Έκδοση Βεβαιώσεων (ισοδύναμων με Άδεια Λειτουργίας) τήρησης απαιτήσεων λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde276e43-8ae3-41c0-b135-559e9cc6bf40 276438

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12 έως 36 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

164 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Βεβαίωσης Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Δ/ νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν διοικητικού ελέγχου της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών του υποβαλλόμενου φακέλου και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις. Η Βεβαίωση Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος δίνει τη δυνατότητα προσωρινής λειτουργίας στο πολυλειτουργικό αγρόκτημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης του σήματος για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Υπηρεσία/ οργανική μονάδα φορέα που παρέχει την υπηρεσία : Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ. Ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την πληρότητα ή μη του φακέλου, τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν, τον χρόνο απάντησης του αιτούντα κτλ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του άρθρου 16 της με αρ. 310/85788/18.06.2018 (Β΄ 2559) τροποποίησης της 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σημειώσεις

Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της με αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. 310/85788/02.07.2018 (Β΄ 2559) και ισχύει, αναφέρονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση: " ι) τα

στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ιι) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ιιι) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, ιν) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση), και ν) η έδρα του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης. Επιπλέον, αναγράφονται αναλυτικά: α) οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, β) περιγράφεται η τοποθεσία του αγροκτήματος και γ) επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Προαιρετικά, μπορεί να δηλώνεται ο προσανατολισμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, όπως περιγράφεται στο αρ. 4 της ίδιας απόφασης. Στην περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα περιλαμβάνει χώρο εκπαίδευσης/επίδειξης /παρακολούθησης θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται και η δυναμικότητα του χώρου ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευόμενων και

αν επιθυμεί ο/η δικαιούχος να χαρακτηριστεί ως επιδεικτικός αγρός, βάσει του αρ. 4 της ίδιας απόφασης"

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2690/1999 (Α΄45)
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Ελάχιστη ενιαία έκταση αγροτικής εκμετάλλευσης (λειτουργίας πολυλειτουργικού αγροκτήματος) πέντε (5) στρέμματα. Στην έννοια της ενιαίας έκτασης περιλαμβάνονται και εκτάσεις οι οποίες τέμνονται από τεχνικά έργα, δρόμους ρέματα κλπ, εφόσον μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργικά. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Ελάχιστη ενιαία έκταση αγροτικής εκμετάλλευσης (λειτουργίας πολυλειτουργικού αγροκτήματος) τέσσερα (4) στρέμματα στην περίπτωση των ειδικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην έννοια της ενιαίας έκτασης περιλαμβάνονται και εκτάσεις οι οποίες τέμνονται από τεχνικά έργα, δρόμους ρέματα κλπ, εφόσον μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργικά. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ).

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Σε κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας (γεωργία/κτηνοτροφία) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Καλλιεργήσιμη έκταση που θα πρέπει να βρίσκεται εντός της ενιαίας έκτασης της αγροτικής εκμετάλλευσης που θα χαρακτηρισθεί ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ). Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (φυτικής κατεύθυνσης), η καλλιεργήσιμη έκταση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

       Όχι Όχι

      • 5 Ποσοτικές Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την καλλιέργεια δύο τουλάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ), εκ των οποίων η μία τουλάχιστον επιλογή να αφορά την καλλιέργεια τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών, ή/και ειδών, ή/και τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.

       Όχι Όχι

      • 6 Ποσοτικές Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει ποικιλομορφία, ώστε να προάγονται οι στόχοι του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, και όπου είναι εφικτό να αποτελείται από αυτόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων. Ως ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυαστικά ή μη, οι τρεις (3) μεγάλες μονάδες ζώων (ΜΜΖ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ). Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (ζωικής κατεύθυνσης), τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφική δραστηριότητα (στάβλοι, αμελκτήρια, αποθήκες ζωοτροφών, έκταση ελεύθερης βοσκής , κ.τ.λ) καθώς και το 40% τουλάχιστον των συνολικών ΜΜΖ να αποτελείται από αυτόχθονες φυλές ζώων (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Χώρος εστίασης- παρασκευής γευμάτων: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει χώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 4 της παραγράφου Β του άρθρου 5 της αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ). Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτων αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) .

