Άδεια (νέα) υδατοδρομίου λόγω τροποποίησης δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaafb378d-3ca7-4797-a273-7861ef04d1d2 110390

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  8 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, σε ήδη αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο, με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Για την έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020, του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.

  Εφόσον απαιτηθεί επιθεώρηση, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο εντός λιμένα που λειτουργεί υδατοδρόμιο, το οποίο έργο θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υποβάλλεται από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα λιμένα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται: α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.), όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης, β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης κυμαίνεται από έξι (6) έως οκτώ (8) μήνες ανάλογα με το είδος της άδειας που τροποποιείται (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου).

  Όσον αφορά τα βήματα που ακολουθούνται στη συγκεκριμένη διαδικασία, μετά το βήμα "της υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου στο τμήμα εναέριων μεταφορών και των δικαιολογητικών που τροποποιούνται (των (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7" του τεχνικού φακέλου και ανάλογα με το είδος της άδειας του κατόχου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) ακολουθούνται τα βήματα όπως αυτά περιγράφονται στις ήδη δημοσιευμένες διαδικασίες στον Μίτο (Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου, άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου).

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερόμενου

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Παρέχεται έγγραφη απάντηση σε κάθε αίτημα ενδιαφερόμενου.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω τροποποίησης δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω τροποποίησης δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        email, Αίτηση (επιστολή)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020, του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, χορηγείται σε δημόσιο φορέα.


        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, χορηγείται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


        Όχι Όχι

       • 3 Υπηκοότητας Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, χορηγείται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ, που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία


        Όχι Όχι

       • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας,της κλοπής της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.


        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου να μην έχουν κτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.


        Όχι Όχι

       • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, να μην κρατούνται προσωρινά και μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης 4 της παρούσας ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης 4. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.


        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 9 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.


        Όχι Όχι

       • 10 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επι των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης 4 της παρούσας.


        Όχι Όχι

       • 11 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ που χορηγείται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020 του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου, να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.


        Όχι Όχι

       • 12 Διοικητικές Να έχει χορηγηθεί ήδη άδεια υδατοδρομίου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4663/2020του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου.


        Όχι Όχι

       • 1 Τροποποιημένα δικαιολογητικά τεχνικού φακέλου αδειοδοτημένου υδατοδρομίου Άλλο

        Τροποποιημένα δικαιολογητικά τεχνικού φακέλου αδειοδοτημένου υδατοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά τα δικαιολογητικά (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 του τεχνικού φακέλου του αδειοδοτημένου υδατοδρομίου. Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά είναι: (ε) Ναυτικός χάρτης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, (στ) ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, (ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή (ζ1) απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2971/2001, όπως ισχύει, (η) Ορθοφωτοχάρτη, (θ) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ή (θ1) αντίγραφο ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, (ι) Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου, (ια) Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου, (ιβ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης. Την αίτηση συνοδεύουν όσα από τα ως άνω δικαιολογητικά τροποποιούνται. Επιπλέον, σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο εντός λιμένα που λειτουργεί υδατοδρόμιο, το οποίο έργο θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υποβάλλεται από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα λιμένα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Νόμος 4903 2022 46 Α

        Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

       • Νόμος 4850 2021 208 Α

        Περιγραφή Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

       • Νόμος 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

       • Νόμος 10 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, για οποιαδήποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου της παρ. 1 του άρθρου 7, ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο. Ειδικότερα, σε περίπτωση που επίκειται νέο έργο εντός λιμένα που λειτουργεί υδατοδρόμιο, το οποίο έργο θα επηρεάζει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υποβάλλεται από τον αιτούντα τοπογραφικό διάγραμμα λιμένα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται: α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.), όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης, β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, γ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, δ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, ε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα. Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366725 2021 Β

        Περιγραφή Καθορισμός παραβάσεων και προστίμων σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, για μη παροχή πληροφοριών και παρεμπόδιση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές υδατοδρομίου


       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 181170 2021 3134 Β

        Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203134

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705 2021 3497 Β

        Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας Β

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203497

       • Υπουργική Απόφαση 283352 2021 4873 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της» (Β’1494)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204873

        ΑΔΑ 6ΛΥΖ465ΧΘΞ-Ν9Ρ

       • Υπουργική Απόφαση οικ.20271/546 2020 1494 Β

        Περιγραφή Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και καθορισμός του έργου και των αρμοδιοτήτων της

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201494

       • Εγκύκλιος 142803 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

        ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

       • Εγκύκλιος 136680 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2022 Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο 4663/2020 (Α΄ 30) με τις διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) και του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%97%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%95%CE%9A%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ

       • Εγκύκλιος 93347 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

       • Εγκύκλιος 269262 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2021 (Ορθή επανάληψη αρ. πρωτ. 270825/05-10-2021) Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%911465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%A3%CE%9E%22&page=0

        ΑΔΑ ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ

       • Εγκύκλιος 18271 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240)

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

       • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

        Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

       • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0

        ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

       • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερόμενου και των δικαιολογητικών από (ε) έως και (ιβ) αυτά που τροποποιούνται

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω οποιασδήποτε τροποποίησης επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 του τεχνικού φακέλου αδειοδοτημένου υδατοδρομίου, καταθέτει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αίτηση στην οποία επισυνάπτονται από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά {(ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου} αυτά τα οποία τροποποιούνται.

        Όχι Όχι


       • 2 Έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αίτησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.4663/2020 (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυση και λειτουργίας)        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.