Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG σχετικά με τα κοινοποιούμενα στην πύλη προϊόντα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση501c3fc9-c709-40f3-a91d-46b170622a72 513979

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της κοινής Ευρωπαΐκής Πύλης EU CEG, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των κοινοποιούμενων προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής εκτείνεται και στα προϊόντα του άρθρου 18 του ν. 4419/2016 (ηλεκτρονικά τσιγάρα).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου της κοινής Ευρωπαΐκής Πύλης EU CEG

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς των νέων προϊόντων καπνού, σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητου περιστατικού σε χρήστη των προϊόντων τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το Υπουργείο Υγείας. Στην περίπτωση αυτή, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου και ενεργοποιείται η διαδικασία της παρ. 6, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή, η εξάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου άρχεται από την ημερομηνία ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του οποίου οφείλουν δίχως καθυστέρηση να διαβιβάσουν τον σχετικό φάκελο στην Επιτροπή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά από την παρέλευση του εξαμήνου από την υποβολή της κοινοποίησης των ελεγχόμενων προϊόντων στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη EU CEG και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ελεύθερα στην ελληνική αγορά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παρακολούθηση και έλεγχος των κοινοποιούμενων προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG, σχετικά με τα κοινοποιούμενα στην πύλη προϊόντα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Διοικητικές Για τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η κοινοποίηση πληροφοριών μέσω της EU CEG (βλ. διαδικασία 618540).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η κοινοποίηση πληροφοριών μέσω της EU CEG (βλ. διαδικασία 207000).

       Ναι Ναι

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 40 2014

       Περιγραφή Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=EL

      • Νόμος 35 ν. 4715 2020 149 Α

       Περιγραφή Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού μέσω της ευρωπαϊκής κοινής πύλης EU CEG και σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG (αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.4419/2016). Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται να υποβάλουν κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για κάθε τέτοιο προϊόν που προτίθενται να διαθέσουν στην ελληνική αγορά. Η ανωτέρω κοινοποίηση υποβάλλεται μέσω της ευρωπαϊκής κοινής πύλης EU CEG, σε ηλεκτρονική μορφή, έξι (6) μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Η υφιστάμενη Επιτροπή Αξιολόγησης νέων προϊόντων καπνού μετονομάζεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG. Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι στο εξής η διαρκής παρακολούθηση και ο έλεγχος των κοινοποιούμενων στην κοινή ευρωπαϊκή πύλη προϊόντων καπνού, που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά. Η αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής εκτείνεται και στα προϊόντα του άρθρου 18 του ν. 4419/2016 (Α΄ 174).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100149

      • Νόμος 5, 17, 18, 25 ν. 4419 2016 174 Α

       Περιγραφή Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σε ειδικό μορφότυπο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) 2015/2186 (ΕΕ L 312 της 25.11.2015) πληροφορίες για τα προϊόντα καπνού, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για κάθε τέτοιο προϊόν που προτίθενται να διαθέσουν στην ελληνική αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι (6) μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά.Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά, σε κοινό μορφότυπο (βλ. εκτελεστική απόφαση 2015/2183). Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100174

      • Υπουργική Απόφαση Α1β/Γ.Π.4684 2021

       Περιγραφή Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%989465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A4%CE%A56?inline=true

       ΑΔΑ Ρ7Θ9465ΦΥΟ-ΤΥ6

      • Εγκύκλιος Δ2β/46246 2021

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκυκλίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A36465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A1%CE%9F%CE%9E

       ΑΔΑ 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ

      • Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918 2021

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A5%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A8%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ

      • Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072 2021

       Περιγραφή Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%91%CE%A5465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-4%CE%A6%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ

      • 1 Κοινοποίηση των πληροφοριών που ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού, τα νέα προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σε ειδικό μορφότυπο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) 2015/2186 (ΕΕ L 312 της 25.11.2015) πληροφορίες ανά μάρκα και τύπο για τα προϊόντα καπνού, πριν από τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Οι κοινοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης (EU CEG). Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG, για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά.Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά, σε κοινό μορφότυπο (βλ. εκτελεστική απόφαση 2015/2183). Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς νέων προϊόντων καπνού υποχρεούνται να υποβάλουν κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για κάθε τέτοιο προϊόν που προτίθενται να διαθέσουν στην ελληνική αγορά. Η ανωτέρω κοινοποίηση υποβάλλεται μέσω της ευρωπαϊκής κοινής πύλης EU CEG, σε ηλεκτρονική μορφή, έξι (6) μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Βλ. και καρτέλα "Προϋποθέσεις"