       Όχι Όχι

      • 8 Κτιριακές Χώρος εκπαίδευσης / επίδειξης / παρακολούθησης: Η κτιριακή υποδομή και η υλικοτεχνική υποδομή του χώρου πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής-επιδεικτικής διαδικασίας. Ως ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται η διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός προβολικού μηχανήματος και η ύπαρξη πυρασφάλειας του χώρου. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπονται από τρεις (3) μέχρι είκοσι (20) θέσεις εκπαιδευόμενων. Για την ασφαλή παραμονή των εκπαιδευόμενων στο εσωτερικό του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ). Τα θεματικά πεδία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύσσει το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς αναφέρονται στην περίπτωση 6 της παραγράφου Β του άρθρου 5 της αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η κατά έτος διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων επίδειξης ή και εκπαίδευσης επί καινοτόμων δράσεων σε ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα, αρκεί για να χαρακτηριστεί ο προσανατολισμός ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ως καινοτόμος (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

       Ναι Ναι

      • 9 Ένταξης σε Μητρώο Μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του ΥΠΑΑΤ. Για τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρησης των μονάδων αυτών στο ΚΗΜΟ ισχύουν όσα ορίζονται στη με αρ. 4912/120862 (Α’2468) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ).

       Ναι Ναι

      • 10 Διοικητικές Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης και προάσπισης της υγείας σύμφωνα με την περίπτωση 7 της παραγράφου Β του άρθρου 5 της αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Ανάπτυξη οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως ιππασία, δράσεις πεζοπορίας/ποδηλασίας εντός διαδρομών φυσικού περιβάλλοντος, περιηγήσεις, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, αθλοπαιδιές, χώρους ανάπτυξης δραστηριοτήτων (παιδικές χαρές, παιδότοποι κ.α) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Ανάπτυξη συνεργασιών εμπορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των δράσεων του πολυλειτουργικού αγροκτήματος και την επίτευξη των στόχων του (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ). Στην περίπτωση 9 της παραγράφου Β του άρθρου 5 της αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναφέρονται οι φορείς με τους οποίους δύναται να συνεργαστεί ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα. Σε περίπτωση που οι συνεργασίες ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος δραστηριοποιούνται μόνο σε συνεργασίες πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος θεωρείται ως πολιτισμικός/πολιτιστικός (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

       Όχι Όχι

      • 13 Περιβαλλοντικές Προστασία περιβάλλοντος. Η λειτουργία και οι καθημερινές πρακτικές ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος θα πρέπει να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Απαραίτητη προϋπόθεση σε ό,τι αφορά τη γεωργική δραστηριότητα είναι να τηρούνται οι όροι πολλαπλής συμμόρφωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσία κάδων απορριμμάτων σε όλους τους χώρους του αγροκτήματος και σε ευδιάκριτα σημεία (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ). Μπορούν να υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στους χώρους του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, καθώς και δεξαμενές συλλογής όμβριου ύδατος για περεταίρω χρήση εντός του αγροκτήματος ή/και εφαρμογή αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία του νερού τουλάχιστον κατά 40% της αρδευόμενης έκτασης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ). Τουλάχιστον το 50% των εν χρήσει ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να είναι ενεργειακής απόδοσης κατ’ ελάχιστον Α κλάσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ).Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι οποιουδήποτε τύπου εξοικονόμησης ενέργειας κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνόλου των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ).Μπορεί να γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση φωτοβολταϊκών κ.α) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).Σε περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα εφαρμόζει συνδυαστικά τις προαναφερόμενες κατελάχιστον υποχρεωτικές και τις προαιρετικές προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, η ενεργειακή απόδοση των κύριων κτηρίων που περιλαμβάνει είναι τουλάχιστον ενεργειακής απόδοσης Β΄ κατηγορίας, και περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέματα, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος θεωρείται ως περιβαλλοντικός(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

