Έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25efce16-9cb5-484b-8550-08be200fc9d1 342361 Issue of proof of studies and proof of dismissal from Middle School and General High School

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λύκεια, Γυμνάσια, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, ο Απολυτήριος τίτλος εκδίδεται άπαξ και σε περίπτωση απώλειας του τίτλου ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να τον καταθέσει για κάθε νόμιμη χρήση, είναι δυνατόν να εκδοθεί αποδεικτικό απόλυσης, όχι όμως νέος απολυτήριος τίτλος. Σε περίπτωση δε που ο ενδιαφερόμενος έχει φοιτήσει σε ορισμένη/ες τάξη/εις, εκδίδεται αποδεικτικό σπουδών για τη/τις συγκερικριμένη/ες τάξη/εις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων στον Απολυτήριο τίτλο δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης με σχετική επισημειωματική πράξη, προσκομίζοντας τα αναγκαία για την απόδειξη αυτών έγγραφα. Σε περίπτωση αα) υιοθεσίας, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται μετά την τέλεση της υιοθεσίας, πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η με τη νόμιμη διαδικασία χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής ββ) αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας λόγω διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου, εφόσον συντρέχουν άπασες οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία ταυτότητας, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους. Στις περιπτώσεις αα) και ββ) η σύνδεση του αποδεικτικού απόλυσης με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά στο εκδιδόμενο αποδεικτικό ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ.... απολυτήριο» και με παράλληλη καταχώριση με επισημειωματική πράξη στο Μητρώο Μαθητή της επελθούσας μεταβολής των στοιχείων λόγω της υιοθεσίας ή της διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση αποδεικτικού απολύσεως (λόγω απώλειας αντίστοιχου τίτλου), Πιστοποιητικού Σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης, Πιστοποιητικού Σπουδών για στρατολογική χρήση, Υπηρεσιακού σημειώματος φοίτησης μαθητών, Βεβαίωση συμμετοχής σε γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις Γ/βάθμιας Εκπ/σης.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,,


      • 1 Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος/της αιτούσας Φωτογραφία

       Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος/της αιτούσας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Έγγραφα που πιστοποιούν την αλλαγή στοιχείων (αν υπάρχει) σε σχέση με τον εκδοθέντα Απολυτήριο τίτλο. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Έγγραφα που πιστοποιούν την αλλαγή στοιχείων (αν υπάρχει) σε σχέση με τον εκδοθέντα Απολυτήριο τίτλο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 9102

      • 3 Υπέυθυνη δήλωση περί απώλειας του τίτλου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπέυθυνη δήλωση περί απώλειας του τίτλου


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Όσοι απόφοιτοι απώλεσαν τον τίτλο τους και επιθυμούν να εφοδιαστούν με αποδεικτικό αντίστοιχο, αρκεί να προσκομίζουν στις σχολικές μονάδες υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. Η σχολική μονάδα εκδίδει αποδεικτικό με την ένδειξη "Σε αντικατάσταση του υπ΄ αρ.......... πρωτοτύπου τίτλου που χάθηκε όπως προκύπτει απο την υπεύθυνη δήλωση του, η οποία κατατέθηκε στο Σχολείο μας".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Υπουργική Απόφαση 11 79942 2019 2005 Β

       Περιγραφή Καθορίζει τα στοιχεία του ατομικού δελτίου μαθητή και την περίπτωση αλλαγής στοιχείων στον Απολυτήριο τίτλο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202005

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/12801/02 2002 882 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200882

      • 1 Παραλαβή της σχετικής αίτησης από τη σχολική μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση αποδεικτικού σπουδών ή απόλυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.