Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση823e34df-5444-401b-8c53-8a889c0857af 823345

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές ενότητες, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Περιφέρειες, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ή Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (ΥΑΕΤ) με στόχο την επαλήθευση της συμμόρφωσης τους προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, αυτεπάγγελτα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της υπηρεσίας (τακτικός έλεγχος) ή κατά την διαχείριση έκτακτων περιστατικών (έκτακτος έλεγχος) ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση σε συστάσεις που έχουν ζητηθεί σε προηγούμενο έλεγχο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (επανέλεγχος).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Τελευταία ενημέρωση

19/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.»

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων, Έλεγχος ΕΦΕΤ, Έλεγχος Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, Έλεγχος ΥΑΕΤ

      Επίσημος τίτλος

      Προγραμματισμός και Διενέργεια Τακτικού / 'Εκτάκτου Ελέγχου επιχείρησης βάση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,,,,


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Καθορισμός γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Kανονισμός για τους επίσημους ελέγχους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο και εισάγονται προβλέψεις για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων, την μεθοδολογία τους, την χρηματοδότηση τους, την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την διαχείριση κρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 1288 2017 1763 Β

       Περιγραφή Προσδιορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες άσκησης επισήμου ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201763,ΟΟΚ

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος Κεφάλαιο πρώτο: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Γίνεται η Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και καθορίζεται η αποστολή του και οι αρμοδιότητες του. Προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης καθώς και τα γνωμοδοτικά του όργανα. Καθορίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του και του δίνεται η εξουσία της διεξαγωγής των ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στην βάση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1408/274009 2020 4463 Β

       Περιγραφή Κατάταξη επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας - Συχνότητα επισήμων ελέγχων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204463

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2018 134 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων: Περιγράφονται τα όργανα διοίκησης, καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών. Επιπλέον καθορίζονται τα περιγράμματα θέσεων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών του ΕΦΕΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100134

      • 1 Έκδοση Εβδομαδιαίου Προγράμματος Περιφερειακής Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο πλαίσιο της διοικητικής διεργασίας της Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Εποπτείας των ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ο προγραμματισμός εξειδικεύεται σε εβδομαδιαία βάση. O Προγραμματισμός των Ελέγχων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τη στοχοθεσία που έχει τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία για ελέγχους / δειγματοληψίες, γενικές οδηγίες επιμέρους προγραμματισμού ελέγχων, καθώς και τομεακούς ή άλλους ελέγχους που δεν εντάσσονται στα ετήσια προγράμματα. Επιπλέον εισερχόμενα στον προγραμματισμό των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ μπορούν να προκύψουν από τα δίκτυα RASFF/ AAC&FF, την εφαρμογή της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών καθώς και από την εφαρμογή της διεργασίας για την χορήγηση έγκρισης. Στην κατάρτιση του προγράμματος των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ λαμβάνεται υπόψη ο προσδιορισμός της συχνότητας ελέγχου της εκάστοτε επιχείρησης η οποία προσδιορίζεται με συστηματικό τρόπο (ΚΥΑ 1408/274009/09.10.2020).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Εντολής Ελέγχου, Μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εντολές εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ και συνοδεύονται από άλλα διοικητικά έγγραφα που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων. Καθορίζουν τους Υπεύθυνους της Εντολής, τους Ελεγκτές, καθώς και τους Συνδεδεμένους Ελέγχους εφόσον υπάρχουν.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετακίνηση Ελεγκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου επιδεικνύει την υπηρεσιακή ταυτότητα και την εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται έναντι της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων, ποτών και ΥΑΕΤ. Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που απορρέουν από καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα, Εχεμύθεια, Αμεροληψία). Κατά την διεξαγωγή του ελέγχου γίνεται χρήση εγκεκριμένων εντύπων ελέγχου (εγχειρίδια, οδηγοί επιθεώρησης, έντυπα ελέγχου επιχειρήσεων).

       Όχι Όχι


      • 5 Μη επιβολή μέτρων συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο       Ναι Όχι


      • 6 Έναυσμα Διαδικασιών Επιβολής Μέτρων Συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου, αν διαπιστώσουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στους τομείς των τροφίμων, επιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8,9,10,11 του Ν. 4235/2014 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Σημειώσεις Σχετικές διαδικασίες ΜΙΤΟΣ 823345, 727449, 181393, 789814, 475267, 564641, 717654, 717636, 221895.

       Ναι Όχι


      • 7 Μετακίνηση Ελεγκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τον Ν. 2741/99, άρθρο 5, παρ 3, και καταγράφονται ο σκοπός του ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, οι μέθοδοι, τα ευρήματα, η μη τήρηση της νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα, η προθεσμία ανταπόκρισης της επιχείρησης (Ν. 4235/14, ΚΥΑ 15523/2006, άρ.16, παρ.4 και ΥΑ 12932/2006, άρ.23, παρ.4). Παράγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ και διαβιβάζεται στην επιχείρηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση Έκθεσης στον Διοικούμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η έκθεση ελέγχου ή απόσπασμα αυτής, κατά περίπτωση, διαβιβάζεται και σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. 2016/679 (περί προσωπικών δεδομένων).

       Ναι Ναι


      • 10 Διαβίβαση Έκθεσης σε Συναρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 11 Διαβίβαση Έκθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Εισαγγελία σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, άρθρο 27, Ν. 2741/99, άρθρο 1, παρ. 6 και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθρα 34 & 37.

       Ναι Ναι


      • 12 Έναυσμα Διαδικασίας Επιβολής Διοικητικής Κύρωσης (Προστίμου)


       Περιγραφή Σε καθορισμένες κατηγορίες μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Από τις κατηγορίες εξαρτάται και το εύρος του προστίμου. (Νόμος 4232, Άρθρο 23). Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση στα πλαίσια του αυτοελέγχου διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, δηλώσει αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή και λάβει άμεσα τα δέοντα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για τον περιορισμό του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει εγκαταλείψει την εγκατάσταση ή δεν έχει καταναλωθεί. β) Όταν μη ασφαλή τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ αποσύρονται ή/και κατάσχονται βάσει του συστήματος RASFF, εφόσον αυτά έχουν παραχθεί εκτός της Χώρας και μόνο στις περιπτώσεις που αποδειχθεί άγνοια ή απουσία δόλου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης που προορίζεται το φορτίο γ) Όταν τρόφιμα, ζωοτροφές, ΖΥΠ ή ΠΠ διατέθηκαν ή διακινήθηκαν και το επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε την τεκμηρίωση βλάβης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ωστόσο, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης για την αποτροπή του κινδύνου, όταν αυτός διαπιστωθεί.

       Σημειώσεις Σχετικές διαδικασίες ΜΙΤΟΣ 545841, 117334.

       Ναι Ναι


      • 13 Ενημέρωση κεντρικής υπηρεσίας για RASFF/ AAC / FF

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Τροφίμων. Το δίκτυο για την κοινοποίηση κινδύνων που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και προέρχονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές ή υλικά σε επαφή με τρόφιμα και σοβαρών κινδύνων που απειλούν την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. Δίκτυο AAC: Το δίκτυο που αποτελείται από την Επιτροπή και τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/625, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Δίκτυο FF: Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Απάτης το οποίο αποτελείται από την Επιτροπή, την Europol και τους οργανισμούς σύνδεσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/625 με συγκεκριμένο σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με κοινοποιήσεις περί απάτης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.