       Όχι Όχι

      • 14 Ποσοτικές Λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ). Η εκμετάλλευση και λειτουργία μεγαλύτερου αριθμού δωματίων εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4276/2014

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση σύμπραξης μεταξύ φυσικών προσώπων ή/και νομικών προσώπων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου στην περίπτωση σύμπραξης φυσικών προσώπων ή και νομικών προσώπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9338

      • 4 Επιχειρηματικό σχέδιο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Επιχειρηματικό σχέδιο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων του άρθρου 5 της αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που πραγματοποιούνται εντός της εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 5 Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αφορά φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 6 Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αφορά φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 4750

      • 7 Οικοδομικές άδειες των κτηρίων του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Άδεια δόμησης

       Οικοδομικές άδειες των κτηρίων του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 8 Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 4558

      • 9 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 10 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλεύσεων (ΜΑΑΕ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλεύσεων (ΜΑΑΕ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9181

      • 11 Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Αίτηση

       Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 12 Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 13 Σκαρίφημα του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σκαρίφημα του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σκαρίφημα του αγροκτήματος όπου θα σημειώνονται όλα τα κτίσματα και οι περιοχές δραστηριοτήτων του αγροκτήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 14 Κάτοψη του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Κάτοψη

       Κάτοψη του αγροκτήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κάτοψη του αγροκτήματος όπου θα σημειώνονται όλα τα κτίσματα και οι περιοχές δραστηριοτήτων του αγροκτήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 2903

      • 15 Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 16 Τίτλοι ιδιοκτησίας για το σύνολο της έκτασης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας για το σύνολο της έκτασης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τίτλοι ιδιοκτησίας για το σύνολο της έκτασης η οποία πρόκειται να χαρακτηρισθεί ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 17 Συμφωνητικό μίσθωσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμφωνητικό μίσθωσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη αγροτική εκμετάλλευση για το σύνολο της έκτασης η οποία πρόκειται να χαρακτηρισθεί ως πολυλειτουργικό αγρόκτημα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 16

       Ναι 3139

      • 18 Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση του νομικού προσώπου κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 19 Αποδεικτικά έγγραφα στην περίπτωση καλλιέργειας/ χρήσης πιστοποιημένου φυτικού κεφαλαίου (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Πιστοποίηση

       Αποδεικτικά έγγραφα στην περίπτωση καλλιέργειας/ χρήσης πιστοποιημένου φυτικού κεφαλαίου (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Όχι 3603

      • 20 Αποδεικτικές πιστοποιήσεις στην περίπτωση χρήσης αγροπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Πιστοποίηση

       Αποδεικτικές πιστοποιήσεις στην περίπτωση χρήσης αγροπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Όχι 3603

      • 21 Άδεια δόμησης θερμοκηπίου όπου απαιτείται στην περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης θερμοκηπίου όπου απαιτείται στην περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χρήσης

       Όχι 2243

      • 22 Έγκριση τύπου θερμοκηπίου στην περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Έγκριση τύπου θερμοκηπίου στην περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 4332

      • 23 Άδεια λειτουργίας στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 6

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 1032

      • 24 Άδεια προέγκρισης στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Προσωρινή άδεια

       Άδεια προέγκρισης στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 6

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 23

       Ναι 3696

      • 25 Άδεια εγκατάστασης στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια εγκατάστασης

       Άδεια εγκατάστασης στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 6

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 23

       Ναι 4475

      • 26 Βεβαίωση από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές στην περίπτωση οικόσιτων ζώων σχετική (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές στην περίπτωση οικόσιτων ζώων σχετική (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές στην περίπτωση οικόσιτων ζώων σχετική (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 6.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 9703

      • 27 Εγγραφή σε φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής γεωργίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Εγγραφή σε φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής γεωργίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Όχι 4332

      • 28 Πιστοποίηση από φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής γεωργίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Πιστοποίηση

