Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1247f3a-3310-43ef-b3ac-a48d859833fd 783674

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Από 60 έως 150 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στην έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) που τηρείται στην Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/05(ΦΕΚ:42Α).

Η εγγραφή στο Μ.Ε.Μ διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του. Για την εγγραφή και κατάταξη σε αυτό εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη.

Για την χορήγηση και αναθεώρηση των πτυχίων των μελετητών εκδίδεται απόφαση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) σε κατηγορίες και τάξεις μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α 42), όπως ισχύει και των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 138/2009 (Α185)

Σημειώσεις

Η επιλογή κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 119 του ν. 4472/2017 (Α΄74)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Κατά της απόφασης εγγραφής ή μεταβολών της εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών, χωρεί ένσταση από το μελετητή που αφορά η απόφαση. Οι ενστάσεις κατατίθενται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία εισάγει άμεσα το θέμα για γνωμοδότηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/05(ΦΕΚ:42Α)

       Σύνδεσμος https://www.ypex-mele.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3316/05, καθώς και στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

       Σύνδεσμος https://www.ypex-mele.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Απαιτείται επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα

       Σύνδεσμος https://www.ypex-mele.gr/

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Α) Έχει συμπληρωθεί τετραετία από του χρόνου κτήσεως του Διπλώματός ή Β) Έχει συμπληρωθεί τετραετία από την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου αυτή απαιτείται)

       Σύνδεσμος https://www.ypex-mele.gr/

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Α) Δεν εργάζεται σε αναθέτουσα Αρχή με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών , δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οργανισμούς δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3316/05 και σε ενώσεις κάθε νομικής μορφής, που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα) Β) Δεν έχει συνταξιοδοτηθεί (ή έχει συνταξιοδοτηθεί από….) από αναθέτουσα Αρχή Γ) Δεν έχει ατομική εργοληπτική επιχείρηση, δεν είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας γραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) Δ) Δεν είναι γραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών(Μ.Ε.Κ) Ε) Δεν παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π (εξαιρούνται οι περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσιών έργων, όπως ιδίως στα πλαίσια του συστήματος προσφοράς μελέτη-κατασκευή ή τροποποίηση της μελέτης έργου). ΣΤ) Δεν παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π (εξαιρούνται οι περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσιών έργων, όπως ιδίως στα πλαίσια του συστήματος προσφοράς μελέτη-κατασκευή ή τροποποίηση της μελέτης έργου).

       Σύνδεσμος https://www.ypex-mele.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτότυπη Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε Δ.Ο.Υ. Κωδικός 1140904001 (πρώην ΚΑΕ 3438). Απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης και την εξέταση της από την επιτροπή Μ.Ε.Μ. Το ποσό κυμαίνεται ανάλογα με την αιτούμενη τάξη πτυχίου: Α΄ ΤΑΞΗ 60 ευρώ, Β΄ ΤΑΞΗ 75 ευρώ, Γ΄ ΤΑΞΗ 105 ευρώ 60 € - 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.ypex-mele.gr

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο πτυχίου. Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου. Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά μεταπτυχιακών σπουδών (MASTER) ή λοιπών σπουδών. Αφορά στους αιτούντες με ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται στο π.δ. 99/2018 (Α΄187)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος από τα αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, όπου αυτή απαιτείται. Βεβαίωση

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος από τα αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, όπου αυτή απαιτείται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ : · ΤΕΕ (Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος), · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Βεβαίωση μέλους), · ΓΕΩΤΕΕ (Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος & Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3316/05 (Α΄42). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3316/05 (Α΄42).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Σε περίπτωση συνταξιούχου, υποβάλλεται το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή φωτοαντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Σε περίπτωση συνταξιούχου, υποβάλλεται το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή φωτοαντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2435

