Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d0765fe-1421-48c4-9494-cba0b5b2be8c 316215

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6 + (
1
)

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε πολίτες και σωματεία αδειών μεταφορών από τη χώρα μας προς κράτος-μέλος της Ε.Ε., περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής κ.ά., εφόσον τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email. Σε περίπτωση σωματείου, στην αίτηση αναγράφονται η ονομασία και η έδρα του σωματείου.

Σημειώσεις

Η αίτηση για μεταφορά όπλων και εκρηκτικών προς χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται στο ειδικά καθορισμένο έντυπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής (εφόσον δεν διαθέτει ευρωπαϊκό δελτίο), αεροβόλων (περισσοτέρων των τριών), όπλων για θήρα, καθώς και μερών φυσιγγίων όλων των ανωτέρω (προκειμένου περί μερών όπλων θήρας και αεροβόλων, άδεια μεταφοράς απαιτείται μόνο για τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους)

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β του Παραρτήματος Ι, όπλων σκοποβολής(εφόσον δεν διαθέτει ευρωπαϊκό δελτίο), αεροβόλων (περισσοτέρων των τριών), όπλων για θήρα, καθώς και μερών φυσιγγίων όλων των ανωτέρω (προκειμένου περί μερών όπλων θήρας και αεροβόλων, άδεια μεταφοράς απαιτείται μόνο για τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιατρικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Σε περίπτωση σωματείου, η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006. Σε περίπτωση σωματείου, η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να έχει εγκριθεί η μεταφορά από τη χώρα προορισμού.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Τα προς μεταφορά είδη να έχουν σχετικό πιστοποιητικό καταλληλόλητας από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομ.χρ. , Διαμετακόμισης 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6022

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου το πιστοποιητικό αφορά το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Το ιατρικό πιστοποιητικό έχει διάρκεια όσο ισχύει και η εκδούσα άδεια και κατατίθεται μόνο μετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση του προγενέστερου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄) του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση σωματείου το δικαιολογητικό υποβάλλεται από το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, και έχει ισχύ ένα (1) έτος από την έκδοσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 5 Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας κατοχής του προς μεταφορά αντικειμένου ή αντικειμένων. Άδεια

       Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας κατοχής του προς μεταφορά αντικειμένου ή αντικειμένων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Προηγούμενη έγκριση, αν απαιτείται, του κράτους-μέλους προορισμού ή προηγούμενη έγκριση-άδειας μεταφοράς του κράτους αποστολής. Έγκριση

       Προηγούμενη έγκριση, αν απαιτείται, του κράτους-μέλους προορισμού ή προηγούμενη έγκριση-άδειας μεταφοράς του κράτους αποστολής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 7 Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι στα μεταφερόμενα όπλα, έχει τεθεί σφραγίδα, δηλωτική της καταλληλόλητας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 § 4 του ν. 2168/1993. Πιστοποιητικό

       Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι στα μεταφερόμενα όπλα, έχει τεθεί σφραγίδα, δηλωτική της καταλληλόλητας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 § 4 του ν. 2168/1993.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 26 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Νόμος 12 4678 2020 70 Α

       Περιγραφή Ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός χρονικής προθεσμίας διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ αριθ. 3009/2/23-α από 31.08.1994 υ.α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204705

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 § Ι περ. 11β, 3, 5, 6, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά όροι - προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας μεταφοράς αντικειμένων του ν.2168/1993 από τη χώρα μας προς τα κ-μ της Ε.Ε..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Παραλαβή και έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Αστυνομικό Τμήμα ή Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου ή έδρας του σωματείου παραλαμβάνει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας αυτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή του αιτήματος στην προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας του αιτήματος, αυτό υποβάλλεται στη προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας για την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια διεύθυνση μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει απόφαση για την άδεια μεταφοράς (θετική ή αρνητική).

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια διεύθυνση διαβιβάζει την εκδοθείσα απόφαση στο αρμόδιο τμήμα για την επίδοση της στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.