Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηebaeeb3b-7937-4963-9f03-6ece36e5b122 379374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

60 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκδοση άδειας για χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωσης διαμετακόμισης στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και απευθύνεται σε οικονομικούς φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Άδειας χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλεται ηλεκτρονικά από την ενδιαφερόμενη αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία ή τον εκπρόσωπό τους στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDMS- Central Decisions Management System).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 44 Καν. (Ε.Ε.) 2013/952, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια χρήσης ETD (Electronic Transport Document) ως δήλωση διαμετακόμισης

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως δήλωση διαμετακόμισης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Φορολογικό μητρώο

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικονομικές Η αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία (αιτών) απαιτείται να είναι καταχωρισμένη στα μητρώα οικονομικών φορέων EORI (Economic Operator Registration Identification)

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Η οικονομική συμμόρφωση του αιτούντα έγκειται στην απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Ο αιτών απαιτείται να επιδεικνύει: α) υψηλού επιπέδου έλεγχο των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρήσεων, το οποίο να επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων β) πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης

       Όχι Όχι

      • 4 Γεωγραφικές Η αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία θα πρέπει να έχει έδρα εγκατάστασης κράτος - μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου και θα τηρούνται τα αρχεία της

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Το ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς (ETD) θα πρέπει να περιέχει τα δεδομένα που απαιτούνται σε μία δήλωση διαμετακόμισης και αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στις τελωνειακές Αρχές των αεροδρομίων/λιμένων αναχώρησης και προορισμού έτσι ώστε να επιτρέπουν την επιτήρηση της μεταφοράς των εμπορευμάτων καθόλη τη διαδρομή τους και την λήξη και αποδέσμευση της διαδικασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα: α) ως φυσικό πρόσωπο β) του φυσικού προσώπου που διοικεί την αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία ή ασκεί έλεγχο στη διοίκησή της και γ) του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα της αιτούσης εταιρείας. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου για τον εκπρόσωπο της εταιρείας έναντι των τελωνειακών Αρχών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου για τον εκπρόσωπο της εταιρείας έναντι των τελωνειακών Αρχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου για τον εκπρόσωπο που δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου για τον εκπρόσωπο που δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Κανονισμός 22,39 α) β) δ), 233 (4) ε 952 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20220101&qid=1671533487510&from=EN

      • Κανονισμός 191,199 2446 2015

       Περιγραφή Κατεξουσιοδότηση Κανονισμός (Ε.Ε.) 2446/2015 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά σε λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20220101&qid=1671533487510&from=EN

      • Κανονισμός 8, 24, 319 και 320 2447 2015

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε.) 2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20220101&qid=1671533487510&from=EN

      • Άλλο Μέρος VI.3.9 έως VI.3.10.4.3 TAXUD/A1/TRA/005/2020-1-EN 2021

       Περιγραφή Εγχειρίδιο Διαμετακόμισης TAXUD/A1/TRA/005/2020-1-EN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.4.2021

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20220101&qid=1671533487510&from=EN

      • Εγκύκλιος ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ2016 2016

       Περιγραφή Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών "Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Κώδικας - Παροχή οδηγιών"

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis

      • Κανονιστική Διαταγή ΔΤΔ Γ 138851ΕΞ2017 ΕΜΠ 2017

       Περιγραφή Διαταγή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) "Παροχή οδηγιών επί της πρακτικής εφαρμογής του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. (Ε.Ε.) 952/2013 περί ιστορικού συμμόρφωσης"

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis

      • Εγκύκλιος ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ2017 2017

       Περιγραφή Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών "Πρακτική Εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. 952/2013 περί ιστορικού συμμόρφωσης"

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis

      • Εγκύκλιος ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ2017 2017

       Περιγραφή Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. "Τελωνειακές Αποφάσεις - Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης"

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis

      • Νόμος 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Κεφ. Α. "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων" του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016, όπως ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 2020 4738 Β

       Περιγραφή Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204738

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την αρμόδια Αρχή έκδοσης της άδειας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω Kεντρικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Αιτήσεων και Αποφάσεων (CDMS - Central Decision Management System) προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων και η ορθότητα της συμπλήρωσης αυτών