       Πιστοποίηση από φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής γεωργίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 5

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 27

       Ναι 3603

      • 29 Εγγραφή σε φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής κτηνοτροφίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Πιστοποίηση

       Εγγραφή σε φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής κτηνοτροφίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 6

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Όχι 3603

      • 30 Πιστοποίηση από φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής κτηνοτροφίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Πιστοποίηση

       Πιστοποίηση από φορείς πιστοποίησης της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής κτηνοτροφίας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 6

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 29

       Ναι 3603

      • 31 Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης. Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης. Συνδέεται με την υποχρεωτική προϋπόθεση με α/α: 9

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ένταξης σε Μητρώο, Χρήσης

       Όχι 9181

      • 32 Αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. συμφωνητικό συνεργασίας, μνημόνια συνεργασίας κ.α) στην περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. συμφωνητικό συνεργασίας, μνημόνια συνεργασίας κ.α) στην περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με μέρος της υποχρεωτικής προϋπόθεσης με α/α: 8

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Επαγγελματικές, Χρήσης

       Όχι 3798

      • 33 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας χώρου εστίασης ή/και παρασκευής γευμάτων στην περίπτωση εστίασης/παρασκευή γευμάτων, η (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Αναγγελία έναρξης λειτουργίας χώρου εστίασης ή/και παρασκευής γευμάτων στην περίπτωση εστίασης/παρασκευή γευμάτων, η (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με την υποχρεωτική προϋπόθεση με α/α: 7

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 5743

      • 34 Αποδεικτικό συνεργασίας στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό συνεργασίας στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση κ.α.) με αθλητικούς φορείς (σύλλογος, σωματείο κ.α.) ή/και απόφοιτο Τμημάτων φυσικής αγωγής ή αθλητικών ακαδημιών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος ή/και επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας με φορείς ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και ψυχαγωγίας. Συνδέεται μέρος της προαιρετική προϋπόθεση α/α: 11

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Χρήσης

       Όχι 3798

      • 35 Αδειοδότηση στην περίπτωση ύπαρξης παιδικών χαρών ή /και παιδότοπων ή/και χώρου αθλοπαιδιών (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια

       Αδειοδότηση στην περίπτωση ύπαρξης παιδικών χαρών ή /και παιδότοπων ή/και χώρου αθλοπαιδιών (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται σε περίπτωση ύπαρξης παιδικών χαρών ή /και παιδότοπων ή/και χώρου αθλοπαιδιών η κατάθεση αντίγραφου της αδειοδότησης της σχετικής δραστηριότητας. Συνδέεται μέρος της προαιρετική προϋπόθεση α/α: 11

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 4627

      • 36 Στην περίπτωση ανάπτυξης οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων κατατίθεται η σχετική αδειοδότηση (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια

       Στην περίπτωση ανάπτυξης οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων κατατίθεται η σχετική αδειοδότηση (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση ανάπτυξης οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται η κατάθεση αντίγραφου της αδειοδότησης της σχετικής δραστηριότητας. Συνδέεται μέρος της προαιρετική προϋπόθεση α/α: 11

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 4627

      • 37 Οποιοδήποτε είδους συμφωνητικό συνεργασίας για τις συνεργασίες που αφορούν εμπορικού ή/και πολιτισμικού χαρακτήρα δραστηριότητες. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Οποιοδήποτε είδους συμφωνητικό συνεργασίας για τις συνεργασίες που αφορούν εμπορικού ή/και πολιτισμικού χαρακτήρα δραστηριότητες. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με την προαιρετική προϋπόθεση α/α: 12

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Χρήσης

       Όχι 4332

      • 38 Άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε περίπτωση ύπαρξης καταλυμάτων στα πλαίσια της αγροτουριστικής δραστηριότητας, άδεια λειτουργίας. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε περίπτωση ύπαρξης καταλυμάτων στα πλαίσια της αγροτουριστικής δραστηριότητας, άδεια λειτουργίας. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με την προαιρετική προϋπόθεση α/α: 14

