Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc2ba15ec-4108-4edf-88d5-4500be508f60 870514

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, μπορεί να αίρονται αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία εξετάζει, αφού υποβληθεί η αίτηση με τα δικαιολογητικά, τους αναφερόμενους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και εισηγείται σχετικά στην προϊστάμενή της Διοίκηση. 2. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και γνωρίζει αρμοδίως.

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου για άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που του έχει επιβληθεί

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

      Επίσημος τίτλος

      Εξαγορά – Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Στρατολογικές Να έχει επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και να επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων για άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την επιβολή της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα επικαλείται τους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων για άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα επικαλείται τους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων για άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που επικαλείται για την άρση των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεών του, που επιβάλλονται από την στρατολογική νομοθεσία. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που επικαλείται για την άρση των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεών του, που επιβάλλονται από την στρατολογική νομοθεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/29.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3070

      • Νόμος 43, 70 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 43 : Εξαγορά – Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 παρ.8 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167) και το άρθρο 27 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157). Άρθρο 70 : Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ.18 του ν.406/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03—05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.420/80/81979/Σ.301 2005 1854 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς των προσθέτων στρατιωτικών υποχρεώσεων. Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/77/150191Α/Σ.2092/08 (ΦΕΚ 2574 Β/18-12-08, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20080202574) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΘΑ και την υπ’αριθμ. Φ.429.1/21/203112/09 (ΦΕΚ 904 Β/14-5-09, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20090200904) κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201854

      • Υπουργική Απόφαση 33 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 33 : Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ.10 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59338-59341 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την επιβολή της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού υποβληθεί η αίτηση με τα δικαιολογητικά, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και εισηγείται σχετικά στην προϊστάμενή της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη Μονάδα του ενδιαφερόμενου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ιδίου, καθώς και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη Μονάδα του ενδιαφερόμενου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ιδίου, καθώς και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 6 Πέρας διαδικασίας       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.