      • 5 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Βιογραφικό Σημείωμα, θα αναφέρεται η επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία με αποδεικτικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν χορηγήθηκαν καθώς και σύντομη περιγραφή του είδους της παρούσης επαγγελματικής κατάστασης (με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα με ΑΦΜ και ΔΟΥ ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 6 Αποδεικτικά εμπειρίας Απαιτούνται επιπλέον για την έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) Β' ή Γ' Τάξης. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά εμπειρίας Απαιτούνται επιπλέον για την έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) Β' ή Γ' Τάξης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypex-mele.gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) Β' ή Γ' Τάξης, επιπλέον απαιτούνται αποδεικτικά εμπειρίας : Α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 15/9-9-2014 ΑΔΑ: 6Ξ5Τ1-00Τ · Πιστοποιητικά Εμπειρίας Μελετών Ιδιωτικών Έργων (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) · Πιστοποιητικά Εμπειρίας Μελετών Έργων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.(ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Β) Εφόσον δεν υπάρχουν τα ανωτέρω έντυπα συμπληρωματικά δύναται να υποβληθούν : I. Για Δημόσιες μελέτες : α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από όπου να προκύπτει η κατηγορία μελέτης η αντίστοιχη συμβατική αμοιβή και ο χρόνος ανάθεσης και περαίωσης της μελέτης. β) Σύμβαση με τα αντίστοιχα τιμολόγια από όπου να προκύπτουν οι κατηγορίες μελετών και οι αντίστοιχες συμβατικές αμοιβές ή γ) Αποφάσεις ανάθεσης και παραλαβής ή έγκρισης Μελέτης με τα αντίστοιχα τιμολόγια από όπου να προκύπτει η κατηγορία μελέτης η αντίστοιχη συμβατική αμοιβή και ο χρόνος ανάθεσης και περαίωσης της μελέτης II. Για Ιδιωτικές Μελέτες : α) Οικοδομικές Άδειες και αντίστοιχα Δ.Π.Υ. ή τιμολόγια β) Ιδιωτικά Συμφωνητικά με τα αντίστοιχα Δ.Π.Υ. ή τιμολόγια από όπου να προκύπτει η κατηγορία μελέτης και οι αντίστοιχες αμοιβές και βεβαίωση του εργοδότη γ) Ιδιωτικά Συμφωνητικά με τα αντίστοιχα Δ.Π.Υ. ή τιμολόγια και εγκρίσεις Υπηρεσιών από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Υπηρεσίες. - Σε περίπτωση που ο μελετητής είναι συνεργάτης ή μέλος εταιρίας (εταίρος ή υπάλληλος), απαιτείται κατανομή ποσοστών συμμετοχής όλης της ομάδας μελέτης, σε πίνακα υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εταιρίας , σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, και βεβαιώσεις εκπόνησης του φορέα που εκδόθηκαν για την εταιρία Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του φακέλου θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των μελετών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Μελετών με τα σχετικά αποδεικτικά εμπειρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • Νόμος 144 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) //--// (Αναστολή ισχύος από 1.1.2021 έως 1.9.2021, των διατάξεων άρθ. 3, 13 και 64 π.δ. 71/2019 - μεταβατικές διατάξεις για την εξέταση αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής ή διαγραφής από το ΜΗΤΕ, ΜΕΜ, ΜΕΚ, ΜΕΕΠ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 1.9.2021 // Tροποποίηση άρθ. 39 (Ισχύς των πτυχίων Μητρώου Μελετών και Μητρώου Γραφείου Μελετών έως 1.9.2021), 65 (ισχύς βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ και πτυχίων εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων) π.δ. 71/2019 // Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής και πτυχίων έως 1.9.2021)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Νόμος 188 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) (Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών κλπ (ΜΗΤΕ) π.δ. 71/2019 - ρυθμίσεις για την εγγραφή, μεταβολή ή διαγραφή στο μητρώο μελετητών, στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών , στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων με προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 ρυθμίσεις - τροποποίηση π.δ. 71/2019

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 118,119 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Άρθρο 118: Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) Άρθρο 119: Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 39 3316 2005 42 Α

       Περιγραφή Εγγραφή στα Μητρώα- Κατηγορίες -Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100042

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2019 112 Α

       Περιγραφή Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100112

      • Προεδρικό Διάταγμα 99 2018 187 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα (Επαγγελματικά δικαιώματα : Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα Μηχανικού / Μηχανολόγου Μηχανικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού / Χημικού Μηχανικού / Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού / Ναυπηγού Μηχανικού / Ηλεκτρονικού Μηχανικού / Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης / Μηχανικού Περιβάλλοντος / Μηχανικού Ορυκτών Πόρων / Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100187

      • Προεδρικό Διάταγμα 138 2009 185 Α

       Περιγραφή Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100185

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 2000 297 Α

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού Ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα-Επαγγελματικές δραστηριότητες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100297

      • Εγκύκλιος 2 2020

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62Π4465ΧΘΞ-Τ73

       ΑΔΑ 62Π4465ΧΘΞ-Τ73

      • Εγκύκλιος 1 2020

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ

       ΑΔΑ 6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ

      • Εγκύκλιος 15 2014

       Περιγραφή Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ξ5Τ1-00Τ

       ΑΔΑ 6Ξ5Τ1-00Τ

      • Εγκύκλιος 14 2014

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΑΙ1-ΚΓΧ

       ΑΔΑ ΒΕΑΙ1-ΚΓΧ

      • 1 Υποβολή Αίτησης από φυσικό πρόσωπο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επεξεργασία αιτήσης, έλεγχος πληρότητας, καταχώρηση δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα της υπηρεσίας και εκτύπωση αντίστοιχων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση προς τη γνωμοδοτική επιτροπή Μ.Ε.Μ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση επιτροπής Μ.Ε.Μ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (Πτυχίο) στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.