 5 Επανυποβολή τυχόν δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας ίδιας χρονικής διάρκειας με αυτή της άδειας παραχώρησης.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.