Έγκριση ίδρυσης και υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μεσαίας και μικρής δυναμικότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee5105ee-4c72-44a0-85a0-4a2effde81e8 515472

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 13

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτροφές βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, πτηνών (όρνιθες, γαλοπούλες, χήνες, πάπιες, φραγκόκοτες, ορτύκια, πέρδικες, φασιανοί, στρουθοκάμηλοι), γουνοφόρων (αλεπούδες, μινκ, σινσιλά, μυοκάστορες), ιπποειδών, κονίκλων, σαλιγκαριών και καμηλίδων. Απευθύνεται σε κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις με κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι εκτροφές ωδικών πτηνών, ερπετών, συμπεριλαμβανομένων φιδιών και θαλάσσιων χελωνών, βατράχων, σκυλιών και γατιών και λοιπών ζώων συντροφιάς και μελισσοσμηνών σε κυψέλες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ δραστηριότητες που αφορούν σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις ζώων, ζωολογικοί κήποι, εκτροφεία θηραματικών ειδών, εκτροφές περιστεριών, εκτροφές εντόμων, εκτροφές σκωλήκων, πειραματικές εγκαταστάσεις, εκτροφές οικοσίτων ζώων, καταστήματα λιανικής διάθεσης ζώων, κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων, ενδιαιτήματα φιλοξενίας ζώων συντροφιάς, χώροι προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει δύο στάδια, το στάδιο της ίδρυσης και το στάδιο της λειτουργίας. • Η ίδρυση όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης. • Η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία Β (μεσαίας δυναμικότητας), καθώς και η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας), υπάγονται σε διαδικασία γνωστοποίησης.

Η προθεσμία υλοποίησης από την αρμόδια αρχή είναι 50 ημέρες για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσαίας ή μικρής δυναμικότητας. Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε περιβαλλοντικές κατηγορίες (Α1, Α2 και Β) ορίζεται στον Πίνακα Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, του Παραρτήματος VII της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 841, 24-2-2022, σελίδες 8432-8433).

Με τη γνωστοποίηση λειτουργίας, εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία Β (μεσαίας δυναμικότητας), καθώς και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας).

Τελευταία ενημέρωση

10/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Σημειώσεις

Η αίτηση έγκρισης ίδρυσης υποβάλλεται δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω email (όταν είναι αυτό εφικτό) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), σε κάθε περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου. Μετά την έκδοση της έγκρισης ίδρυσης, οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, κατατάσσονται είτε στην κατηγορία Β (μεσαίας δυναμικότητας) είτε κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας), υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "www.notifybusiness.gov.gr" γνωστοποίηση λειτουργίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45, 9-3-1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη (π.χ. απόρριψη αιτήματος έγκρισης ίδρυσης) μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή (βλ. ΔΑΟΚ) η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.


    • Η έγκριση ίδρυσης θεωρείται σιωπηρώς χορηγηθείσα μετά την πάροδο 50 ημερών από την υποβολή του αιτήματος χωρίς απάντηση από την οικεία ΔΑΟΚ και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

    NACE

    • 01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
    • 01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
    • 01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποοειδών
    • 01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
    • 01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων
    • 01.46 Εκτροφή χοίρων
    • 01.47 Εκτροφή πουλερικών
    • 01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Άδεια Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Άδεια Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Γνωστοποίηση Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Άδεια Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Έγκρισης Ίδρυσης και Υποβολή Γνωστοποίησης Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της περιβαλλοντικής κατηγορίας Β' και κάτω των ορίων της περιβαλλοντικής κατηγορίας Β'


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Γεωγραφικές Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ιδρύονται και λειτουργούν πέρα από κατοικημένες περιοχές (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλούς, παραλίες, τη ζώνη Α κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή χαρακτηρισμένους τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, μοναστήρια με αυξημένη επισκεψιμότητα και άλλους αντίστοιχους χώρους, τηρουμένων και των απαγορεύσεων που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης ίδρυσης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης, με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση. Συνεπώς, κατά το 2ο στάδιο της αδειοδότησης, το αίτημα έκδοσης έγκρισης λειτουργίας ή η υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν λήξει η ισχύς της έγκρισης ίδρυσης, δηλαδή εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από τη χορήγησή της και πλέον ενός (1) έτους από τυχόν παράτασή της.

       Όχι Όχι

      • 3 Περιβαλλοντικές Η νόμιμη λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης προϋποθέτει την εφαρμογή Ορθών Γεωργικών Πρακτικών για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.

