Έγκριση Μέσων Σήμανσης στο Πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Βοοειδών-Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfe215dea-aca4-43cb-8f78-13826a509a47 611419 Granting of Approval for Marking Types Under the National System Framework for the Identification and Registration of Bovine, Ovine, Caprine and Pigs

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών-αιγοπροβάτων και χοίρων. Τα μέσα σήμανσης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ζώων.

Διακρίσεις μέσων σήμανσης: (α) συμβατικά μέσα σήμανσης: τα ενώτια που τοποθετούνται στα αυτιά του ζώου και φέρουν τυπωμένο τον αναγνωριστικό αριθμό αυτού. (β) ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: η ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (identifier) που συνίσταται σε έναν παθητικό πομποδέκτη, μόνο ανάγνωσης (transponder), που δεν περιέχει εσωτερική πηγή ισχύος, ενσωματώνεται σε ενδοστομαχικό βώλο ή ενώτιο και φέρει κωδικοποιημένες τις πληροφορίες που αφορούν στον αναγνωριστικό αριθμό του ζώου στο οποίο τοποθετείται. Για να ληφθούν υπόψη μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, δύναται ο εννοιολογικός ορισμός να επεκταθεί και σε άλλα είδη ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης, εφόσον αυτά προβλεφθούν στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

(γ) συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης: η συσκευή ανάγνωσης (reader) που συνίσταται σε έναν πομποδέκτη (transceiver), που αφού ενεργοποιεί τον πομποδέκτη του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λαμβάνει και εμφανίζει τις πληροφορίες που περιέχει ο κωδικός αυτού. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης μέσων σήμανσης ζωικού κεφαλαίου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση. Υποβάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομη-νία παραλαβής της απόφασης και υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων (Άρθρο 9 ΚΥΑ 170285/2011).
    


    NACE

    • 01.4 Ζωική παραγωγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Έγκρισης Μέσων Σήμανσης στο Πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εγκεκριμένων Μέσων Σήμανσης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Νόμιμη εκπροσώπηση.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Γνωστοποίηση των πιθανών ενδιάμεσων διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλητών.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Τήρηση υποχρεώσεων Διαθετών και Διακινητών Εγκεκριμένων Μέσων Σήμανσης σχετικά με την προμήθεια εγκεκριμένων μέσων σήμανσης στους κατόχους ζώων, σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 6 της σχετικής ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 περ. δ) της ΥΑ 17/891/3.1.2018.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Επισύναψη δειγμάτων των προς έγκριση σημάτων.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της κατασκευάστριας εταιρίας από τον αιτούντα, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα κατασκευάστρια εταιρία της αλλοδαπής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της κατασκευάστριας εταιρίας από τον αιτούντα, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα κατασκευάστρια εταιρία της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Δήλωση γνωστοποίησης πιθανών ενδιάμεσων διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλητών. Βεβαίωση

       Δήλωση γνωστοποίησης πιθανών ενδιάμεσων διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλητών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον αιτούντα και τον κάθε τυχόν ενδιάμεσο διανομέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον αιτούντα και τον κάθε τυχόν ενδιάμεσο διανομέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Δείγματα ως ακολούθως: (α) Συμβατικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων ενωτίων (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με δέκα (10) ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα, (β) Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με πέντε (5) ενδοστομαχικούς βώλους ή ηλεκτρονικά ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα, (γ) Συσκευές ανάγνωσης: ένα (1) δείγμα συσκευής ανάγνωσης για κάθε τύπο, εξαιρουμένων των συσκευών που είναι για μόνιμη εγκατάσταση. Δείγμα

       Δείγματα ως ακολούθως: (α) Συμβατικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων ενωτίων (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με δέκα (10) ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα, (β) Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με πέντε (5) ενδοστομαχικούς βώλους ή ηλεκτρονικά ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα, (γ) Συσκευές ανάγνωσης: ένα (1) δείγμα συσκευής ανάγνωσης για κάθε τύπο, εξαιρουμένων των συσκευών που είναι για μόνιμη εγκατάσταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • 5 Για την τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβατικά / ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης ή συσκευές ανάγνωσης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 170285/2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 17/891/3.1.2018: (α) Πλήρεις και αναλυτικές περιγραφές ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, (β) Αντίγραφα των απαραίτητων κατά περίπτωση πιστοποιητικών, (γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας, (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης διάθεσης μέσων σήμανσης αντικατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, (ε) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Για την τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβατικά / ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης ή συσκευές ανάγνωσης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 170285/2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 17/891/3.1.2018: (α) Πλήρεις και αναλυτικές περιγραφές ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, (β) Αντίγραφα των απαραίτητων κατά περίπτωση πιστοποιητικών, (γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας, (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης διάθεσης μέσων σήμανσης αντικατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, (ε) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 6 Για την τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβατικά / ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης ή συσκευές ανάγνωσης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 170285/2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 17/891/3.1.2018: (α) Πλήρεις και αναλυτικές περιγραφές ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, (β) Αντίγραφα των απαραίτητων κατά περίπτωση πιστοποιητικών, (γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας, (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης διάθεσης μέσων σήμανσης αντικατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, (ε) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Για την τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβατικά / ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης ή συσκευές ανάγνωσης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 170285/2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 17/891/3.1.2018: (α) Πλήρεις και αναλυτικές περιγραφές ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, (β) Αντίγραφα των απαραίτητων κατά περίπτωση πιστοποιητικών, (γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας, (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης διάθεσης μέσων σήμανσης αντικατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, (ε) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 170285 2011 2236 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202236

