Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2426789c-96bb-498a-924e-3957e247e31a 642408

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ), η οποία παρακράτηση επέρχεται όταν η μεταβίβαση της κυριότητας πραγματοποιείται στα πλαίσια προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου (δόσεις) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, είτε μεταξύ ιδιωτών, είτε μεταξύ ιδιώτη/ών και Νομικού Προσώπου. Κατά το διάστημα παρακράτησης της κυριότητας, η άδεια κυκλοφορίας φέρει σχετική ένδειξη στο οπισθόφυλλο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Παρατηρήσεις

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1 και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή έχει καταγραφεί.

2. Η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται, σύμφωνα με την παρ. 1 και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση που ο/η παρακρατήσας/ούσα την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του/της προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμoύς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο (2) μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τις ανάγκες οριστικής διαγραφής οχημάτων, σύμφωνα με το π.δ. 116/2004 (Α’ 81). Στην περίπτωση αυτή, στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης τέλους κύκλου ζωής οχημάτων (ανακυκλωτές) της παρ. 12 του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του/της κατόχου του οχήματος ότι δεν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης από όλους τους ιδιοκτήτες. Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες. Η υποβολή του αιτήματος δύναται επίσης να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης 2. Άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος

      Επίσημος τίτλος

      Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Οικονομικές Για την άρση παρακράτησης κυριότητας απαιτείται η ολική τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων για το Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Για την αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης , σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4784/2021, όπως ισχύει μετά από τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α/05-11-2021), σε περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί σχετική αίτηση, θα πρέπει να έχει παρέλθει 7ετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου (Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου (Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Άδεια διαμονής σε ισχύ αν η αίτηση υποβάλλεται από υπηκόους τρίτων χωρών. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ αν η αίτηση υποβάλλεται από υπηκόους τρίτων χωρών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 4 Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας Άδεια κυκλοφορίας

       Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ οχήματος. Αν έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την κάτοχο του οχήματος, στην οποία δηλώνεται : «Έχει χαθεί η άδεια κυκλοφορίας και δεν παρακρατείται από καμιά δημόσια ή Αστυνομική αρχή.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του/της παρακρατούντος/τούσας την κυριότητα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Συμβολαιογραφική Πράξη, ότι έχει καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου τιμήματος και το όχημα είναι ελεύθερο να μεταβιβαστεί. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του/της παρακρατούντος/τούσας την κυριότητα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Συμβολαιογραφική Πράξη, ότι έχει καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου τιμήματος και το όχημα είναι ελεύθερο να μεταβιβαστεί.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης : "παραχωρώ την πλήρη κυριότητα του οχήματος ........... χρήσης με αριθμό κυκλοφορίας ........ στον/στην νόμιμο/η κάτοχό του .................. με ΑΔΤ ........, μόνιμο/η κάτοικο ........................., οδός ............................., αριθμός ..........., εφόσον έχει εξοφλήσει εις το ακέραιο την αξία του ως άνω οχήματος και δεν φέρω ως προς το ως άνω άτομο ουδεμία άλλη απαίτηση, οικονομικής ή άλλης φύσεως". Για αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης των οποίων η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τον/την πωλητή/τρια, σε περίπτωση θανάτου αυτού/αυτής, προκειμένου περί φυσικού προσώπου, ή διάλυσης της εταιρίας, προκειμένου περί νομικού προσώπου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον έχοντα/την έχουσα τη χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, με την οποία δηλώνεται ότι το όχημα έχει εξοφληθεί, ότι ο/η ίδιος/ια είναι νομέας και κάτοχος του αυτοκινήτου καθώς και ότι το όχημα είναι ελεύθερο παντός βάρους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης κυριότητας από πιστώτρια εταιρία. Υπεύθυνη δήλωση του/της παρακρατούντος/τούσας την κυριότητα ή βεβαίωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου) περί καταβολής του συνόλου του οφειλόμενου τιμήματος και βούλησης προς επακόλουθη μεταβίβαση της κυριότητας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης κυριότητας από πιστώτρια εταιρία. Υπεύθυνη δήλωση του/της παρακρατούντος/τούσας την κυριότητα ή βεβαίωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου) περί καταβολής του συνόλου του οφειλόμενου τιμήματος και βούλησης προς επακόλουθη μεταβίβαση της κυριότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η κυριότητα του οχήματος ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο (αντιπροσωπεία αυτοκινήτων), απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων, με την οποία βεβαιώνεται η ολική εξόφληση της οφειλής. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, προκειμένου περί νομικού προσώπου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον έχοντα τη χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, με την οποία δηλώνεται ότι το όχημα έχει εξοφληθεί, ότι αυτός έχει την πλήρη νομή και κυριότητα του οχήματος και ότι είναι αυτό ελεύθερο παντός βάρους. Για την απόδειξη της ταυτότητας του Νομικού Προσώπου, της διάρκειας και των νομίμων εκπροσώπων του, η ΥΔ θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από τα αποδεικτικά σύστασης της εταιρίας, ως εξής:

