Έκδοση έγγραφης συναίνεσης εργασιών όρυξης ερευνητικών γεωτρήσεων σε γεωθερμικά πεδία και μη χαρακτηρισμένες περιοχές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση92f32faf-1a5c-451e-ac1e-d2d1232ee6a2 526979

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

69 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση έγγραφης συναίνεσης εργασιών όρυξης ερευνητικών γεωτρήσεων σε γεωθερμικά πεδία και μη χαρακτηρισμένες περιοχές. Ο Εκμισθωτής εκδίδει την έγγραφη συναίνεσή του στην όρυξη των αιτούμενων από τον Μισθωτή ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων, στα πλαίσια σύμβασης μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας, έρευνας και εκμετάλλευσης ή και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου εθνικού ενδιαφέροντος ή μη χαρακτηρισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4602/2019 (Α 45), μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου (Εκμισθωτής) και επιλεγέντος υποψηφίου διαγωνισμού (Μισθωτής).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυμεί να προβεί στην όρυξη παραγωγικών γεωτρήσεων σε πεδίο εθνικού ενδιαφέροντος ή μη χαρακτηρισμένη περιοχή, δυνάμει του άρθρου 7.2.α (Εργασίες Εκμετάλλευσης) του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών (ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/2021, ΦΕΚ 1960/Β).

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγγραφης συναίνεσης εργασιών όρυξης ερευνητικών γεωτρήσεων σε γεωθερμικά πεδία και μη χαρακτηρισμένες περιοχές.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση έγγραφης συναίνεσης του Εκμισθωτή για την έναρξη όρυξης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων του Μισθωτή σε γεωθερμικό πεδίο εθνικού ενδιαφέροντος ή σε μη χαρακτηρισμένη περιοχή

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση έγγραφης συναίνεσης εργασιών όρυξης ερευνητικών / παραγωγικών γεωτρήσεων σε γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένες περιοχές

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών είναι Μισθωτής του δικαιώματος έρευνας σε γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένες περιοχές, όπως αυτά ορίζονται στον ν.4602/2019 (Α 45).

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Να υφίσταται σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η έκδοση έγγραφης συναίνεσης χορηγείται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της πληρότητας των στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Τεύχος εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων. Έκθεση

       Τεύχος εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 11 4602 2019 45 Α

       Περιγραφή Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100045

      • Υπουργική Απόφαση 3.2, 7.2.α ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/2021 2021 1960 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών. Έγγραφη Συναίνεση όρυξης ερευνητικών γεωτρήσεων. Εργασίες εκμετάλλευσης (όρυξη παραγωγικών γεωτρήσεων).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201960

       ΑΔΑ ΩΖΥΒ4653Π8-ΚΧ0

      • 1 Πρωτοκόλληση και καταχώριση αίτησης με συνημμένο τεύχος εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση, μαζί με το συνημμένο τεύχος εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων, καταχωρείται ψηφιακά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) στην αρμόδια Διεύθυνση. Με τη ψηφιακή καταχώριση εκδίδεται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας τεύχους εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Εκμισθωτής προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας του τεύχους και αξιολόγηση συμμόρφωσης με τους όρους της οικείας σύμβασης. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να είναι σύμφωνα με την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

       Σημειώσεις Εφ όσον διαπιστωθεί πληρότητα των παρασχεθέντων στοιχείων, ακολουθεί ως επόμενο βήμα η έκδοση έγγραφης συναίνεσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη διαπίστωση ελλείψεων ή / και σφαλμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται η πληρότητα του διοικητικού φακέλου της σχετικής αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση ελλείψεων ή / και σφαλμάτων και αποστολή εγγράφου στον Μισθωτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Εκμισθωτής δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να καλέσει τον Μισθωτή εντός τακτής προθεσμίας προς παροχή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων. Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με τις απαιτούμενες συμπληρώσεις, ή / και διευκρινίσεις, το οποίο αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση στον Μισθωτή.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή νέας αίτησης με συνημμένο τεύχος εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Μισθωτής επανέρχεται με τα νέα, συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Έγγραφη Συναίνεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Εκμισθωτής, αφού προβεί σε έλεγχο πληρότητας του τεύχους και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους της οικείας σύμβασης, παρέχει στον Μισθωτή τη ρητή συναίνεσή του για την έναρξη των εργασιών. Η έκδοση έγγραφης συναίνεσης χορηγείται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της πληρότητας των ανωτέρω στοιχείων. Η έγγραφη συναίνεση αποστέλλεται στον Μισθωτή.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση έγγραφης συναίνεσης και τεύχους στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εκδοθείσα έγγραφη συναίνεση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τεύχους εκτέλεσης ερευνητικών/παραγωγικών γεωτρήσεων, κοινοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.