Έγκριση πρόσληψης διδακτικού προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf50b1217-612c-4d1b-9b60-d760a612dea4 305638

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση του διδακτικού προσωπικού κάθε Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης η οποία γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από τη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Παρέχεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης οφείλουν να υποβάλλουν το εκπαιδευτικό τους προσωπικό προς έγκριση κάθε νέο σχολικό έτος.

Τελευταία ενημέρωση

03/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβιβαστικό πίνακα και συνοδευτικών εγγράφων διδακτικού προσωπικού

Σημειώσεις

Η αίτηση έγκρισης του διδακτικού προσωπικού αποστέλλεται/ κατατίθεται ως διαβιβαστικό που συνοδεύει τον πίνακα και τα δικαιολογητικά του διδακτικού προσωπικού της Σχολής

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Έγκριση πρόσληψης καθηγητή/καθηγήτριας σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση πρόσληψης διδακτικού προσωπικού Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι καθηγητές/καθηγήτριες των μαθημάτων οφείλουν να διαθέτουν τα ειδικά εκπαιδευτικά προσόντα που ορίζει η σχετική νομοθεσία για το κάθε μάθημα. Οι καθηγητές /τριες του μαθήματος "Κίνηση - Χορός" θα πρέπει να έχουν δίπλωμα Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας. Του μαθήματος "Μουσική- Τραγούδι" , δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένου ελληνικού ή ξένου Ωδείου τάξεως Μονωδίας με γνώσεις Θεωρητικών Μουσικής τουλάχιστον Αρμονίας. Για τα μαθήματα "Δραματολογία" και "Ιστορία του Θεάτρου", μια κατηγορία θα πρέπει να έχει πτυχίο Φιλολογίας ή Θεατρικών Σπουδών. Για το μάθημα "Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" μια κατηγορία θα πρέπει να έχει πτυχίο Φιλολογίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι υποψήφιοι/υποψήφιες προς έγκριση καθηγητές/καθηγήτριες πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί ή να μη διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι καθηγητές/ καθηγήτριες δεν μπορούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καθώς επίσης να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Οι άρρενες καθηγητές οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ αυτές. Στην περίπτωση πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος οφείλει να βεβαιώσει ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Για τα μαθήματα "Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός" και "Αγωγή Προφορικού Λόγου" απαιτείται για τους σκηνοθέτες ή τους ηθοποιούς δεκαετής πραγματική θεατρική εργασία. Για το μάθημα "Μουσική - Τραγούδι απαιτείται πενταετής πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένο Ωδείο. Για το μάθημα "Κίνηση -Χορός" απαιτείται τριετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο προς έγκριση καθηγητή Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο προς έγκριση καθηγητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Βιογραφικό Σημείωμα πρέπει να έχει αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες και - προαιρετικά - μπορεί να ενσωματώνει οποιοδήποτε στοιχείο (προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ) υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό για την απόδειξη της απαιτούμενης διδακτικής και καλλιτεχνικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα: για τους καθηγητές/ καθηγήτριες του μαθήματος "Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός" πρέπει να αποδεικνύεται δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία. Για το μάθημα "Αγωγή Προφορικού Λόγου" χρειαζεται δεκαετή πραγματική θεατρική εργασία και ,κατά προτίμηση, ειδίκευση στην Τεχνική του Λόγου και της Υποκριτικής. Για το μάθημα "Κίνηση - Χορός" τριετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένη σχολή χορού, ελληνική ή ξένη. Για το μάθημα "Μουσική - Τραγούδι" πενταετή πείρα διδασκαλίας σε αναγνωρισμένο Ωδείο. Για τα μαθήματα " Δραματολογία" και "Ιστορία του Θεάτρου" και την ειδικότητα του φιλολόγου, αναγνωρισμένη εργασία στο θέατρο. Για το μάθημα "Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" και την ειδικότητα του λογοτέχνη, αναγνωρισμένη συγγραφική δράση. Για τα μαθήματα "Ιστορία και Πρακτική κινηματογράφου" και "Σκηνογραφία- Ενδυματολογία και Διασκευή Προσώπου" χρειάζεται να αποδεικνύεται η αναγνωρισμένη αξία των υποψηφίων στον τομέα τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφο Διπλώματος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας ελληνικής ή ξένης Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Διπλώματος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής Χορού ή Σχολής Κινησιολογίας ελληνικής ή ξένης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υποψήφιους για τη διδασκαλία του μαθήματος "Κίνηση - Χορός". Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - Αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του καθώς και - Αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 2825

