Έγκριση πρόσληψης Διευθυντών και έγκριση πρόσληψης εκπροσώπων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0bdc7fee-76fa-4789-a4b6-52a84cdb361a 889954

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση έγκρισης του/της Διευθυντή / Διευθύντριας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης καθώς και του Εκπροσώπου της Σχολής στην περίπτωση που ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Παρέχεται σε Επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η έγκριση του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης καθώς και του Εκπροσώπου Σχολής στην περίπτωση που ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, (Σωματείο, Σύλλογος, Εταιρεία) είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκείμενου να λειτουργήσει η Σχολή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η έγκριση γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, έπειτα από τη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης/ διαβιβαστικό παραστατικών Δ/ντή και Εκπροσώπου (όπου ισχύει) της Σχολής

Σημειώσεις

Το παρόν αποτελεί διαβιβαστικό έγγραφο το οποίο συνοδεύει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται για την έγκριση του Δ/ντή και (στην περίπτωση των ΝΠΙΔ) του Εκπροσώπου της Σχολής

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση πρόσληψης Διευθυντών και έγκριση πρόσληψης Eκπροσώπων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Α.Σ.Δ.Τ.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο Διευθυντής/τρια Σπουδών πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής ειδικότητας Θεατρολογίας ή πτυχιούχος /διπλωματούχος αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο Διευθυντης Σπουδών θα πρέπει να έχει δεκαετή ευδόκιμο προϋπηρεσία στο Θέατρο ή σε Δραματική Σχολή ως καθηγητής.

       Όχι Όχι

      • 3 Ικανότητας Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια θα πρέπει να διαθέτει διοικητικές ικανότητες.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια πρέπει να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης Ο οριζόμενος Εκπρόσωπος πρέπει να απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., να μην τέλει υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και να μην έχει πτωχεύσει

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ο Διευθυντής/Διευθύντρια και ο οριζόμενος Εκπρόσωπος δεν μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καθώς επίσης να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Μόνο για του άρρενες υποψηφίους Διευθυντές και οριζόμενους Εκπροσώπους, οι οποίοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ αυτές ή (στην περίπτωση πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) να βεβαιώσει ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Στην περίπτωση που ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ο οριζόμενος Εκπρόσωπος και ο προτεινόμενος Διευθυντής/Διευθύντρια πρέπει να έχουν προκύψει έπειτα από συνεδρίαση του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ.

       Όχι Όχι

      • 1 Για τον Διευθυντή/τρια: Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής ειδικότητας Θεατρολογίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Για τον Διευθυντή/τρια: Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής ή πτυχίο Ανώτατης Σχολής ειδικότητας Θεατρολογίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - Αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του καθώς και - Αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια: Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια: Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στο πλαίσιο ρύθμισης για την απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αντί για πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό γέννησης

       Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 5 Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου Έγγραφο

       Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πλαίσιο ρύθμισης για την απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αντί για πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Για τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε, ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και iii) δεν έχει πτωχεύσει Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε, ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και iii) δεν έχει πτωχεύσει

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τον οριζόμενο Εκπρόσωπο (στην περίπτωση που η Σχολή είναι ΝΠΙΔ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Για τον Διευθυντή και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πιστοποιητικό

       Για τον Διευθυντή και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Για τον Διευθυντή και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για τον Διευθυντή και τον οριζόμενο Εκπρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τους άρρενες υποψηφίους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 7320

      • 10 Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια : Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια : Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Διευθυντή/ Διευθύντρια: Το Βιογραφικό Σημείωμα πρέπει να έχει αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ - υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό) και να διαφαίνεται τουλάχιστον δεκαετής ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Θέατρο ή σε Δραματική Σχολή ως Καθηγητής και διοικητικές ικανότητες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 11 Απόσπασμα πρακτικού του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ από το οποίο προκύπτει η αποδοχή του οριζόμενου Εκπροσώπου Έγγραφο

       Απόσπασμα πρακτικού του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ από το οποίο προκύπτει η αποδοχή του οριζόμενου Εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στην περίπτωση που ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ο οριζόμενος Εκπρόσωπος και ο προτεινόμενος Διευθυντής/Διευθύντρια πρέπει να έχουν προκύψει έπειτα από συνεδρίαση του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4084

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/107291 2011 2664 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202664

      • Νόμος 50 3905 2010 219 Α

       Περιγραφή Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1158/1981 που ανέφερε: "Ο Διευθυντής (Ανώτερης Σχολής) δέον να κατοικεί εις απόστασιν ουχί ανωτέραν των σαράντα χιλιομέτρων,από του τόπου ένθα λειτουργεί η Σχολή και δεν δύναται να είναι συγχρόνως Διευθυντής εις ετέραν Σχολήν."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100219

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 370 1983 131 Α

       Περιγραφή Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για πρόσληψη Διευθυντή/Διευθύντριας Σπουδών (και Καθηγητή/Καθηγήτριας) της Σχολής Δραματικής Τέχνης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100131

      • Νόμος 16 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Προσόντα Διευθυντή/Διευθύντριας Σπουδών. Προσόντα Καθηγητών. Πρόσληψη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 16, 25 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Προσόντα Διευθυντή/Διευθύντριας Σπουδών. Προσόντα Καθηγητών. Πρόσληψη. Γνωμοδοτική Επιτροπή. Ο Διευθυντής/ Διευθύντρια Σπουδών κάθε Σχολής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη και προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έπειτα από τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 4, 10 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας. Καθήκοντα -Υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτήτου. Στην περίπτωση που ο ιδρυτής/ιδιοκτήτης της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης είναι Νομικό Πρόσωπο για τον οριζόμενο εκπρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις καθώς και τα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 347 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Κατάργηση της προϋποθεσης κατοχής τίτλου σπουδών που να παρέχει δικαίωμα διορισμού σε θέση καθηγητή στον εκπρόσωπο της υπό ίδρυση Σχολής . Κατάργηση υποβολής αποδεικτικού ή πιστοποιητικού Σπουδών από τον εκπρόσωπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών τίθεται υπόψη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για γνωμοδότηση

       Σημειώσεις Ο χρόνος εισήγησης προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ενδέχεται να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο αφού προϋποθέτει τη σύγκλιση των μελών της Επιτροπής σε συνεδρίαση, με την εξασφάλιση της απαιτούμενης απαρτίας

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Χορού του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως πρόσληψης ή μη

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και Υπογραφή Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/γραμματέας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό το οποίο ακολούθως υπογράφεται από τα μέλη.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση Έγκρισης Πρόσληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο έγκρισης πρόσληψης και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.