       Όχι Όχι

      • 4 Περιβαλλοντικές Η λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα, προϋποθέτει διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Κάθε κτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρεί τα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των εκτρεφομένων ζώων.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτεί την κατοχή κωδικών taxisnet από τον αιτούντα φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφα νομιμότητας χρήσης του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Έγγραφο

       Έγγραφα νομιμότητας χρήσης του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου. Πρόκειται για έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο, το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας ή αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Ζωοτεχνική μελέτη Μελέτη

       Ζωοτεχνική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ζωοτεχνική μελέτη υποβάλλεται στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου. Περιλαμβάνει: Α) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση. Β) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων. Γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση. Δ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και τυχόν υφιστάμενα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα, στο οποίο απεικονίζονται οι όψεις, η κάτοψη και η τομή τους. Ε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. ΣΤ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α 52, 12-3-2012), καθώς και πηγών ύδατος. Ζ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Περιφερειακό Πλαίσιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), κλπ.). (Βεβαίωση χρήσεων γης). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Περιφερειακό Πλαίσιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), κλπ.). (Βεβαίωση χρήσεων γης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού, είναι απαραίτητη στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεσαίας δυναμικότητας, η ανωτέρω βεβαίωση περιλαμβάνεται ως δικαιολογητικό κατά τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, καθώς και τελεσιδικία αυτής που εκδίδεται από το αρμόδιο Δασαρχείο. Απόφαση

       Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, καθώς και τελεσιδικία αυτής που εκδίδεται από το αρμόδιο Δασαρχείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για έγγραφο του οικείου Δασαρχείου, εφόσον στην περιοχή, που θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, δεν έχουν αναρτηθεί ή θεωρηθεί δασικοί χάρτες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α 289, 29-12-1979) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση ύπαρξης αναρτημένου ή θεωρημένου δασικού χάρτη, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α΄56, 13-4-2017). Όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση, ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης και εκδίδεται αρμοδίως απόφαση έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεσαίας δυναμικότητας, η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνεται ως δικαιολογητικό κατά τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 1127

      • 5 Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Απόφαση

       Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες εκδίδεται εφόσον η περιοχή, που θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, εμπίπτει στις διατάξεις του ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α 153, 28-6-2002). Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεσαίας δυναμικότητας, η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνεται ως δικαιολογητικό κατά τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1127

      • 6 Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Δήλωση

       Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) είναι ένα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο 1ο στάδιο αδειοδότησης, κατά τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μεσαίας δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου. Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ συνοδεύεται από δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 46296/8-8-2013 (ΦΕΚ Β 2002, 14-8-2013) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9429

      • 7 Έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης Έγκριση

       Έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγκριση ίδρυσης χορηγείται από την αρμόδια ΔΑΟΚ, κατόπιν διοικητικού ελέγχου κατά το 1ο στάδιο αδειοδότησης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η έγκριση ίδρυσης είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό προκειμένου να υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Τηρείται στην έδρα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μεσαίας και μικρής δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους και παραμένει διαθέσιμη για έλεγχο μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 8 Έγγραφα νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Έγγραφο

       Έγγραφα νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για δικαιολογητικά νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούνται κατά το 2ο στάδιο αδειοδότησης, προκειμένου να υποβληθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Αυτά είναι η οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή η έγκριση κατασκευής ή η βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή η βεβαίωση περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με το ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α 167, 3-11-2017). Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να τηρούνται στην έδρα της κτηνοτροφικής επιχείρησης (μεσαίας και μικρής δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας. Κατ εξαίρεση, τα ανωτέρω έγγραφα δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 9 Αριθμός καταχώρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Έγγραφο

       Αριθμός καταχώρησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για τον κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης που χορηγείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αφορά περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων (δυναμικότητας άνω των 349 ορνίθων), πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων και στις περιπτώσεις πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων. Είναι απαραίτητο δικαιολογητικό κατά το 2o στάδιο αδειοδότησης, δηλαδή μετά τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ο αριθμός καταχώρησης (κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης) χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 10 Έγκριση και διακριτικός αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (ΦΕΚ Α 181, 2-7-2003). Έγκριση

       Έγκριση και διακριτικός αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (ΦΕΚ Α 181, 2-7-2003).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Έγκριση Μονάδας Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων

       Σημειώσεις: Απαραίτητο δικαιολογητικό κατά το 2ο στάδιο αδειοδότησης. Αφορά μόνο τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, δυναμικότητας μεγαλύτερης από 349 ωοπαραγωγές όρνιθες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 8880

      • 11 Βεβαίωση του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 224/1998 (ΦΕΚ Α 175, 24-7-1998) και διακριτικός αριθμός του άρθρου 4 της υπ αριθμ. 2063/141781/11-11-2014 (ΦΕΚ Β 3091, 17-11-2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 224/1998 (ΦΕΚ Α 175, 24-7-1998) και διακριτικός αριθμός του άρθρου 4 της υπ αριθμ. 2063/141781/11-11-2014 (ΦΕΚ Β 3091, 17-11-2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαραίτητο δικαιολογητικό κατά το 2ο στάδιο αδειοδότησης. Αφορά μόνο τις περιπτώσεις πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 9703

