Άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση242d31dc-6de1-4ffc-b9b4-0bafc485b5a8 729122 Licence for selling veterinary medicinal products in wholesale

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύουν τα εξής: (α) χορηγείται άπαξ και δεν χρειάζεται ανανέωση, (β) υποχρεώνει τον κάτοχό της να γνωστοποιεί στην οικεία αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησής της, εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω μεταβολής και (γ) δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζεται ή να εκχωρείται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Σημειώσεις

Στο έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση περιέχονται ειδικότερα πεδία, με τη συμπλήρωση των οποίων ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr. Σταδιακά, θα εντάσσονται και άλλες Περιφέρειες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση ή απόρριψηΆλλο

    (α) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος και του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, η σχετική αίτηση εγκρίνεται σιωπηρά και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, (β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας που η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή θέτει εγγράφως για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στον επιτόπιο έλεγχο συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, το αίτημα απορρίπτεται.

    NACE

    • 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ορίσει υπεύθυνο επιστήμονα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να απασχολείται συνεχώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα, ελέγχοντας την ορθή διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α` 144), όπως ισχύει, και καθ` υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα η καθ` υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

       Όχι Όχι

      • 9 Κτιριακές Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό που να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ισόγειο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον 40 τετραγωνικών μέτρων, (β) ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, (γ) χώρους με κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος, σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, (δ) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λπ., (ε) να διαθέτει σύστημα πυρασφαλείας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης, (στ) να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (π.χ. εμβόλια), (ζ) εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι να διαχωρίζονται σαφώς, (η) να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με σήμα "V" σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα, συνοδευόμενη από την ένδειξη "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ". Δεν επιτρέπεται η συστέγαση καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με κατάστημα λιανικής πώλησης αυτών, όπως, ομοίως, δεν επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα, κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρείο, ενδιαίτημα ζώων και κατάστημα πώλησης ζώων.

       Όχι Όχι

      • 10 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότητας Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότητας του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται αντίγραφο θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ συμφωνητικού μίσθωσης του χώρου, που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8972

      • 3 Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται σχέδιο κάτοψης του χώρου, που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με τις διαστάσεις αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Βεβαίωση ενεργητικής προστασίας από Πυροσβεστική Υπηρεσία Βεβαίωση

       Βεβαίωση ενεργητικής προστασίας από Πυροσβεστική Υπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με το οποίο τεκμαίρεται η ελληνική ιθαγένεια του υπεύθυνου για τη λειτουργία του καταστήματος επιστήμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Ισοδύναμο ταυτοποιητικό έγγραφο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ισοδύναμο ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο ισοδύναμου ταυτοποιητικού εγγράφου, με το οποίο τεκμαίρεται η υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταστήματος επιστήμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 7 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων υποβάλλεται φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Άδεια

       Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου επιστήμονα για τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα για τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με την οποία δηλώνει ότι στο πρόσωπό του, δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα για τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με την οποία δηλώνει ότι στο πρόσωπό του, δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 6 2538 1997 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100242

      • Νόμος 15 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 64 282371 2006 731 Β

       Περιγραφή Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200731

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/13379 2014 2921 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης "Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202921

      • 1 Παραλαβή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στην οικεία αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr. Σταδιακά, θα εντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και άλλες Περιφέρειες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας διενεργείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από έναν κτηνίατρο, έναν ιατρό και ένα μηχανικό των αντίστοιχων υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων. Το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η μη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται, διά της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, την απόρριψη του αιτήματος και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων: Εισήγηση αρμόδιας επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται, διά της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εκδίδεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων: (α) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσή του, (β) από την υπηρεσία στην οποία υπέβαλε τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του), (γ) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email), στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

       Ναι Ναι


      • 7 Διαπίστωση της μη πλήρωσης του φακέλου (έλλειψη δικαιολογητικών) : Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερομένου για συμπληρωματική υποβολή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν διαπιστωθούν ελλείψεις σχετικά με τα δικαιολογητικά της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, η αρμόδια τριμελής επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός προθεσμίας που του τίθεται.

       Σημειώσεις Η προθεσμία που θέτει η αρμόδια τριμελής επιτροπή, δεδομένου ότι αυτή διαφοροποιείται, αναλόγως με την κρίση του συλλογικού οργάνου, προστίθεται στον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Επανέλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαπίστωση της μη πληρότητας των δικαιολογητικών: Σιωπηρή απόρριψη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στον έλεγχο, το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 10 Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών. Εισήγηση αρμόδιας Επιτροπής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται, διά της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εκδίδεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 12 Παραλαβή άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων: (α) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσή του, (β) από την υπηρεσία στην οποία υπέβαλε τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του), (γ) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email), στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.