Έγκριση / Τροποποίηση / Ανανέωση / Ανάκληση Βιοκτόνου Προϊόντος TΠ18 και ΤΠ14 με εθνικές μεταβατικές διατάξεις

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae2dc61f-1f6e-4159-b5bd-85b6a432d7d7 526904

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 12

Κόστος

Από 300 έως 3.200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση /τροποποίηση /ανανέωση /ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Βιοκτόνου Προιόντος που ανήκει στους τύπους προϊόντων 18 και 14 με εθνικές μεταβατικές διατάξεις

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης

Η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με αποστολή μέσω email στο biocides@minagric.gr

Οι χρόνοι υλοποίησης αφορούν αιτήσεις που φέρουν πλήρη δικαιολογητικά

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση χωρίς να προηγηθεί πειραματισμός σύμφωνα με την ΚΥΑ 4829/52048/3-5-2012 του βιοκτόνου ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ που ανήκει στον Τύπο Προϊόντων ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 14 ή 18

Σημειώσεις

Η κατάθεση μέσω email θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση biocides@minagric.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγκριση /Τροποποίηση /Ανανέωση /Ανάκληση Βιοκτόνου Προιόντος που ανήκει στους τύπους προϊόντων 18 και 14 με εθνικές μεταβατικές διατάξεις

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Γεωργικών Φαρμάκων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά βιοκτόνα προϊόντα τα οποία περιέχουν τουλάχιστον μία δραστική ουσία η οποία είναι γνωστοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012 (Κανονισμός των Βιοκτόνων). Η κατάσταση έκρισης των γνωστοποιημένων βιοκτόνων δραστικών ουσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό των βιοκτόνων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA)

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η αίτηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο 6 μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας δραστικής ουσίας του προϊόντος, στην περίπτωση που δεν απαιτείται αξιολόγηση του φακέλου

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Η αίτηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο 12 μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας δραστικής ουσίας του προϊόντος, στην περίπτωση που απαιτείται αξιολόγηση του φακέλου

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Οι προμηθευτές όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο βιοκτόνο προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στην λίστα των εγκεκριμένων παρασκευαστών βιοκτόνων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κανονισμού των βιοκτόνων. Η συγκεκριμένη λίστα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA)

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση για τις περ. 1, 2 και 4 του άρθρ. 5. 1300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2060

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έγκριση για την περ. 3 του άρθρ. 5 3200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2061

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Τροποποίηση δεδομένων (αρθρ. 6) 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2062

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙVa, IVb, V και VI συμπληρωμένα σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 10 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B) Έντυπο

       Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙVa, IVb, V και VI συμπληρωμένα σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 10 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οδηγίες συμπλήρωσης για κάθε έντυπο παρέχονται στο Παράρτημα του άρθρου 10 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • 2 Εξουσιοδότηση για κατάθεση φακέλου μέσω αντιπροσώπου Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση για κατάθεση φακέλου μέσω αντιπροσώπου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Το ακριβές κείμενο εξουσιοδότησης αναφέρεται στο παράρτημα του άρθρου 10 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Βούλησης

       Όχι 3070

      • 3 Επιστολή ανάθεσης εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος Έγγραφο

       Επιστολή ανάθεσης εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με την παρούσα επιστολή ο μελλοντικός κάτοχος της έγκρισης δηλώνει το/τα εργοστάσιο/α παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος. Το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής αναφέρεται στο Παράρτημα του άρθρου 10 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Αποδοχή παρασκευής / συσκευασίας του σκευάσματος Έγγραφο

       Αποδοχή παρασκευής / συσκευασίας του σκευάσματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συντάσσεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοστασίου που θα παρασκευάσει / συσκευάσει το σκεύασμα Το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής αναφέρεται στο Παράρτημα του άρθρου 10 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) για κάθε μία δραστική ουσία Δελτίο

       Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) για κάθε μία δραστική ουσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 6 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) για κάθε μία βοηθητική ουσία Δελτίο

       Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) για κάθε μία βοηθητική ουσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 7 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του τελικού προϊόντος Δελτίο

       Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του τελικού προϊόντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 8 Επιστολή πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό φάκελο της καταχωρημένης δραστικής ουσίας Έγγραφο

