Άδεια λειτουργίας πρατηρίου CNG ή μικτού σε περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc334dfbc-b5bb-468e-a6c6-2cb5df4ae544 334546 Operating licence for a CNG station or a mixed station in case of a concession of establishment

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

12 έως 19

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην αδειοδότηση λειτουργίας:
 1. πρατηρίων αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή
 2. μικτών πρατηρίων
 • α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή
 • β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή
 • γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσής του, με ή χωρίς συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), από τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

 1. ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Βλ. καρτέλα Νομοθεσία).
 2. Αν ένα πρατήριο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του.
 3. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου CNG είναι αόριστου χρόνου.
 4. Άρθρο 6 "Πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ιδιωτικής χρήσεως" της υπ αριθμ. οικ. 93067/1083/2018 (Β΄ 5661) κ.υ.α (CNG).
 5. Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας (βλ. καρτέλα Νομοθεσία). "Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης εφαρμογή έχει το με αριθμ. πρωτ. ΔΥδρογ/Β/Φ.5/171005/12-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Υδρογονανθράκων (Β’) της Δ/νσης Υδρογονανθράκων της Γεν. Δ/νσης Ενέργειας της Γεν. Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποστάλθηκε σε όλες τις Γεν. Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, συνημμένα, με το αριθμ. πρωτ. 29575/293/20-4-2018 έγγραφο".
 6. Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και CNG). Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.

Σημειώσεις

1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν (Βλ. την με αρ. πρωτ. ΦΒ1Α/70678/764/16-12-2019 εγκύκλιο, ΑΔΑ: Ω5ΧΖ465ΧΘΞ-ΩΨΤ).

2. Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων και των ανταποδοτικών τελών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή. Δεν απαιτείται για τα παρακάτω δικαιολογητικά εξακρίβωσης ταυτοποίησης.

3. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην ισχύει για όλες τις Περιφέρειες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    1. Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87).

    2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν. 4558/2018 (Α’ 133).

    Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δηλαδή σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης, χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας (η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή).

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου CNG ή μικτού σε περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και στα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου CNG ή μικτού πρατηρίου CNG, είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμβου σε μικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου) ή λόγω των αναφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG), δύναται η αδειοδοτούσα αρχή να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και να προβεί στη σφράγιση των εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με την υπ αρ. οικ. 29122/314/2019 (Β΄ 1485) υπουργική απόφαση, με ΑΔΑ:7Χ7Ξ465ΧΘΞ-88Ψ.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η άδεια λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρείται προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε. Στην περίπτωση αυτή η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει και στη σφράγιση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου, σύμφωνα με την υπ αρ. οικ. 29122/314/2019 (ΦΕΚ 1485/Β/2019) υπουργική απόφαση, με ΑΔΑ:7Χ7Ξ465ΧΘΞ-88Ψ.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας, αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί αμιγές ή μικτό πρατήριο πεπιεσμένου Φυσικού αερίου χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση κατοχής άλλων αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται σε ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. 30 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 3 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8456

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 2

      • 4 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 5 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8461

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 4

      • 1 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Βεβαίωση από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου υπηρεσία ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος ή απότμηση - υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/ προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG, εκτελέσθηκε καλώς. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου υπηρεσία ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος ή απότμηση - υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/ προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG, εκτελέσθηκε καλώς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: 1. Xορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία. 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 4 Άδεια δόμησης. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 5 Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις παροχής υγρών καυσίμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις παροχής υγρών καυσίμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β΄ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης- Aποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης- Aποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά τον νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά τον νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1. Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται τα εξής: i) Στην περίπτωση αμιγούς πρατηρίου CNG: Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης. - Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG: τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης, καθώς και κατά περίπτωση κατηγορίας καυσίμου, του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν. ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του Διαπιστευμένου Φορέα, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς. iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από τα ισχύοντα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος. 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου CNG, καθώς και του μηχανικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση καυσίμων, όπου δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ότι η λειτουργία του είναι ορθή και νόμιμη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου CNG, καθώς και του μηχανικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση καυσίμων, όπου δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ότι η λειτουργία του είναι ορθή και νόμιμη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/diloseis-ee

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται στην περίπτωση που στο ιδιωτικό πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας έχει εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εισροών – εκροών καυσίμων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται. 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 12 Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858 (ΦΕΚ 477/Β΄/1993) και την υπουργική απόφαση 14165/Φ.17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β΄/1993) για την περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG που περιέχει και εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG). 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 13 Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 14 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 15 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183), ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183), ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου CNG, iii) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων. 2. Υποβάλλεται σε περίπτωση που ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. Παρ. 3 του αρ. 13 της υπ΄ αρ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 (Β 5661) κ.υ.α. 3. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 16 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. 1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 52019/ΔΤΒΝ1152/18-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426), εφόσον απαιτείται. 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9429

      • 17 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129. Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9429

      • 18 Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-periballontos-kai-energeias/diakheiristes-ellenikou-diktuou-dianomes-elektrikes-energeias-deddee/psephiake-bebaiose-upeuthunes-deloses-elektrologou-egkatastate

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης) - Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις. Σύμφωνα με την υπ αρ.101195/17-9-2021 (Β 4654) υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 19 Αποδεικτικό κοινοποίησης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του φωτοαντιγράφου του δικαιολογητικού του παραπάνω δικαιολογητικού. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικό κοινοποίησης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του φωτοαντιγράφου του δικαιολογητικού του παραπάνω δικαιολογητικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8181

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 93067/1083 2018 5661 Β

       Περιγραφή Άδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205661

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 παρ. 2 42863/438 2019 2040 Β

       Περιγραφή Αδειοδοτική - Εγκριτική διαδικασία για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202040

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 29122/314 2019 1485 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201485

      • Νόμος 185 παρ. 4 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις υπηκοότητας για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης. Παράγραφος 2 του άρθρου 23 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12597 2022 259 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/20.11.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β΄ 5661)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200259

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 2020 3151 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203151

      • Υπουργική Απόφαση 7135/81 2019 714 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200714

      • Υπουργική Απόφαση 89851/1165 2019 4929 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ”Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης“ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204929

      • Υπουργική Απόφαση 101195 2021 4654 Β

       Περιγραφή Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204654

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή της αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.

       Σημειώσεις Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ενδέχεται να μην αφορά όλες τις Περιφέρειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον η αδειοδοτούσα αρχή εντός του προαναφερόμενου διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44) και η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδειας λειτουργίας ή Βεβαίωσης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • 7 Επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν αιτήματος της Αδειοδοτούσας Αρχής, επανυποβάλλονται τα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 8 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδειας λειτουργίας μετά την επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης - Κοινοποίηση στον αιτούντα - Ανάρτηση στο Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.