Έγκριση για τη δωρεάν μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων από τηλεοπτικούς - ραδιοφωνικούς σταθμούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc96a1afa-15b6-4fda-8dd3-3c44af87d811 365724

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε φορείς, για τη δωρεάν μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, που έχουν ως υποχρέωση από το Νόμο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η δωρεάν μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων είναι διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

Ο φορέας που επιθυμεί την έγκριση ενός τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού κοινωνικού μηνύματος αποστέλλει αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα εξής:

α. τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, έδρα, ακριβής διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, όνομα υπευθύνου επικοινωνίας), β. σύντομη περιγραφή των σκοπών του φορέα, γ. οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την έγκριση και η κατηγορία στην οποία αυτό εμπίπτει σύμφωνα με τη νομοθεσία, δ. το είδος της μετάδοσης του μηνύματος (τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας κ.λπ.).

ε. το αιτούμενο διάστημα προβολής του κοινωνικού μηνύματος, το οποίο, κατόπιν αποφάσεως της Ολομέλειας του ΕΣΡ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Νομιμοποιητικά έγγραφα του Νομικού Προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κοινωνικά μηνύματα

      Επίσημος τίτλος

      Μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Φορείς που δικαιούνται τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου στους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι αποκλειστικά βάσει του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. Α.Π. 1686/1/1.6.2018 (ΦΕΚ Β΄/2037/5.6.2018): α. τα ΝΠΔΔ (δηλαδή το Δημόσιο, οι Δήμοι κ.ά.) και β. τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή ιδρύματα, σωματεία, αστικές εταιρείες και επιτροπές εράνων. Ο σκοπός αυτών των νομικών προσώπων θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός, δηλαδή να μην επιχειρείται από αυτά κερδοσκοπική δραστηριότητα. Τυχόν άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από το νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μόνο εφόσον: 1) μέσω αυτής το νομικό πρόσωπο δεν αποκομίζει κέρδος, αλλά απλώς εξευρίσκει πόρους για την υλοποίηση των σκοπών του, 2) αυτή δεν εξελίσσεται σε κύρια ή συστηματική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή σε κύρια επαγγελματική απασχόληση των μελών του και 3) είναι συναφής με τον σκοπό του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ψηφιακό αντίγραφο Ψηφιακό αρχείο

       Ψηφιακό αντίγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ψηφιακό αντίγραφο της οπτικοακουστικής εγγραφής του μηνύματος σε οπτικό δίσκο (CD, DVD) ή σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB) ή µέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ως συνημμένο αρχείο (συμβατό με 5 MICROSOFT WINDOWS VERSION 9 και άνω, σε περιβάλλον Microsoft Windows 10) (άρθρο 3 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. Α.Π. 1686/1/1.6.2018 (ΦΕΚ Β΄/2037/5.6.2018). Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από το προς προβολή μήνυμα δεν θα εξετάζονται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4128

      • 2 Καταστατικό Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ισχύον καταστατικό νομίμως θεωρημένο, εφόσον πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ. και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει νεότερη από αυτό τροποποίηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Άδεια λειτουργίας Άδεια

       Άδεια λειτουργίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Άδεια λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. από την αρμόδια Αρχή, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο, βεβαίωση εγγραφής σε μητρώο πιστοποιημένων φορέων, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο. Ενδεικτικώς εγγραφή στο: - Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - άρθρο 5 Ν. 2646/1998, - Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - άρθρο 5 Ν. 2646/1998, - Ειδικό Μητρώο πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Ν.Π.Ι.Δ. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας ή της Κοινωνικής Φροντίδας (εθελοντισμός) - άρθρο 12 Ν. 2646/1998, - Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης – άρθρο 1 της ΥΑ 39487/16 ΦΕΚ Β 2930/14.9.2016 - Εθνικό Μητρώο ΜΚΟ Υπουργείου Εξωτερικών που έχουν ως στόχο την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ή επισιτιστικής βοήθειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων - άρθρο 11 Ν. 2731/1999. Στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν προβλέπει χορήγηση άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε συγκεκριμένο μητρώο, τα Ν.Π.Ι.Δ. θα υποβάλλουν: - Τα σωματεία: Δικαστική απόφαση πλήρωσης προϋποθέσεων σύστασης σωματείου και βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. - Τα ιδρύματα και οι ερανικές επιτροπές: Διάταγμα του αρμόδιου Υπουργού για την έγκρισή τους (ΑΚ 108 και 122). - Οι αστικές εταιρείες: Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο που τηρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με: ι) τη συμμετοχή του φορέα σε άλλη εταιρεία και ποσοστό συμμετοχής του σ’ αυτή, ιι) τον σκοπό της εταιρείας αυτής (υποβολή καταστατικού) και ιιι) τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα στη διοίκηση της άλλης εταιρείας και με ποια ιδιότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Τα ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους δεν είναι μέλη της διοίκησης άλλου φιλανθρωπικού σωματείου που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς (άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. Δ. 1111/1972).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Άδεια για φιλανθρωπικά σωματεία Άδεια

       Άδεια για φιλανθρωπικά σωματεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά στις περιπτώσεις διενέργειας εράνων και φιλανθρωπικών αγορών για φιλανθρωπικό σκοπό θα υποβάλλεται σχετική άδεια (άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. Δ. 1111/1972).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 4 παρ. 2 2863 2000 262 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100262

      • Νόμος 3 παρ. 21 2328 1995 159 Α

       Περιγραφή Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100159

      • Νόμος άρθρο 20 παρ. 3 3592 2007 161 Α
      • Νόμος 9 παρ. 11 2644 1998 233 Α

       Περιγραφή Γενικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100233

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 24/1/2.1.1997 1997 11 Β

       Περιγραφή Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200011

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 1686/1/1.6.2018 2018 2037 Β

       Περιγραφή Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Υγείας για τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202037

      • Νόμος 58 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως και δικαιολογητικών -Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αιτήσεως με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση της αιτήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα αιτήματα που σχετίζονται με τα κοινωνικά μηνύματα εξετάζονται από Ειδικής Τριμελή Επιτροπή εγκρίσεως κοινωνικών μηνυμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ειδοποίηση για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ειδική Τριμελής Επιτροπή αποφαίνεται ότι η αίτηση είναι ελλιπής και ζητά την επιπλέον αποστολή στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και αποστολή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και αποστολή εγγράφου για τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • 5 Έγκριση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή εγκρίνει το κοινωνικό μήνυμα.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού


       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΡ. εκδίδει Απόφαση για την μετάδοση του κοινωνικού μηνύματος

       Ναι Όχι


      • 7 Ειδοποίηση φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία


       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και αποστολή της εγκριτικής Απόφασης στον φορέα.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόρριψη Τριμελούς Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή απορρίπτει το περιεχόμενο του κοινωνικού μηνύματος και παραπέμπει την εξέτασή του στην Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύγκληση Ολομέλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει για το κοινωνικό μήνυμα.

       Ναι Όχι


      • 10 Έγκριση από την Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. εγκρίνει το περιεχόμενο του κοινωνικού μηνύματος

       Ναι Όχι


      • 11 Απόφαση Προέδρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. εκδίδει εγκριτική απόφαση για το κοινωνικό μήνυμα.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και αποστολή της απόφασης στον φορέα.

       Ναι Ναι


      • 13 Απόρριψη από την Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Ολομέλεια απορρίπτει την μετάδοση του κοινωνικού μηνύματος.

       Ναι Όχι


      • 14 Κοινοποίηση απόφασης Ολομέλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της Ολομέλειας αποστέλλεται πρωτοκολλημένη στον φορέα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.