Άδεια μεταφοράς απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση28908f4a-5f82-40ba-a61c-d528b55e08af 753351

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
1
)

Κόστος

50,4 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

120 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε επιχειρήσεις αδειών μεταφοράς απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Σημειώσεις

Στην αίτηση μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου (Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος). Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια μεταφοράς απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιατρικές Ο αιτών, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για το σύνολο των εκπροσώπων και διαχειριστών ενώ σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. για το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006. Επίσης, να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για το σύνολο των εκπροσώπων και διαχειριστών ενώ σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. για το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων.

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών να είναι νόμιμος εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών (για εμπορία) 50.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6021

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • Νόμος 2 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 "Εισαγωγή από το εσωτερικό".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Νόμος 2 § 2 περ. ια, § 10 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Μεταφορά από το εξωτερικό απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης πυροβόλων όπλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. 3009/2/23-α από 31.08.1994 υ.α. στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης αδειών μεταφοράς αντικειμένων του ν. 2168/1993

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορίζεται η χρονική προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών για τη διεκπεραίωση του αιτήματος της μεταφοράς πυροβόλων όπλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι - προϋποθέσεις που απαιτούνται, η διαδικασία που ακολουθείται καθώς και η αρμοδιότητα έκδοσης της άδειας μεταφοράς απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Παραλαβή αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών παραδίδει στην αστυνομική Υπηρεσία, του τόπου που ασκείται η δραστηριότητα, το αίτημα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος, που υποβάλλεται το αίτημα, προβαίνει στην πρωτοκόλληση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του αιτήματος και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος προβαίνει στον έλεγχο του αιτήματος και των επισυναπτόμενων σε αυτό δικαιολογητικών, κατά τον τύπο και την ουσίαν αυτών, προβαίνοντας και σε τυχόν συμπλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του αιτήματος, το αρμόδιο τμήμα υποβάλλει αυτό στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας για την έκδοση της σχετικής άδειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Διεύθυνση παραλαμβάνει το αίτημα και προβαίνει στον έλεγχο αυτού και στην συμπλήρωσή του προκειμένου να προβεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απορριπτικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που να τεκμαίρεται επαρκώς το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση θετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το αίτημα είναι πλήρης, εκδίδεται θετική απόφαση, ήτοι η άδεια μεταφοράς των απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαβίβαση απόφασης στο Αρμόδιο Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση (θετική ή αρνητική) διαβιβάζεται στο αρμόδιο τμήμα για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Επίδοση αρνητικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος επιδίδει στον ενδιαφερόμενο την αρνητική απόφαση, συντάσσοντας πρακτικό επίδοσης, το οποίο τηρείται στο φάκελό του, ανακοινώνοντάς του παράλληλα και τα δικαιώματά του.

       Σημειώσεις Εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης.

       Ναι Ναι


      • 10 Επίδοση θετικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του αρμόδιου τμήματος επιδίδει στον ενδιαφερόμενο την άδεια μεταφοράς απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων (θετική απόφαση), συντάσσοντας αποδεικτικό επίδοσης και ανακοινώνοντας σε αυτόν τις υποχρεώσεις του.

       Ναι Ναι


      • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το πιστοποιητικό κατατίθεται από το σύνολο των εκπρόσωπων και διαχειριστών και σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. από το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων. Το πιστοποιητικό παραδίδεται εντός κλειστού φακέλου από τον ιατρό στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και το παραδίδει στην αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών Υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στη δήλωση αυτή, ο δηλών, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, αναφέρει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος και ότι κατέχει ασφαλές ερμάριο για την φύλαξη του όπλου. Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται από το σύνολο των εκπρόσωπων και διαχειριστών και σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. από το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (τύπου Α΄) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (τύπου Α΄)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (τύπου Α΄) για τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίγραφο ποινικού μητρώου εκδίδεται για το σύνολο των εκπρόσωπων και διαχειριστών και σε περίπτωση Ο.Ε. και Ε.Ε. από το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων.Το αντίγραφο ποινικού μητρώου ζητείται υπηρεσιακά από τις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές, με μέριμνα της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας, Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφάλειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μια φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία περιέχει

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στη δήλωση πρέπει να περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς μεταφορά αντικειμένων. Επίσης, σε αυτή επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κατέχουν για το είδος οπλισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.