       • 1. Για εταιρίες με έτος ίδρυσης το 2015 και προγενέστερα απαιτούνται:
       α) καταστατικό για τις ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή β)ΦΕΚ ίδρυσης και εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ
       • 2. Για νέες εταιρίες με έτος ίδρυσης το 2015 και εντεύθεν, απαιτείται ανακοίνωση ΓΕΜΗ για την ίδρυση και εκπροσώπηση της εταιρίας.
       • Η ΥΔ και τα αποδεικτικά ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας (ΦΕΚ ή κατασταστικά) δίνονται στον ενδιαφερόμενο από τις αντιπροσωπίες αγοράς των οχημάτων με την κατάθεση εξοφλητήριου από τράπεζα (αν η αγορά πραγματοποιήθηκε με δάνειο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 7320

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση κατόχου της άδειας κυκλοφορίας για την εξόφληση (βάσει του άρθρου 50, Ν. 4784/2021), όπως ισχύει μετά από τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α/05-11-2021). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση κατόχου της άδειας κυκλοφορίας για την εξόφληση (βάσει του άρθρου 50, Ν. 4784/2021), όπως ισχύει μετά από τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α/05-11-2021).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το όχημα έχει εξοφληθεί και δεν έχει γίνει άρση παρακράτησης μέσα σε διάστημα 7ετίας, τότε η άρση παρακράτησης επέρχεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4784/16.3.2021. Για τον σκοπό αυτό κατατίθεται ΥΔ του/της κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, με το παρακάτω περιεχόμενο:

       • "Είμαι κάτοχος και νομέας του υπ’ αριθμ. ……………………… ΕΙΧ αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, το οποίο έχω αγοράσει από τον/την ……………………………………………………………………
       Το παρόν όχημα το έχω εξοφλήσει ολοσχερώς, είναι ελεύθερο παντός βάρους και για οτιδήποτε συμβεί, υπεύθυνος και υπόλογος είμαι εγώ. Επίσης, δηλώνω ότι δεν έχω λάβει γνώση για την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος. Προκειμένου να αρθεί η παρακράτηση κυριότητας στο ως άνω όχημα στα πλαίσια της μεταβίβασης αυτού, επικαλούμαι το άρθρο 50 του Ν.4784/16.3.2021, όπως ισχύει μετά από τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α/05-11-2021)".
       • Επισημαίνεται ότι η άρση παρακράτησης δεν πραγματοποιείται, αν ο/η παρακρατήσας/τούσα την κυριότητα, καταθέσει με αίτησή του/της στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης άρσης παρακράτησης, αποδεικτικό για την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικής προθεσμίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 7320

      • Νόμος 50 4784 2021 40 Α

       Περιγραφή Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 50 : Αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήματα ιδιωτικής χρήσης, όπως ισχύει μετά από τροποποίησή του με το άρθρο 51 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208 Α/05-11-2021, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100208)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100040

      • Απόφαση σελίδες 72019-72023 Αριθμ. οικ.102118/1438/Φ.4.1 2018 6100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206100

      • Εγκύκλιος Α 10927/810 2003

       Περιγραφή Άρση παρακράτησης κυριότητος

       Νομικές παραπομπές https://gdme.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/egyklios arithm A 10927 810 03.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση §10 ΔΙΑΔΠ/18801 2001 1200 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201200

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ταυτοπροσωπίας του πολίτη από τον υπάλληλο της Π.Ε ή του ΚΕΠ, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου και της άδειας νόμιμης παραμονής (σε περίπτωση αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Π.Ε ή του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάθεση αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Π.Ε παρέχει στον πολίτη το ειδικά διαμορφωμένο έντυπο αίτησης για χειρόγραφη συμπλήρωση και υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση των στοιχείων μέσω του μηχανορραφικού συστήματος ON LINE και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος αδειών κυκλοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και των δικαιολογητικών και εκδίδει τη νέα άδεια μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΝ LINE.

       Ναι Όχι


      • 5 Εκτύπωση και παράδοση της νέας άδειας στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας εκτυπώνει και παραδίδει τη νέα άδεια στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 6 Αρνητική απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρνητική απάντηση από την υπηρεσία επιστρέφει στις παρακάτω περιπτώσεις:

       • 1. Δεν προκύπτουν από τον υπηρεσιακό φάκελο του οχήματος τα στοιχεία του προσώπου που παρακρατεί την κυριότητα. Ο φάκελος θα πρέπει να προωθηθεί εκ νέου στην Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.
       • 2. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί βάσει των διατάξεων της §1, του άρθρου 50, του Ν. 4784/2021 και ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο (2) μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας.

       Ναι Ναι


      • 7 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ, ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη και πρωτοκολλεί το αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή του φακέλου της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ, ο υπάλληλος εκτυπώνει διαβιβαστικό προς την καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία και προωθεί τον φάκελο της αίτησης ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή της νέας άδειας κυκλοφορίας στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ, η άδεια κυκλοφορίας αποστέλλεται στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης. Ο πολίτης ενημερώνεται να προσέλθει για την παραλαβή της.

       Ναι Ναι


      • 10 Αρνητική απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρνητική απάντηση από την υπηρεσία επιστρέφει στις παρακάτω περιπτώσεις:

       • 1. Δεν προκύπτουν από τον υπηρεσιακό φάκελο του οχήματος τα στοιχεία του προσώπου που παρακρατεί την κυριότητα. Ο φάκελος θα πρέπει να προωθηθεί εκ νέου στην Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.
       • 2. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί βάσει των διατάξεων της §1, του άρθρου 50, του Ν. 4784/2021 και ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο (2) μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.