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών από την αρμόδια Αρχή έκδοσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος ορθής και πλήρους συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης και των συνημμένων αυτής: EORI (Economic Operator Identification and Registration - Πιστοποίηση Χρηστών) αεροπορικής/ναυτιλιακής εταιρείας, τον τύπο και το είδος τήρησης των αρχείων της, τα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού, το πλήθος των πτήσεων ή πλόων και κυρίως τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) θα είναι διαθέσιμα στις τελωνειακές Αρχές στη αναχώρηση και στον προορισμό ανά χώρα και τελωνείο

       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή της υποβληθείσας αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποδοχή της υποβληθείσας αίτησης

       Σημειώσεις Παραλήπτης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας η αίτουσα αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης με ταυτόχρονη χορήγηση δυνατότητας επανυποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόρριψης στην ενδιαφερόμενη αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία, μετά τη διαπίστωση ελλείψεων στους όρους και προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης, αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους απόρριψης. Η απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης συνοδεύεται με ταυτόχρονη χορήγηση δυνατότητας επανυποβολής της αίτησης.

       Σημειώσεις Παραλήπτης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας η αίτουσα αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία

       Ναι Ναι


      • 5 Αίτημα της Αρχής για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αίτημα προς την αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία για τη χορήγηση επιπλέον πληροφοριών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

       Σημειώσεις Παραλήπτης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας η αιτούσα αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή των πρόσθετων στοιχείων και επεξεργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος συμμόρφωσης της αιτούσης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο ο 39 παρ. α) Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή 1. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 2. Έλεγχος οικονομικής συμμόρφωσης ηλεκτρονικά μέσω παραγωγικού περιβάλλοντος Elenxis

       Όχι Όχι


      • 8 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση της απόρριψης της αίτησης στην ενδιαφερόμενη αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία λόγω μη πλήρωσης όρων και προϋποθέσεων για αποδοχή της αίτησης για έκδοση άδειας ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης.

       Σημειώσεις Παραλήπτης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας η αιτούσα αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαδικασία διαβούλευσης με εμπλεκόμενες Ελληνικές Αρχές και Κράτη-Μέλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίησης της αίτησης με τα συνημμένα της στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές και στα Κράτη-Μέλη, ζητώντας την έγκρισή τους σχετικά με τους αερολιμένες/λιμένες για τους οποίους θα χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης, όπως αυτοί αναφέρονται στην αίτηση.

       Σημειώσεις Η διαδικασία με τα Κράτη - Μέλη γίνεται μέσω του Κεντρικού συστήματος αιτήσεων και Αποφάσεων CDMS και διαρκεί το μέγιστο 15 ημέρες. Σε περίπτωση μη λήψης σύμφωνης γνώμης εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης στις αιτούμενες Αρχές, η απάντηση εκλαμβάνεται ως θετική.

       Ναι Όχι


      • 10 Παραλαβή αποτελεσμάτων διαβούλευσης από τις εμπλεκόμενες Ελληνικές Αρχές και Κράτη - Μέλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της σύμφωνης ή μη γνώμης των αιτούμενων Αρχών διαβούλευσης.

       Ναι Όχι


      • 11 Έγκριση της αίτησης - Έκδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση και καταχώρηση της άδειας, για περαιτέρω διαχείρισής της μέσω CDMS,

       Ναι Ναι


      • 12 Απόρριψη αίτησης - Μη έκδοση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κοινοποίηση στην αιτούσα αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία της απόρριψης της αίτησής της, εάν η αρμόδια Υπηρεσία λάβει τη μη σύμφωνη γνώμη από τις αιτούμενες Αρχές, αναφέροντας τους λόγους και τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις αιτούμενες Αρχές διαβούλευσης

       Σημειώσεις Παραλήπτης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας είναι η αίτουσα αεροπορική/ναυτιλιακή εταιρεία, στην οποία κοινοποιούνται οι λόγοι μη πλήρωσης όρων και προϋποθέσεων για έκδοση άδειας χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.