      • 3 Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου αναγνωρισμένου ελληνικού ή ξένου Ωδείου τάξεως Μονωδίας με γνώσεις θεωρητικών Μουσικής τουλάχιστον Αρμονίας Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου αναγνωρισμένου ελληνικού ή ξένου Ωδείου τάξεως Μονωδίας με γνώσεις θεωρητικών Μουσικής τουλάχιστον Αρμονίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υποψήφιους για τη διδασκαλία του μαθήματος "Μουσική - Τραγούδι". Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - Αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του καθώς και - Αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 2825

      • 4 Αντίγραφο πτυχίου Φιλολογίας ή Σχολής ή Τμήματος Θεατρολογίας ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου Φιλολογίας ή Σχολής ή Τμήματος Θεατρολογίας ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τους υποψήφιους για τη διδασκαλία των μαθημάτων " Δραματολογία" και "Ιστορία του Θεάτρου". Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - Αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του καθώς και - Αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 2825

      • 5 Αντίγραφο Πτυχίου Φιλολογίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Πτυχίου Φιλολογίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται από τους υποψήφιους για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας". Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - Αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του καθώς και - Αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 2825

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 7 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πλαίσιο ρύθμισης για την απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αντί για πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2244

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ως "αιτών" νοείται ο υποψήφιος καθηγητής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου εκάστου υποψηφίου προς έγκριση καθηγητή Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου εκάστου υποψηφίου προς έγκριση καθηγητή

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προς έγκριση καθηγητών/καθηγητριών ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προς έγκριση καθηγητών/καθηγητριών ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στο πλαίσιο ρύθμισης για απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αντί για πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση κατάθεσης έντυπης υπεύθυνης δήλωσης, αυτή πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 7320

      • 11 Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για τους άρρενες υποψηφίους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τους άρρενες υποψηφίους. Στο πλαίσιο ρύθμισης για απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αντί για Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 11

       Ναι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/107291 2011 2664 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202664

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 4 370 1983 130 Α

       Περιγραφή Προσόντα Καθηγητών, Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διδακτικού προσωπικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100130

      • Νόμος 15 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Διδακτικό προσωπικό - Καθήκοντα υποχρεώσεις Διευθυντού. Περιορισμοί Διευθυντού και Καθηγητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 16 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Προσόντα Διευθυντή/Διευθύντριας Σπουδών. Προσόντα Καθηγητών. Πρόσληψη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 25 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Γνωμοδοτική Επιτροπή. Στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής του εν λόγω άρθρου, είναι και ο έλεγχος των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών για την έγκριση της πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών τίθεται υπόψη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για γνωμοδότηση

       Σημειώσεις Ο χρόνος εισήγησης προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ενδέχεται να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο αφού προϋποθέτει τη σύγκλιση των μελών της Επιτροπής σε συνεδρίαση, με την εξασφάλιση της απαιτούμενης απαρτίας

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως πρόσληψης ή μη

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και Υπογραφή Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/γραμματέας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό το οποίο ακολούθως υπογράφεται από τα μέλη.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση και αποστολή εγγράφου Έγκρισης Πρόσληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Συντάσσεται το έγγραφο έγκρισης πρόσληψης και αποστέλλεται στην ενδιαφερόμενη Σχολή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.