      • 12 Διακριτικός αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 224/1998 (ΦΕΚ Α 175, 24-7-1998). Έγγραφο

       Διακριτικός αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 224/1998 (ΦΕΚ Α 175, 24-7-1998).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαραίτητο δικαιολογητικό κατά το 2ο στάδιο αδειοδότησης. Αφορά μόνο τις περιπτώσεις πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 4084

      • 13 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τηρείται στην έδρα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μεσαίας και μικρής δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους και παραμένει διαθέσιμο για έλεγχο μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 4056 2012 52 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100052

      • Νόμος 4 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 4: Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Νόμος 1 έως και 11, εκτός του άρθρου 8. 4859 2021 228 Α

       Περιγραφή Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100228

      • Νόμος 6 5087 2024 25 Α

       Περιγραφή Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την ημερομηνία 16/02/2024, υποχρεούνται μέχρι τις 30/09/2024 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100025

      • Νόμος 43.1, 43.4, 43.5, 43.9, 64.41 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν.4056/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4 46296/8-8-2013 2013 2002 Β

       Περιγραφή Περιγραφή δικαιολογητικών για τη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202002

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 2022 841 Β

       Περιγραφή Κατάταξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α). Παράρτημα VII, Ομάδα 7η "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", αύξων αριθμός σελίδας: 8432-8433.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200841

      • Υπουργική Απόφαση 6 1848/278812/8-10-2021 2021 4855 Β

       Περιγραφή Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204855

      • Υπουργική Απόφαση Παράρτημα 5 427/2-3-2023 2023 1414 Β

       Περιγραφή Κοινοτικά Πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων που πρέπει να τηρούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201414

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 374 2001 251 Α

       Περιγραφή Προστασία των ζώων στα εκτροφεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100251

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 και 4 215 2003 181 Α

       Περιγραφή Κανόνες που διέπουν την προστασία των χοίρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100181

      • Προεδρικό Διάταγμα 4, 5, 6 και 12 216 2003 181 Α

       Περιγραφή Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100181

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 4 και 8 179 1998 133 Α

       Περιγραφή Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3, 4 και 8 283329/2-10-2010 2010 1940 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201940

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Περιγραφή 1ο στάδιο διαδικασίας για τη νόμιμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης δια ζώσης ή ταχυδρομικά απο την αρμόδια Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Υποβάλλεται στην αρμόδια Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) δια ζώσης ή ταχυδρομικά και συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμικότητα του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσαίας δυναμικότητας, ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει: α) δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, β) έγγραφα νομιμότητας χρήσης γηπέδου, γ) ζωοτεχνική μελέτη. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας, ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει: α) βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, β) έγκριση από οικείο δασαρχείο όταν πρόκειται για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, γ) έγκριση από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία υπό προϋποθέσεις, δ) έγγραφα νομιμότητας χρήσης γηπέδου, ε) ζωοτεχνική μελέτη.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης μέσω email απο την αρμόδια Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

       Σημειώσεις Υποβάλλεται στην αρμόδια Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας ΠΕ μέσω email (όταν είναι αυτό εφικτό) και συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμικότητα του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσαίας δυναμικότητας, ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει: α) δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, β) έγγραφα νομιμότητας χρήσης γηπέδου, γ) ζωοτεχνική μελέτη. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας, ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει: α) βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, β) έγκριση από οικείο δασαρχείο όταν πρόκειται για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, γ) έγκριση από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία υπό προϋποθέσεις, δ) έγγραφα νομιμότητας χρήσης γηπέδου, ε) ζωοτεχνική μελέτη.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Όχι Όχι


      • 5 Διοικητικός έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αίτηση έγκρισης ίδρυσης και το φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη αίτησης έγκρισης ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόρριψη αίτησης έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ, εξετάζει την αίτηση και τον φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει και απορρίπτει την αίτηση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιτιολογημένα.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση έγκρισης ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

       Σημειώσεις Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ, εξετάζει την αίτηση και τον φάκελο δικαιολογητικών που τη συνοδεύει και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης αιτιολογημένα.

       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω www.notifybusiness.gov.gr


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης μεσαίας ή μικρής δυναμικότητας εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου. Οι γνωστοποιήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "www.notifybusiness.gov.gr".

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και να παραμένουν αυτά διαθέσιμα για έλεγχο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: α) χορηγηθείσα έγκριση ίδρυσης, β) έγγραφα νομιμότητας κτηρίων κτηνοτροφικής εγκατάστασης, γ) αντίγραφο ζωοτεχνικής μελέτης, δ) εγκρίσεις, διακριτικούς αριθμούς, βεβαιώσεις και αριθμούς καταχώρησης, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και ε) αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση γνωστοποίησης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ κοινοποιεί τη γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να ασκούν τους κατά νόμον προβλεπόμενους ελέγχους.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.