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 1032

      • 39 Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β κατηγορίας από μηχανικό (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Ενεργειακό πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β κατηγορίας από μηχανικό (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αίτησης για περιβαλλοντικό προσανατολισμό κατατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β κατηγορίας από μηχανικό και όταν σε αυτό δεν αναφέρονται πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών συσκευών και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων κατατίθεται επιπλέον βεβαίωση από ηλεκτρολόγο. Συνδέεται με την προαιρετική προϋπόθεση α/α: 13

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Χρήσης

       Όχι 5616

      • 40 Μελέτη υπογεγραμμένη από γεωπόνο για την τεκμηρίωση της εξοικονόμησης νερού στην περίπτωση εφαρμογής αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία νερού. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Μελέτη

       Μελέτη υπογεγραμμένη από γεωπόνο για την τεκμηρίωση της εξοικονόμησης νερού στην περίπτωση εφαρμογής αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία νερού. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αίτησης για περιβαλλοντικό προσανατολισμό και στην περίπτωση εφαρμογής αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία νερού κατατίθεται μελέτη υπογεγραμμένη από γεωπόνο για την τεκμηρίωση της σχετικής εξοικονόμησης. Συνδέεται με την προαιρετική προϋπόθεση α/α: 13

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Χρήσης

       Όχι 8412

      • 41 Κατάλογοι των παρεχόμενων γευμάτων στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γαστρονομικός προσκομίζονται (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογοι των παρεχόμενων γευμάτων στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γαστρονομικός προσκομίζονται (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συνδέεται με την προϋπόθεση α/α: 7

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8689

      • 42 Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία δράσης/δραστηριότητας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ). Άδεια λειτουργίας

       Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία δράσης/δραστηριότητας (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία δράσης/δραστηριότητας που δεν αναφέρεται ρητά στη με αρ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά περιλαμβάνεται στην έννοια της γενικότερης κατηγορίας δραστηριότητας/δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ίδιας απόφασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Χρήσης

       Όχι 1032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 310/85788/18-06-2018 2018 2559 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ‘‘Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα’’.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202559

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 543/34450/24-03-2017 2017 1145 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων, για το χαρακτηρισμό μιας αγροτικής εκμετάλλευσης ως Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα, όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 52 ν. 4235/2014 και την απονομή σήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201145

      • Νόμος 52 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Ορισμός και στόχοι πολυλειτουργικού αγροκτήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 62 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της με αρ. 310/85788/18.06.2018 (Β΄ 2559) τροποποίησης της 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8 της τελευταίας απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών του υποβαλλόμενου φακέλου (διοικητικός έλεγχος).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών του υποβαλλόμενου φακέλου

       Όχι Όχι


      • 3 Πληρότητα δικαιολογητικών και πλήρωση προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από τον διοικητικό έλεγχο του φακέλου προκύπτει πληρότητα δικαιολογητικών και πλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Eκδίδεται η Bεβαίωση Tήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος (πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο)

       Ναι Ναι


      • 5 Μη πληρότητα του φακέλου - Αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη πληρότητα του φακέλου της αίτησης η αρμόδια Δ/νση ζητά με έγγραφό της από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Εμπρόθεσμη υποβολή από τον αιτούντα συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εμπρόθεσμη υποβολή από τον αιτούντα συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων

       Ναι Όχι


      • 7 Μη εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων εντός του διαστήματος που έχει οριστεί από την αρμόδια Δ/νση ο φάκελος τίθεται στο αρχείο και ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 8 Πληρότητα δικαιολογητικών και πλήρωση προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έπειτα από τον διοικητικό έλεγχο του αρχικού φακέλου και των συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων προκύπτει πληρότητα δικαιολογητικών και πλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτοπυργικού Αγροκτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν κατόπιν του διοικητικού ελέγχου προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη εκδίδεται η βεβαίωση (πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο)

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.