       Όχι Όχι


      • 2 Καταβολή των παραβόλων που αντιστοιχούν στις νέες κοινοποιήσεις, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εισαγωγείς ή οι κατασκευαστές υποβάλλουν τις απαραίτητες κοινοποιήσεις στην πύλη EU CEG, πληρώνουν τα σχετικά παράβολα (αρ. 25, ν. 4419/2016) όπου απαιτείται και τα υποβάλουν στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων). Βλ. και καρτέλα "Προϋποθέσεις"

       Όχι Όχι


      • 3 Δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την εξέταση των προϊόντων (κοινοποιήσεων και καταβολής σχετικών παραβόλων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έξοδος από τη διαδικασία σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την εξέταση των προϊόντων (κοινοποιήσεων και καταβολής σχετικών παραβόλων).

       Ναι Ναι


      • 4 Πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την εξέταση των προϊόντων (κοινοποιήσεων και καταβολής σχετικών παραβόλων)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή προβαίνει στην εξέταση των προϊόντων που πληρούν τις αρχικές προϋποθέσεις (τυπικές προϋποθέσεις κοινοποιήσεων και καταβολής σχετικών παραβόλων). Βλ. και καρτέλα "Προϋποθέσεις".

       Ναι Όχι


      • 5 Εξέταση από την Επιτροπή των προϊόντων που καταχωρούνται στην EU-CEG

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση, από την Επιτροπή, των προϊόντων που καταχωρούνται στην EU CEG ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών, βάσει της διαδικασίας της παρ. 6, αρ. 35, ν. 4715/2020.

       Ναι Όχι


      • 6 Συμμόρφωση των προϊόντων με τις εκάστοτε προδιαγραφές και κανόνες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

       Ναι Όχι


      • 7 Κυκλοφορία προϊόντων στην ελληνική αγορά, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας


       Περιγραφή Μετά από την παρέλευση του εξαμήνου από την υποβολή της κοινοποίησης των ελεγχόμενων προϊόντων στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη EU CEG και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ελεύθερα στην ελληνική αγορά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

       Ναι Ναι


      • 8 Ουσιώδης ασυμφωνία μεταξύ των κοινοποιημένων στοιχείων και της αντικειμενικής χρήσης του προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ουσιώδης ασυμφωνία μεταξύ των κοινοποιημένων στοιχείων και της αντικειμενικής υπόστασης και χρήσης του προϊόντος.

       Ναι Όχι


      • 9 Η Επιτροπή ζητά από τον ελεγχόμενο κατασκευαστή ή εισαγωγέα συμπληρωματικές πληροφορίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει από τον ελεγχόμενο κατασκευαστή ή εισαγωγέα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ή τα υπό εξέταση προϊόντα, τάσσοντας σε αυτόν αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς το Υπουργείο Υγείας.

       Ναι Όχι


      • 10 Η Επιτροπή δε λαμβάνει τις συμπληρωματικές πληροφορίες. Γνωμοδότηση υπέρ της ανάκλησης της κυκλοφορίας του προϊόντος.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η Επιτροπή γνωμοδοτεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας την ανάκληση, με απόφασή του, της κυκλοφορίας του υπό εξέταση προϊόντος.

       Ναι Ναι


      • 11 Η Επιτροπή λαμβάνει τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και επανεξετάζει το προϊόν ως προς τη συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε προδιαγραφές και κανόνες (επανέναρξη απο το βήμα 5)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά τη λήψη των συμπληρωματικών πληροφοριών, η Επιτροπή επανεξετάζει το προϊόν ως προς τη συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

       Ναι Όχι


      • 12 Κυκλοφορία προϊόντων στην ελληνική αγορά.


       Περιγραφή Μετά από την παρέλευση του εξαμήνου και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ελεύθερα στην ελληνική αγορά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.