Έγκριση πρόσληψης διδακτικού προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Χορού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd668b5b6-0022-4a2a-9997-5c52f6b6c9f3 941796

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Χορού, και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η έγκριση γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από τη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Χορού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Οι Ανώτερες Σχολές Χορού οφείλουν να υποβάλλουν το εκπαιδευτικό τους προσωπικό προς έγκριση κάθε νέο σχολικό έτος.

Τελευταία ενημέρωση

03/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση πρόσληψης διδακτικού προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Χορού.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Χορού Έγκριση πρόσληψης καθηγητή/καθηγήτριας σε Ανώτερη Σχολή Χορού

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση πρόσληψης διδακτικού προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Χορού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανώτερων Σχολών Χορού

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι καθηγητές/καθηγήτριες των κύριων μαθημάτων και κάποιων εκ των δευτερευόντων μαθημάτων πρέπει να έχουν δίπλωμα καθηγητή/καθηγήτριας από αναγνωρισμένη Σχολή της ημεδαπής ή ανώτερης ή ανώτατης σχολής της αλλοδαπής. Οι καθηγητές/καθηγήτριες των υπολοίπων μαθημάτων οφείλουν να διαθέτουν τα ειδικά εκπαιδευτικά προσόντα που ορίζει η σχετική νομοθεσία για το κάθε μάθημα

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Οι καθηγητές/καθηγήτριες των κύριων μαθημάτων πρέπει να έχουν πενταετή διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο καθηγητής/καθηγήτρια του μαθήματος της Ρυθμικής πρέπει να έχει εμπειρία διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Ο καθηγητής/καθηγήτρια του μαθήματος της Μουσικής πρέπει να έχει τριετή διδακτική πείρα σε μουσικό ίδρυμα (αναγνωρισμένο ωδείο ή μουσική σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχης ανώτερης Σχολής της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι υποψήφιοι/υποψήφιες προς έγκριση καθηγητές/καθηγήτριες να μην έχουν καταδικαστεί ή να μη διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι καθηγητές/ καθηγήτριες δεν μπορούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καθώς επίσης να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι

      • 5 Στρατολογικές Οι άρρενες καθηγητές οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές. Στην περίπτωση πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος οφείλει να βεβαιώσει ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τους καθηγητές/ καθηγήτριες των κυρίων μαθημάτων, για τον καθηγητή /καθηγήτρια του μαθήματος "Ελληνικοί Χοροί" και για τη διδασκαλία των δευτερευόντων μαθημάτων εάν δεν ορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις. Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται: - Αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφρασή του καθώς και - Αναγνώριση του τίτλου από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) / Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ή πρώην Γυμναστικής Ακαδημίας νυν Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης Σχολής φυσιοθεραπείας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ)/Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ)/Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ή πρώην Γυμναστικής Ακαδημίας νυν Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης Σχολής φυσιοθεραπείας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ)/Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ)/Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τον/την καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος της Εφαρμοσμένης Ανατομίας και Μυολογίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Δίπλωμα Σχολής ανωτέρων Θεωρητικών, αναγνωρισμένου Ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχης ανώτερης σχολής της αλλοδαπής Αποδεικτικό σπουδών

       Δίπλωμα Σχολής ανωτέρων Θεωρητικών, αναγνωρισμένου Ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχης ανώτερης σχολής της αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τον/την καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος της Μουσικής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αναγνωρισμένος τίτλος Σπουδών συναφής με το διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος Παιδαγωγική - Ψυχολογία (κατά κανόνα, Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών Σπουδών) Αποδεικτικό σπουδών

       Αναγνωρισμένος τίτλος Σπουδών συναφής με το διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος Παιδαγωγική - Ψυχολογία (κατά κανόνα, Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών Σπουδών)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Απαιτείται για τον/την καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος της Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 6 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πλαίσιο ρύθμισης για απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αντί για πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 7 Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προς έγκριση καθηγητών/καθηγητριών ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προς έγκριση καθηγητών/καθηγητριών ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά για τέλεση αξιόποινης πράξης


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στο πλαίσιο ρύθμισης για απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αντί για πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7320

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για τους άρρενες υποψηφίους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 8619

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τους άρρενες υποψηφίους. Στο πλαίσιο ρύθμισης για απλούστευση των διαδικασιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλεται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αντί για Αντίγραφο Φύλλου Στρατολογικού Μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 7320

      • 12 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: [[process_evidence_note::Το Βιογραφικό Σημείωμα πρέπει να έχει αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες [και προαιρετικά - μπορεί να ενσωματώνει- οποιοδήποτε στοιχείο (προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ) υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό] για την απόδειξη της απαιτούμενης διδακτικής πείρας. Συγκεκριμένα: για τους καθηγητές/ καθηγήτριες των κυρίων μαθημάτων να αποδεικνύεται πενταετή διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τον καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος της Ρυθμικής να αποδεικνύεται ειδίκευση και εμπειρία διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος και γνώση απλού μουσικού οργάνου για τον καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος Ελληνικοί Χοροί (εφόσον δεν έχει δίπλωμα καθηγητή/καθηγήτριας χορού) τριετή διδακτική πείρα σε Σωματείο Χορού ή Λύκειο Ελληνίδων για τον καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος της Μουσικής τριετή διδακτική πείρα σε μουσικό ίδρυμα (αναγνωρισμένο ωδείο ή μουσική σχολή)]]

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/107291 2011 2664 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χορού μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202664

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 4 372 1983 131 Α

       Περιγραφή Προσόντα Καθηγητών, Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διδακτικού προσωπικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100131

      • Νόμος 15 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Διδακτικό προσωπικό - Καθήκοντα υποχρεώσεις Διευθυντού. Περιορισμοί Διευθυντού και Καθηγητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 16 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Προσόντα Διευθυντή/Διευθύντριας Σπουδών. Προσόντα Καθηγητών. Πρόσληψη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 25 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Γνωμοδοτική Επιτροπή. Στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής του εν λόγω άρθρου, είναι και ο έλεγχος των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών για την έγκριση της πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών τίθεται υπόψη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για γνωμοδότηση

       Σημειώσεις Ο χρόνος εισήγησης προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ενδέχεται να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο αφού προϋποθέτει τη σύγκλιση των μελών της Επιτροπής σε συνεδρίαση, με την εξασφάλιση της απαιτούμενης απαρτίας

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Χορού του άρθρου 25 του Ν. 1158/1981

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως πρόσληψης ή μη

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και Υπογραφή Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος/γραμματέας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συντάσσει το Πρακτικό το οποίο ακολούθως υπογράφεται από τα μέλη.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση και αποστολή εγγράφου Έγκρισης Πρόσληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται το έγγραφο έγκρισης πρόσληψης και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.