       Επιστολή πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό φάκελο της καταχωρημένης δραστικής ουσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά μόνο τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 528/2012 Συντάσσεται ξεχωριστά για κάθε δρων συστατικό από τον εγκεκριμένο παρασκευαστή του. Ο παρασκευαστής του δρώντος συστατικού θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στη λίστα των εγκεκριμένων παρασκευαστών δραστικών ουσιών του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 9 Επιστολή προμήθειας (letter of supply) για τις δραστικές ουσίες που είναι υπό αξιολόγηση για Ευρωπαϊκή έγκριση Έγγραφο

       Επιστολή προμήθειας (letter of supply) για τις δραστικές ουσίες που είναι υπό αξιολόγηση για Ευρωπαϊκή έγκριση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αφορά τις δραστικές ουσίες που είναι ακόμα υπό αξιολόγηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 528/2012 Συντάσσεται ξεχωριστά για κάθε δρων συστατικό από τον εγκεκριμένο παρασκευαστή του. Ο παρασκευαστής του δρώντος συστατικού θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στη λίστα των εγκεκριμένων παρασκευαστών δραστικών ουσιών του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 528/2012

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 4084

      • 10 Μελέτες αποτελεσματικότητας του σκευάσματος Έκθεση

       Μελέτες αποτελεσματικότητας του σκευάσματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση διεύρυνσης φάσματος δράσης και στην περίπτωση που το σκεύασμα ανήκει στην περιπτώσεις 2 ή 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6631

      • 11 Φυσικοχημικά δεδομένα (μελέτες) του σκευάσματος Έκθεση

       Φυσικοχημικά δεδομένα (μελέτες) του σκευάσματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση αίτησης προσθηκης νέων υλικών συσκευασίας και στην περίπτωση που το σκεύασμα ανήκει στην περίπτωση 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6631

      • 12 Τοξικολογικά δεδομένα - Εκτίμηση έκθεσης στον άνθρωπο του σκευάσματος Έκθεση

       Τοξικολογικά δεδομένα - Εκτίμηση έκθεσης στον άνθρωπο του σκευάσματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στην περίπτωση που το σκεύασμα ανήκει στην περιπτώσεις 2 ή 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B). Εάν το σκεύασμα ανήκει στην περίπτωση 2, τότε εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί έγκριση κυκλοφορίας σε τουλάχιστον μια Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6631

      • 13 Επίσημη μετάφραση της έγκρισης του σκευάσματος σε τουλάχιστον μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έγκριση

       Επίσημη μετάφραση της έγκρισης του σκευάσματος σε τουλάχιστον μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται, εφόσον υπάρχει, στην περίπτωση που το σκεύασμα ανήκει στην περίπτωση 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 4829/52048 (1471 B).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

       Ναι 8880

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 89 528 2012

       Περιγραφή Μεταβατικές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj

      • Νόμος 721 1977 298 Α

       Περιγραφή Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100298

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4616/52519 2016 1367 Β

       Περιγραφή Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201367

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4829/52048 2012 1471 Β

       Περιγραφή Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση βιοκτόνων που ανήκουν σε τύπους προϊόντων 14 και 18

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201471

      • Υπουργική Απόφαση 12143/344860 2023 6524 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτι- κοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206524

      • 1 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Σημειώσεις Ο έλεγχος πληρότητας γίνεται τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας κατάθεσης του φακέλου

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή πρωτοκόλλου πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή ελλείψεων φακέλου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης η Υπηρεσία επικοινωνεί με τον αιτούντα να καταθέσει τα δικαιολογητικά που λείπουν

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή εγγράφου πληρότητας στον αιτούντα για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του αιτούντος να καταθέσει αντίγραφο του φακέλου στην αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Σημειώσεις Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση 4616/52519/2016 - ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016 Ο αιτών θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο του φακέλου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και να κοινοποιήσει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στην Υπηρεσία

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Σημειώσεις Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση 4616/52519/2016 - ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016 Ο φάκελος διαβιβάζεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στις περιπτώσεις που απαιτείται αξιολόγηση των στοιχείων (περιπτώσεις 2, 3 και 4 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 4829/52048)

       Ναι Όχι


      • 10 Αξιολόγηση φακέλου από την αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Σημειώσεις Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση 4616/52519/2016 - ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016. Σε αυτήν την φάση, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης ενδέχεται να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις ή και επιπρόσθετες μελέτες από τους αιτούντες εάν τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι ικανά ώστε να αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη σχεδίου απόφασης έγκρισης/ μη έγκρισης/τροποποίησης σκευάσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής

       Όχι Όχι


      • 13 Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Όχι


      • 15 Ενημέρωση Μητρώου Γεωργικών Φαρμάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.