Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής ή Αναθεώρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (Μ.Ε.Ε.Π.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe79039e5-1338-4838-9e8f-96e33a1f5b5c 559088

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12

Κόστος

Από 95,22 έως 20.176,5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής ή Αναθεώρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ) από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή κάθε εργοληπτικής επιχείρησης σε δημοπρασίες κατασκευής δημόσιων έργων. Απευθύνεται σε εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

1 Αίτηση εγγραφής / αναθεώρησης.

Σημειώσεις

Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις Α1 - 7η

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εργοληπτικό Πτυχίο

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής ή Αναθεώρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (Μ.Ε.Ε.Π.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 1140904001. Απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης και την εξέταση από την Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.ΕΠ.). Το ύψος του κυμαίνεται ανάλογα με την τάξη εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ). 60 € - 20000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Τέλος χαρτοσήμου είσπραξης στον ΚΑΕ 1110403001. Απαιτείται για την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης. Το ύψος του κυμαίνεται ανάλογα με την τάξη εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ). 5.87 € - 29.76 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Τέλος χαρτοσήμου είσπραξης στον ΚΑΕ 1110489001. Απαιτείται για την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης. Το ύψος του κυμαίνεται ανάλογα με την τάξη εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ) 29.35 € - 146.74 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 2 Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας της Επιχείρησης Πιστοποιητικό

       2 Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας της Επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις Α1 - 7η.Η επιχείρηση δεν έχει πτωχεύσει. Η επιχείρησή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Πρόσφατο πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση (πλην των ατομικών). Πρόσφατα πιστοποιητικά μη πτώχευσης των ομόρρυθμων μελών της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 3 Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση στελέχωσης της Επιχείρησης Υπεύθυνη Δήλωση

