Έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης αρμοδιότητας ΕΦΕΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeb5715a7-bcd9-41b0-956f-ad7e11ca4515 571579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΦΕΤ, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.), ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 έως 90 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Εγκαταστάσεων Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και συγκεκριμένα: εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, εγκαταστάσεων επεξεργασίας στομάχων, εντέρων & ουροδόχων κύστεων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιπών, εγκαταστάσεων εκχυλισμάτων κρέατος, εγκαταστάσεων ανασυσκευασίας, εγκαταστάσεων επεξεργασίας βατραχοπόδαρων και σαλιγκαριών, εγκαταστάσεων μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων, Πλοίων / Εργοστασίων, κέντρων Συλλογής Γάλακτος, Εγκαταστάσεων Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εγκαταστάσεων Προϊόντων Αυγών, Εγκαταστάσεων Συσκευασίας Αυγών. Σημειώνεται ότι απαιτείται άλλος κωδικός αριθμός για το κρέας οπληφόρων και άλλος για το κρέας πουλερικών. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΦΕΤ, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, με τα εξής στοιχεία:

- το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, - τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ του φυσικού ή του νομικού προσώπου, - το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, εάν υπάρχει, - το τόπο εγκατάστασης της μονάδας,

- τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Κωδικού Αριθμού Έγκρισης Εγκαταστάσεων Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης αρμοδιότητας Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης αρμοδιότητας ΕΦΕΤ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων Συσκευασίας Αυγών (Egg Packing Centres)
      Μητρώο εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
      Μητρώο εγκαταστάσεων επεξεργασίας στομάχων, εντέρων & ουροδόχων κύστεων
      Μητρώο κέντρων Συλλογής Γάλακτος
      Μητρώο Εγκαταστάσεων Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων
      Μητρώο εγκαταστάσεων μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων
      Μητρώο Εγκαταστάσεων Προϊόντων Αυγών (Egg Products)
      Μητρώο εγκαταστάσεων επεξεργασίας βατραχοπόδαρων και σαλιγκαριών
      Μητρώο εγκαταστάσεων ανασυσκευασίας
      Μητρώο εγκαταστάσεων εκχυλισμάτων κρέατος
      Μητρώο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιπών
      Μητρώο Πλοίων / Εργοστασίων (Factory Vessels)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Ο αιτών - επιχείρηση θα πρέπει να έχει ΑΦΜ και να έχει δήλωση έναρξης εργασιών στην ΑΑΔΕ που να αφορά τη μεταποίηση ή αποθήκευση ή/και ανασυσκευσία τροφίμων (ζωικής προέλευσης).

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σχετικά με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP. 2. Γενικές απαιτήσεις για τους χώρους τροφίμων σύμφωνα με το Κεφαλαιο ΙΙΙ και το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004. 3. Ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης τροφίμων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004. 4. Απαιτήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004. Για περαιτέρω ανάλυση και διευκρινήσεις συμβουλευτείτε του Οδηγούς Ορθής Πρακτικής που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ανά κλάδο δραστηριότητας επιχειρήσεων τροφίμων και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Ακριβής περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. Έκθεση

       Ακριβής περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • 4 Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9338

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Για την υγιεινή των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1693304394852&uri=CELEX%3A32004R0852

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 853 2004

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0853&qid=1693305265536

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20210327&qid =1619530462399&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1288 2017 1763 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’1187/31.8.2006)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201763

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj/ell#

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης αρμοδιότητας ΕΦΕΤ στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων στοιχείων: • Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων καθώς και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο • Ακριβής περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων, • μελέτη συστήματος αυτοελέγχου με βάση τις αρχές H.A.C.C.P. • το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελλιπή στοιχεία -Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από τη ΔΑΟΚ και τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που εκκρεμούν. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποδοχή αίτησης και προγραμματισμός επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά που ήταν σε εκκρεμότητα, προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τη ΔΑΟΚ (κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων) η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης.

       Ναι Όχι


      • 5 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου με αρνητική εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο, συντάσσεται αρνητική εισήγηση από τη ΔΑΟΚ και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 6 Θετική εισήγηση - διαβίβαση στον ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις θετικής εισήγησης, ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Οι εισηγήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το εισηγητικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται ο τύπος της έγκρισης (έγκριση / υπό όρους έγκριση / παράταση της υπό όρους έγκρισης / πλήρης έγκριση), οι αιτούμενες ενέργειες, οι ακριβείς δραστηριότητες της εγκατάστασης για τις οποίες ζητούνται εγκρίσεις π.χ. IMP και το συμπληρωμένο έντυπο ελέγχου (check list), ανάλογα με τη δραστηριότητα της εγκατάστασης (τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ). Κατά την συμπλήρωση των εντύπων ελέγχου, πρέπει να δίνεται έμφαση στην ακρίβεια των απαιτούμενων στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα έντυπα ελέγχου και τα αποτελέσματα νέου ελέγχου από τις Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητος νέος έλεγχος), συντάσσει σχετική απόφαση την οποία προωθεί για υπογραφή στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους των Π.Δ. του ΕΦΕΤ ή της Αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ, διαβίβαση αιτήματος στην αντίστοιχη Π.Δ του ΕΦΕΤ ή διενέργεια ελέγχου από το ίδιο το τμήμα της ΔΑΤ (ιδίως σε περιπτώσεις που δεν έχουν αναπτυχθεί περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ). Η χορήγηση της έγκρισης πρέπει να υλοποιηθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης από τη ΔΑΟΚ βάσει Άρθρου 6 παρ. 7β) της ΚΥΑ 1288/017. Το κλιμάκιο ελέγχου καθορίζεται με βάση τη συνάφεια των υπαλλήλων με το αντικείμενο ελέγχου. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από σχετικές εισηγήσεις και τα έντυπα ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις ΔΑΟΚ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου. Αποκλίσεις του χρονικού ορίου των 30 ημερών δύναται αιτιολογημένα να υπάρχουν λόγω έκτακτων μη προβλέψιμων συνθηκών.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή από Γενικό Διευθυντή ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ υπογράφει το έντυπο της απόφασης και το προωθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις 1.Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΤ 2.Έγκριση υπό όρους: εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 (άρθρο 148) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούνται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 9 Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρόεδρος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ υπογράφει για ένα εκ των κατωτέρω αποτελεσμάτων: - Τη χορήγηση του αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης - Την έγκριση υπό όρους - Την απόρριψη της έγκρισης.

       Σημειώσεις 1. Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Πρόεδρος ΕΦΕΤ. 2. Έγκριση υπό όρους: εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 (άρθρο 148) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση μητρώου και κοινοποίηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης, πραγματοποιείται καταχώριση στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και η απόφαση κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ, στην Οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής από όπου εκπορεύτηκε το αίτημα και τον ενδιαφερόμενο. Επιπλέον στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.

       Σημειώσεις 1. Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Δ/νση Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΕΤ 2. Δημιουργία ή ενημέρωση φακέλου εγκατάστασης που ελέγχθηκε . 3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος δημοσίευσης των καταλόγων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της χώρας, όπου κάθε υπόχρεη αρμόδια αρχή ενημερώνει σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη μεταβολή, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς της. 4. Μετά την έγκριση της εγκατάστασης ακολουθεί ανεξάρτητη διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας της επιχείρησης η οποία υλοποιείται μέσω του notifybyssiness.gr.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.