Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, με πιστοποιητικό απενεργοποίησης από δημόσια αρχή κ-μ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3bb869c4-7f26-4c11-ad7e-93fd7c4264f1 082150

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 5 +
  (1)

  Κόστος

  2.04

  Εκτιμώμενος χρόνος

  120
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε ιδιώτες άδειας μεταφοράς από τη χώρα μας σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης από δημόσια αρχή επαλήθευσης κράτους μέλους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερομένου.

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης άδειας καθώς και τα στοιχεία του: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια μεταφοράς από τη χώρα μας σε κ-μ, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης δημόσιας αρχής επαλήθευσης κράτους μέλους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Τεχνικές Το προς μεταφορά πυροβόλο όπλο να είναι απενεργοποιημένο.

        Όχι Όχι

       • 2 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών να έχει νόμιμη κατοχή του πυροβόλου όπλου.

        Όχι Όχι

       • 3 Ιατρικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας.

        Όχι Όχι

       • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 γ) πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Να έχει γίνει προηγούμενη έγκριση από το κράτος - μέλος προορισμού ή προηγούμενη έγκριση - άδεια μεταφοράς του κράτους αποστολής.

        Όχι Όχι

       • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομ.χρ. , Διαμετακόμισης 2.04 €

        Κωδικός e-παραβόλου 6022

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • Νόμος 12 4678 2020 70 Α
       • Νόμος 26 2168 1993 147 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/10/58-ιδ 2004 1338 Β

        Περιγραφή Καθορισμός χρονικής προθεσμίας διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ kZuUB4NxXdtvSoClrL8NXGWS3cU8KvuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtfi4zeLlsEztyOVfvC9NbOvtY XEa1ZC2UbedNx-wVdH

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3 3009/2/177-α 2020 4705 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης αδειών μεταφοράς όπλων στην κοινότητα.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rMliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtV7o7xkZIQYnHHwpx4HIQsVyFi3ytkAbSVQO38umRA4W

       • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 3009/2/23-α 1994 467 Β

        Περιγραφή Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας μεταφοράς στην κοινότητα.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200467

       • 1 Παραλαβή και έλεγχος αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Από την Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, παραλαμβάνονται η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και γίνετε έλεγχος της πληρότητας και της ορθότητας αυτών.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αιτήματος στην προϊστάμενη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Μετά τον έλεγχο του αιτήματος, αυτό υποβάλλεται στην Προϊστάμενη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας για την εξέτασή του με διατυπωμένη εγγράφως και την γνώμη επ' αυτού του αρμόδιου Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αφού εξετάσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου εκδίδει σχετική απόφαση (θετική ή αρνητική).

        Όχι Όχι


       • 4 Διαβίβαση απόφασης στο Αρμόδιο Τμήμα για επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για την επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 5 Επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα επιδίδει την απόφαση στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 1 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Η κατάθεση του πιστοποιητικού υγείας παραδίδεται από τον ιατρό στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Το ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση του προηγούμενου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α`) του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α`) του ενδιαφερομένου.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας, Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Ασφαλείας και έχει ισχύ ένα (1) έτος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Αντίγραφο της άδειας κατοχής του απενεργοποιημένου όπλου. Άδεια

        Αντίγραφο της άδειας κατοχής του απενεργοποιημένου όπλου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους προορισμού ή προηγούμενη έγκριση άδεια μεταφοράς του κράτους αποστολής. Απόφαση

        Προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους προορισμού ή προηγούμενη έγκριση άδεια μεταφοράς του κράτους αποστολής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εάν απαιτείται.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • 6 Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι στο μεταφερόμενο όπλο, έχει τεθεί σφραγίδα, δηλωτική της καταλληλότητας αυτού. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι στο μεταφερόμενο όπλο, έχει τεθεί σφραγίδα, δηλωτική της καταλληλότητας αυτού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγρ. 4 του Ν. 2168/93.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.