Έγκριση σύστασης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33f3c2c3-e498-4105-9bb1-9268f5dc7444 913701

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

14 + (
1
)

Κόστος

147 + (
90.000
) €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη δραστηριότητας Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπα. Απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η αναγγελία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Παρατηρήσεις

Η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της, και αφού έχουν κατατεθεί οι από το νόμο εγγυητικές επιστολές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει ότι επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα της ΕΠΑ , την έδρα της εταιρείας, καθώς και ότι θα υποβάλλει εις διπλούν τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση απόφασης απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας , χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης,

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      ΕΓΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας α. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος κράτους μέλους του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενής που νόμιμα διαμένει στην Ελλάδα. β. Όταν η αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, τα πρόσωπα, στα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και για την εκπροσώπησή της, θα πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι κρατών μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενείς που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης συμβάσεων ή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετούν σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκούν: α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξης της στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Ποσό κατάθεσης ΕΠΑ 147 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1584

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέτουν δύο εγγυητικές επιστολές α) ύψους 60.000 ευρώ για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, β) 30.000 ευρώ για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων. 90000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/atomikes-ergasiakes-sxeseis/idiotikes-ypiresies-apascholisis/

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για τη έναρξη επιτηδεύματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για τη έναρξη επιτηδεύματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ- ανάλογα με τη νομική μορφή). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ- ανάλογα με τη νομική μορφή).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν σε :Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστατικό της αιτούσης εταιρείας) με τυχόν τροποποιήσεις του, Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, ανάλογα με τη νομική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το φυσικό πρόσωπο, οι εταίροι των Ομόρρυθμων Εταιριών (Ο.Ε.), των Ετερόρρυθμων Εταιριών (Ε.Ε.), ο διαχειριστής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.)., που επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται: α) Να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής για εκβίαση, απάτη, χρεοκοπία, τοκογλυφία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, συκοφαντική δυσφήμηση, απειλή, απατηλή διέγερση σε μετανάστευση, επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη, εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί τα υπομνήματα, σχετικά με το νόμισμα, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, τις αρχαιότητες, την προώθηση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησή τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, εμπόριο δούλων, παράβασης των διατάξεων για ναρκωτικά, λαθρεμπορίου, του νόμου περί μεσαζόντων, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, ασφαλιστικά αδικήματα (α.ν. 86/1967 ΦΕΚ Α ́ 136) και φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997 ΦΕΚ Α ́ 179). β) Να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προαναφερόμενης παραγράφου έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο, μεταγενέστερη του χρόνου ορισμού τους, καταδίκη επιφέρει: α) στην περίπτωση του φυσικού προσώπου, την απαγόρευση της άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων β) στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή Α.Ε., την έκπτωση των προσώπων αυτών από την ιδιότητα των εταίρων ή του διαχειριστή ή των μελών του Δ.Σ. αντίστοιχα. Στην περίπτωση β’ η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να αντικαταστήσει το φυσικό πρόσωπο που εξέπεσε της ιδιότητάς του με άλλο και να γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον αντικαταστάτη του, εντός προθεσμίας 6 μηνών, προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εν λόγω αντικατάσταση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 4 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 6 Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστατικού) της αιτούσας εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις του, στην περίπτωση που πρόκειται για Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστατικού) της αιτούσας εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις του, στην περίπτωση που πρόκειται για Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 7 Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο       Σημειώσεις: Αφορά περιπτώσεις που τα νομικά πρόσωπα είναι Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 8 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου       Σημειώσεις: Αφορά στην κτιριακή υποδομή της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 9 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ή ΕΠΕ. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ή ΕΠΕ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά σε άσκηση της δραστηριότητας από Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 10 ΦΕΚ με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση της Α.Ε., το ΦΕΚ με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Στην περίπτωση της ΕΠΕ, το ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται η επωνυμία του διαχειριστή, των εταίρων και των εκπροσώπων της εταιρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 11 Εγγυητικές επιστολές Εγγυητική επιστολή

       Εγγυητικές επιστολές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φωτοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9501

      • 12 Επικυρωμένα αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ειδικά δε για τους ομογενείς του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επικυρωμένα αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ειδικά δε για τους ομογενείς του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 13 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή ισοδύναμο έγγραφο που διασφαλίζει την πυρασφάλεια του χώρου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή ισοδύναμο έγγραφο που διασφαλίζει την πυρασφάλεια του χώρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Πιστοποιητικό πλήρωσης των όρων ασφάλειας και υγείας καθώς και προσβασιμότητας του κτιρίου. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Πιστοποιητικό πλήρωσης των όρων ασφάλειας και υγείας καθώς και προσβασιμότητας του κτιρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από διπλωματούχο (πτυχιούχο) Πολιτικό Μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιεί ότι πληρούνται κατά περίπτωση: Οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παραρτήματος Ι και ΙΙ του Π.Δ. 16/1996 και οι απαιτήσεις της παρ. 22 του Παραρτήματος Ι ή της παρ. 21 του παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 16/1996.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 15 Δήλωση ότι έχει προβεί στη προβλεπόμενη από το Π.Δ. 105/95 σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία Δήλωση

       Δήλωση ότι έχει προβεί στη προβλεπόμενη από το Π.Δ. 105/95 σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 122-123, 126-128 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Τα άρθρα αφορούν στο αντικείμενο των ΕΠΑ, τη σύσταση και λειτουργία τους, τις οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους, τον ελεγκτικό μηχανισμό και τις τυχόν κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • Νόμος 24 4144 2013 88 Α

       Περιγραφή Αφορά στις διοικητικές κυρώσεις στις ΕΠΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100088

      • Απόφαση 1517/34 2013 155 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200155

      • Απόφαση 23863/506 2012 2963 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202963

      • 1 Εξέταση πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζεται η πληρότητα του φακέλου ως προς τις νόμιμες προϋποθέσεις , που καταθέτει με την αίτηση του ο/η ενδιαφερόμενος/η που επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα της ΕΠΑ

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή φακέλου σε Τριμελή Επιτροπή για επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επι− τροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), εκ των οποίων οι δύο θα είναι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και ο ένας θα είναι Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου και η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, αφού προηγηθεί συνέντευξη των ελεγκτών με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πληρότητα φακέλου, η διαδικασία διακόπτεται , γίνεται σχετική αλληλογραφία με ενδιαφερόμενο/η. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης αποστέλλεται στην αρμόδια Επιτροπή. Εφόσον παρέλθει τρίμηνο και δεν έχει γίνει ο επιτόπιος έλεγχος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα υπό την επιφύλαξη του πορίσματος του επιτόπιου ελέγχου.

       Όχι Ναι


      • 3 Έγκριση ή παύση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων αφού λάβει υπόψη την έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης και όλα τα σχετικά στοιχεία, εφόσον δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας, αποστέλλει έγγραφο με το οποίο ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/η για την έγκριση της δραστηριότητας καλεί τον να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης ή μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών, ο/η προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, εντός τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας συνοδευομένης από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά, ενημερώνοντας σχετικά τον/την ενδιαφερόμενο/η.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.