      • Υπουργική Απόφαση 2 17/891 2018 425 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 5 ΚΥΑ 170285/2011 (Κωδικός Αριθμός Έγκρισης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200425

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών (ΠΖΦΚΕ) του ΥπΑΑΤ ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο φάκελος υποβάλλεται σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, προωθείται στη συνέχεια στη Διεύθυνση ΠΖΦΚΕ από το ΚΕΠ-ΕΚΕ Σημειώνεται πως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Απόδοση πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου (ημερομηνία υποβολής).

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση ΠΖΦΚΕ διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην αρμόδια τριμελή επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή εξετάζει τον φάκελο της αίτησης ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση αιτούντος σε περίπτωση ελλείψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής για τις ελλείψεις προκειμένου να προσκομισθούν τα ελλείποντα έγγραφα ή δείγματα εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης ειδοποίησης. Αν δεν ανταποκριθεί ο αιτών εντός αυτής της προθεσμίας, η επιτροπή απέχει από τη διαδικασία εξέτασης.

       Σημειώσεις Χρόνος ολοκλήρωσης βήματος: 2 ημέρες, εντός του χρονικού περιθωρίου των 2 μηνών.

       Ναι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και δειγμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και δείγματα.

       Σημειώσεις Χρόνος ολοκλήρωσης βήματος: 2 ημέρες, εντός του χρονικού περιθωρίου των 2 μηνών.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή μέρους του δείγματος σε εργαστήριο προς επιβεβαίωση τήρησης τεχνικών προδιαγραφών (αν κριθεί απαραίτητο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κρίνεται ότι απαιτείται, η Τριμελής Επιτροπή αποστέλλει μέρος του δείγματος σε εργαστήριο προς επιβεβαίωση τήρησης τεχνικών προδιαγραφών.

       Σημειώσεις Χρόνος ολοκλήρωσης βήματος: 2 ημέρες, εντός του χρονικού περιθωρίου των 2 μηνών.

       Όχι Όχι


      • 10 Διενέργεια δοκιμαστικών τοποθετήσεων προς επιβεβαίωση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών (εαν απαιτείται)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν κρίνεται ότι απαιτείται, η Τριμελής Επιτροπή διενεργεί δοκιμαστικές τοποθετήσεις προς επιβεβαίωση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών.

       Σημειώσεις Χρόνος ολοκλήρωσης βήματος: 2 ημέρες, εντός του χρονικού περιθωρίου των 2 μηνών.

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη έκθεσης εισήγησης από την Τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή συντάσσει έκθεση με εισήγηση για χορήγηση έγκρισης ή εισήγηση για απόρριψη της αίτησης και την προωθεί στη Δ/νση ΠΖΦΚΕ. Η Επιτροπή συντάσσει εισήγηση για απόρριψη της αίτησης και στην περίπτωση που ο αιτών δεν έχει ανταποκριθεί για την προσκόμιση των ελλειπόντων εγγράφων ή δειγμάτων με την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Διαβίβαση έκθεσης της Επιτροπής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και σύνταξη σχετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση ΠΖΦΚΕ διαβιβάζει την έκθεση της Επιτροπής και εισηγείται την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, στον Προϊστάμενο της ΓΔ Κτηνιατρικής για υπογραφή. Σε περίπτωση απόρριψης λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των αιτούμενων συμπληρωματικών εγγράφων ή δειγμάτων από τον ενδιαφερόμενο, δεν προωθείται εισήγηση προς τον ΓΔ και συντάσσεται κατευθείαν Απόφαση Απόρριψης που προωθείται προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση για χορήγησης ή μη χορήγηση έγκρισης των μέσων σήμανσης.

       Σημειώσεις 2 μήνες συνολικά από την υποβολή της αίτησης

       Όχι Όχι


      • 14 Απόδοση μοναδικού Κωδικού Αριθμού Έγκρισης και καταγραφή έγκρισης στο σχετικό Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση απόφασης χορήγησης έγκρισης, αποδίδεται στο μέσο σήμανσης μοναδικός Κωδικός Αριθμός Έγκρισης και η έγκριση καταγράφεται στο Μητρώο της Διεύθυνσης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα. Σημειώνεται πως η Διεύθυνση Π.Ζ.Φ.Κ.Ε. τηρεί αρχείο όλων των αιτήσεων, φακέλων και δειγμάτων μέσων σήμανσης που υποβάλλονται για έγκριση.

       Σημειώσεις 2 μήνες συνολικά από την υποβολή της αίτησης

       Όχι Όχι


      • 15 Αποστολή απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση ΠΖΦΚΕ αποστέλλει την απόφαση στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής.

       Σημειώσεις 2 μήνες συνολικά από την υποβολή της αίτησης

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.