       3 Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση στελέχωσης της Επιχείρησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις Α1 - 7η. Η Υπεύθυνη Δήλωση περί αποκλειστικής απασχόλησης πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική, μεσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΨΠ - gov.gr (για κάθε στέλεχος ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 4 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα των στελεχών της Επιχείρησης Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       4 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα των στελεχών της Επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις Α1 - 7η, για κάθε στέλεχος ξεχωριστή βεβαίωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 4 5 Για μη ατομικές επιχειρήσεις: Καταστατικό - Τροποποιήσεις Καταστατικού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       5 Για μη ατομικές επιχειρήσεις: Καταστατικό - Τροποποιήσεις Καταστατικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις Α1 - 7η. Καταστατικό κατατεθειμένο στο Πρωτοδικείο / Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Τροποποιήσεις Καταστατικού για αλλαγές που έχουν επέλθει μέχρι την υποβολή της αίτησης. Πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου /Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 6 Αποδεικτικά ύψους Αξίας Παγίων Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       6 Αποδεικτικά ύψους Αξίας Παγίων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις 1η - 2η, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6.Αναλυτική κατάσταση παγίων (Μητρώο Παγίων ή Βιβλίο Απογραφών) Τιμολόγια αγοράς για τον μηχανικό εξοπλισμό και Τίτλοι Ιδιοκτησίας για τα ακίνητα. Για τα αυτοκινούμενα ΜΕ, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης τελών χρήσης από την αρμόδια υπηρεσία. Για τα οχήματα τα τελευταία αποδεικτικά καταβολής τελών κυκλοφορίας. Πιστοποιητικά Μεταγγραφών και Βαρών ή βεβαίωση κτηματολογίου για τα ακίνητα. Αν με την αξία κτήσης ακινήτων δεν καλύπτεται το ελάχιστο όριο καταθέσεων / παγίων μπορείτε να προσκομίσετε φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας από συμβολαιογράφο ή Ενιαίο Τέλος Ακινήτου (ΕΤΑΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 6 7 Πρόσφατη βεβαίωση τραπέζης για το ύψος των καταθέσεων. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       7 Πρόσφατη βεβαίωση τραπέζης για το ύψος των καταθέσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις 1η - 2η, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6 . Σε περίπτωση πού προσκομιστούν περισσότερες από μία τραπεζικές βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αφορούν την ίδια ημερομηνία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 8 Συμβάσεις θεωρημένες στην εφορία ή κάρτες πρόσληψης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) και καταστάσεις προσωπικού, για όσα στελέχη δεν είναι μέλη της επιχείρησης (για Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία), μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Ανώνυμης Εταιρείας ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας) ή για τον Κύριο της ατομικής επιχείρησης. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       8 Συμβάσεις θεωρημένες στην εφορία ή κάρτες πρόσληψης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) και καταστάσεις προσωπικού, για όσα στελέχη δεν είναι μέλη της επιχείρησης (για Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία), μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Ανώνυμης Εταιρείας ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας) ή για τον Κύριο της ατομικής επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για εγγραφή / αναθεώρηση στις τάξεις Α1 - 7η, επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6, για μη ατομικές ή ατομικές στελεχωμένες. Επιπρόσθετα κατατίθενται πρωτότυπα πιστοποιητικά Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των στελεχών εφόσον δεν τηρούνται στην Υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 8 9 Οικονομικές καταστάσεις - Βεβαιώσεις. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       9 Οικονομικές καταστάσεις - Βεβαιώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για εγγραφή στην 3η τάξη, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6 και 9. Οικονομικές καταστάσεις έναρξης ή οριστικές ή προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, βεβαιωμένες από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιευμένες σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσιότητάς τους. Ειδική κατάσταση για Αφορολόγητα Αποθεματικά Τεχνικών Επιχειρήσεων, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τις τιμολογημένες απαιτήσεις, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τις Τιμολογημένες Απαιτήσεις από δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Αναλυτική κατάσταση παγίων (Μητρώο Παγίων ή Βιβλίο Απογραφών), βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Για τα αυτοκινούμενα ΜΕ, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης τελών χρήσης από αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Νομαρχία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 9 10 Οικονομικές καταστάσεις - Βεβαιώσεις. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       10 Οικονομικές καταστάσεις - Βεβαιώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αναθεώρηση στις τάξεις 3η - 7η, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6 και 9 :Οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τελευταίων χρήσεων (ισολογισμοί, χρήσεις, προσαρτήματα) νόμιμα δημοσιευμένες. Προσωρινή οικονομική κατάσταση (ισολογισμός, χρήση), δημοσιευμένη με βάση τις διατάξεις του Ν. 2940/2001. Ειδική κατάσταση για Αφορολόγητα Αποθεματικά Τεχνικών Επιχειρήσεων, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Αναλυτική κατάσταση παγίων (Μητρώο Παγίων ή Βιβλίο Απογραφών), βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Για τα αυτοκινούμενα ΜΕ, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης τελών χρήσης από αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Νομαρχία). Ειδική κατάσταση για τις τιμολογημένες απαιτήσεις, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τιμολογημένες απαιτήσεις, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις πού δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό βεβαιωμένη από Ορκωτό Ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μετά την τροποποίησή τους από τυχόν παρατηρήσεις του πιστοποιητικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (ΟΕΛ), βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Δεν απαιτείται η προσκόμιση οικονομικών στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία με Εκθέσεις Δραστηριότητας προηγούμενων ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 10 11 Φορολογικά στοιχεία - Καταστάσεις Τιμολογίων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       11 Φορολογικά στοιχεία - Καταστάσεις Τιμολογίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αναθεώρηση στις τάξεις 3η - 7η, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6, 9 και 11 :Αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τις τρεις τελευταίες χρήσεις , με συνημμένους πίνακες. Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος με συνημμένους πίνακες για τις τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Καταστάσεις εκδοθέντων τιμολογίων εσόδων δημοσίων και ιδιωτικών έργων εσωτερικού, βεβαιωμένες από ορκωτό ελεγκτή. Αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος εξωτερικού για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, νόμιμα μεταφρασμένα. Καταστάσεις εκδοθέντων τιμολογίων εσόδων δημοσίων και ιδιωτικών έργων εξωτερικού, βεβαιωμένες από ορκωτό ελεγκτή. Ειδική κατάσταση για τα φορολογικά μεγέθη της εταιρείας , βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή. Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικών στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία με Εκθέσεις Δραστηριότητας προηγούμενων ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 11 12 Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       12 Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αναθεώρηση στις τάξεις 4η - 7η, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6, 9, 11 και 12.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 12 13 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της ημερομηνίας μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιρειών. Αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Ισολογισμοί μετασχηματισμών. Συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης. Καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων της έγκρισης της συγχώνευσης από το Υπουργείο Εμπορίου ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ενοποιημένος ισολογισμός μετά την απόφαση των εποπτικών αρχών. Πιστοποιητικό

       13 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της ημερομηνίας μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιρειών. Αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Ισολογισμοί μετασχηματισμών. Συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης. Καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων της έγκρισης της συγχώνευσης από το Υπουργείο Εμπορίου ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ενοποιημένος ισολογισμός μετά την απόφαση των εποπτικών αρχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αναθεώρηση μέσω συγχώνευσης στις τάξεις 3η - 7η, Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών 1-6, 9, και 11-13.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 3669 2008 116 Α

       Περιγραφή Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100116

      • 1 Υποβολή Αίτησης από εργοληπτική επιχείρηση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας, καταχώρηση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας και εκτύπωση αντίστοιχων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς την επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.ΕΠ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.ΕΠ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής ή Αναθεώρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΕΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η βεβαίωση που εκδίδεται υπογράφεται ανάλογα την τάξη εγγραφής της επιχείρησης από την αρμόδια Διεύθυνση ή την Γενική Διεύθυνση.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.