Έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηeca90d87-1ad7-4cc9-b742-2c3e79a3eea0 270579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση βιβλιαρίου εργασίας σε ανηλίκους προκειμένου να απασχοληθούν για συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ως ανήλικοι νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι διατάξεις περί ανηλίκων δεν εφαρμόζονται για περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές εργασίες που αφορούν τις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες, και με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας.Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, εκτός αν πρόκειται για απασχόλησης σε καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του παιδιού με θέμα: "Παρακαλώ όπως μου εκδώσετε βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου".


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανήλικα

      Βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου

      Απασχόληση ανηλίκου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΝΑ ΔΟΜΗ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Παιδιά ηλικίας 15-18 ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο χρόνος εργασίας των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος εργασίας των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το Κράτος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις έξι ώρες την ημέρα και τις τριάντα ώρες την εβδομάδα. Ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συστήματος εναλλάξ θεωρητικής ή/και πρακτικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας. Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες εργασίας και οι ώρες εργασίας που πραγματοποιεί αθροίζονται. Η ημερήσια εργασία των νέων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως. Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων. Απαγόρευση νυκτερινής εργασίας εφήβων Απαγορεύεται η εργασία των εφήβων από 22.00 έως και 6.00 ώρας. Οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων ωρών . Οι έφηβοι δικαιούνται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών εκ των οποίων η μία να συμπίπτει με Κυριακή. Σε περίπτωση που ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται στους νέους διάλειμμα τριάντα τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Η εργασία του ανήλικου δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, ή της ικανότητάς τους να ωφελούνται από την εκπαίδευση που τους παρέχεται.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν τη ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Οι ανήλικοι πριν απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, εκτός από καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις, πρέπει να παρακολουθήσουν προγράμματα εξωσχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που χορηγεί στον ανήλικο βεβαίωση για το πρόγραμμα που παρακολούθησε. Βιβλιάριο εργασίας δεν εκδίδεται χωρίς τη βεβαίωση αυτή. Η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού ορίζεται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Ο.Α.Ε.Δ..

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Για την έκδοση βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται ιατρική πιστοποίηση ότι από την απασχόληση, που επέλεξαν οι ανήλικοι δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους ή η σωματική ή η πνευματική ανάπτυξή τους. Η πιστοποίηση γίνεται από υγειονομικές υπηρεσίες ύστερα από ιατρικές εξετάσεις. Η παραπομπή στις υγειονομικές υπηρεσίες γίνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι ιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων ενεργούνται δωρεάν και περιλαμβάνουν γενικές εξετάσεις, καθώς και κάθε ειδικότερη εξέταση κατά την κρίση του αρμόδιου ιατρού για την έκδοση της ιατρικής πιστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του΄ν. 1599/1986 από τον εργοδότη στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα απασχόλησης, αναλυτικά τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο ανήλικος, καθώς και ότι δεν θα απασχοληθεί σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του΄ν. 1599/1986 από τον εργοδότη στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα απασχόλησης, αναλυτικά τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο ανήλικος, καθώς και ότι δεν θα απασχοληθεί σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ανήλικου. Φωτογραφία

       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ανήλικου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Δελτίο Ταυτότητος ή ελλείψει αυτού πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητος, από τον οποίο προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεώς του παιδιού. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Ταυτότητος ή ελλείψει αυτού πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητος, από τον οποίο προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεώς του παιδιού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Άδεια παραμονής σε ισχύ, σε περίπτωση που ο ανήλικος είναι αλλοδαπός. Άδεια διαμονής

       Άδεια παραμονής σε ισχύ, σε περίπτωση που ο ανήλικος είναι αλλοδαπός.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 5 Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης του έχοντος την επιμέλεια (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) Σε περίπτωση που ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου είναι υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ του έχοντος την επιμέλεια του παιδιού. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης του έχοντος την επιμέλεια (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) Σε περίπτωση που ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου είναι υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ του έχοντος την επιμέλεια του παιδιού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 50, 51, 53, 54, 57, 60 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 130621 2003 875 Β

       Περιγραφή Εργασίες έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200875

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 3, 6, 7, 11 62 1998 67 Α

       Περιγραφή Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100067

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 130627 1990 620 Β

       Περιγραφή Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900200620

      • Νόμος 1, 2, 4, 8, 10 1837 1989 85 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100085

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 3, 4 1390 1989 766 Β

       Περιγραφή Εφοδιασμός βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200766

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του παιδιού που προσέρχεται στην επιθεώρηση Εργασίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλει αίτηση με θέμα"Παρακαλώ όπως μου εκδώσετε βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου".

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση των στοιχεία του ανηλίκου, όπως αναγράφονται στη σελ. 3 του βιβλιαρίου εργασίας και παράδοση τούτο αθεώρητο στον ανήλικο μαζί με παραπεμπτικό και εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιθεώρηση Εργασίας δια του αρμοδίου υπαλλήλου της συμπληρώνει τα στοιχεία του ανηλίκου, όπως αναγράφονται στη σελ. 3 του βιβλιαρίου εργασίας και παραδίδει τούτο αθεώρητο στον ανήλικο προκειμένου αυτός: α) να τύχει εξωσχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), από την οποία συμπληρώνεται η δεύτερη σελίδα του βιβλιαρίου εργασίας, β) να προσέλθει στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ ή του ΕΣΥ και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, μετά από τις οποίες και συμπληρώνεται η πέμπτη σελίδα του βιβλιαρίου εργασίας και οι σχετικές ενδείξεις "Κατάλληλος", "Ακατάλληλος", ή "Ακατάλληλος για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένες εργασίες" και υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό, (Οι εξετάσεις με το παραπεμπτικό είναι δωρεάν. Τονίζεται ότι ο ανήλικος εργαζόμενος πρέπει να λάβει θεώρηση πάνω στο βιβλιάριο καθώς και στρογγυλή σφραγίδα από το Δημόσιο Νοσοκομείο ή το ΙΚΑ πλέον και από ιδιωτικό νοσοκομείο).

       Όχι Όχι


      • 3 Προσκόμιση του βιβλιαρίου εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Μετά τις ιατρικές εξετάσεις και τη σχετική βεβαίωση της καταλληλότητας ή ακαταλληλότητάς του, προσκομίζει το βιβλιάριο εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταχωρίζονται τα στοιχεία στο Μητρώο Ανηλίκων της, συμπληρώνονται τα στοιχεία της σελίδας τέσσερα,

       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Επιθεωρήσεως Εργασίας, σφραγίζεται και επιστρέφεται στον ανήλικο για τη νόμιμη απασχόλησή του.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.