Έγκριση Δραστηριότητας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0fdebaed-3d27-47b4-9ad3-c6ada847e3ee 313111 Approval of the Activity of a Control and Certification Body of Organic Agricultural Products

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

21 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην έγκριση δραστηριότητας των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που πιστοποιούν τους επιχειρηματίες που εντάσσονται στο σύστημα βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που προβλέπεται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς (ΕΚ) 889/2008 και 1235/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Κανονισμός») και απευθύνεται σε Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Δεν έχει τεθεί προθεσμία για την έκδοση απόφασης για την έγκριση / Δεν προκύπτουν κανόνες από το θεσμικό πλαίσιο για τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Τελευταία ενημέρωση

10/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την αξιολόγηση Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Δεν προκύπτουν κανόνες από το θεσμικό πλαίσιο για τον χρόνο διεκπεραίωσης.

    NACE

    • 01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Δραστηριότητας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές (α) Να υπάρχει ακριβής περιγραφή των καθηκόντων τα οποία επιτρέπεται να εκτελεί ο φορέας ελέγχου και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να τα εκτελεί. (β) Να υπάρχει αποτελεσματικός και ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του φορέα ελέγχου.

       Όχι Όχι

      • 4 Ικανότητας Ο φορέας ελέγχου να διαθέτει την πείρα, τον εξοπλισμό και την υποδομή που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

       Όχι Όχι

      • 5 Πιστοποίησης Τα εργαστήρια να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα ISO που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του Κανονισμού 882/2004.

       Όχι Όχι

      • 6 Πιστοποίησης Ο φορέας ελέγχου να διαπιστεύεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011 ή τον οδηγό 65 ISO «Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων», στην έκδοση που κοινοποιήθηκε τελευταία με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, και εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Να υπάρχει απόδειξη ότι ο φορέας ελέγχου διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και πείρα.

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Να υπάρχει απόδειξη ότι ο φορέας ελέγχου είναι αμερόληπτος και ανεπηρέαστος από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Κριτήρια για την έγκριση φορέα Ελέγχου αποτελούν: (α) εφαρμοστέα τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου, μαζί με λεπτομερή περιγραφή των μέτρων ελέγχου και των προφυλάξεων που ο φορέας αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό του, (β) μέτρα που ο φορέας ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβολή των εξής δικαιολογητικών: (α) Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και του σχετικού εγγράφου για τη νόμιμη εκπροσώπησή του. (β) Το οργανόγραμμα λειτουργίας του, με τα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις, καθώς και των τυχόν επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στον ΟΕΠ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Υποβολή των εξής δικαιολογητικών: (α) Φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και του σχετικού εγγράφου για τη νόμιμη εκπροσώπησή του. (β) Το οργανόγραμμα λειτουργίας του, με τα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις, καθώς και των τυχόν επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στον ΟΕΠ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υποβολή των εξής δικαιολογητικών: (α) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού του, (β) Περιγραφή της διαπιστευμένης εργαστηριακής του υποδομής για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων, ή όταν δεν διαθέτει δική του υποδομή, αποδεικτικά έγγραφα για τη συνεργασία του με εργαστήρια της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, τα οποία διαπιστεύονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 882/2004 και τα οποία πρέπει να καλύπτουν τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων αναλύσεων. Έκθεση

       Υποβολή των εξής δικαιολογητικών: (α) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού του, (β) Περιγραφή της διαπιστευμένης εργαστηριακής του υποδομής για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων, ή όταν δεν διαθέτει δική του υποδομή, αποδεικτικά έγγραφα για τη συνεργασία του με εργαστήρια της χώρας ή άλλου κράτους μέλους, τα οποία διαπιστεύονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 882/2004 και τα οποία πρέπει να καλύπτουν τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων αναλύσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης για το πρότυπο ΕΝ ISO/ΙΕC 17065. Πιστοποιητικό διαπίστευσης

       Φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης για το πρότυπο ΕΝ ISO/ΙΕC 17065.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6384

      • 4 Για την απόδειξη ότι ο φορέας ελέγχου διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και πείρα, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: (α) Κατάλογο ελεγκτών/επιθεωρητών ανά πεδίο καθώς και σχέδιο εναλλαγής ελεγκτών, (β) Ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για το κάθε εκδιδόμενο έντυπο από τον ΟΕΠ, (γ) Τεκμηρίωση ότι διαθέτει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα βιολογικής παραγωγής και ενημερωμένο σχετικά με τους κινδύνους που θίγουν η βιολογική ιδιότητα των προϊόντων. Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Για την απόδειξη ότι ο φορέας ελέγχου διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και πείρα, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: (α) Κατάλογο ελεγκτών/επιθεωρητών ανά πεδίο καθώς και σχέδιο εναλλαγής ελεγκτών, (β) Ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα υπογραφής για το κάθε εκδιδόμενο έντυπο από τον ΟΕΠ, (γ) Τεκμηρίωση ότι διαθέτει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα βιολογικής παραγωγής και ενημερωμένο σχετικά με τους κινδύνους που θίγουν η βιολογική ιδιότητα των προϊόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στο φορέα, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στο φορέα, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Εφαρμοζόμενες τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης ανά πεδίο πιστοποίησης, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα εντύπων. Πρότυπο

       Εφαρμοζόμενες τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης ανά πεδίο πιστοποίησης, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα εντύπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2354

      • 7 Ισχύων τιμοκατάλογος αναφορικά με τα μέτρα που ο φορέας ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Ισχύων τιμοκατάλογος αναφορικά με τα μέτρα που ο φορέας ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 889 2008

       Περιγραφή Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20210101&qid=1624096073454&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1235 2008

       Περιγραφή Καθορισμός των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1235-20210318&qid=1624096148791&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 834 2007

       Περιγραφή Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1624096216512&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 188763 2011 2284 Β

       Περιγραφή Σύσταση ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και μεταφορά αρμοδιοτήτων συγχωνευμένων νομικών προσώπων στο ιδρυόμενο πρόσωπο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202284

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 596/50096 2014 1058 Β

       Περιγραφή Μετονομασία του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Θεσσαλίας σε Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 919/131869 2014 2889 Β

       Περιγραφή Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ − (ΕΛ.Γ.Ο.−ΔΗΜΗΤΡΑ) − Ν.Π.Ι.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202889

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9657/122441 2015 2537 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202537

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1437/69301 2018 1770 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201770

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2172/236743 2019 3570 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 188763/10−10−2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203570

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155515 2011 1245 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένταξη τους στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201245

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 196009 2011 2630 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202630

      • Υπουργική Απόφαση 2543/103240 2017 3529 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170203529

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς υποβάλλουν στην Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥπΑΑΤ (Αρμόδια Αρχή) ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση υποβολής στο ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτό προωθεί τον φάκελο της αίτησης στην Αρμόδια Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Ελεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων) διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων) εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση ή απόρριψη αιτούντος ιδιωτικού φορέα ως ΟΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνει τον αιτούντα ιδιωτικό φορέα ως ΟΕΠ ή απορρίπτει την αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση απόφασης στον ενδιαφερόμενο και δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης κοινοποιείται από την Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων στον ενδιαφερόμενο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (μόνο σε περιπτώσεις έγκρισης).

       Όχι Όχι


      • 8 Εγγραφή στο σχετικό μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εγκεκριμένοι ΟΕΠ εγγράφονται στο τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων) στο Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης και τους αποδίδεται κωδικός αριθμός.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή αντιγράφου στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αρμόδια Αρχή (Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων) αποστέλλει στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» αντίγραφο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.