Κοινοποίηση πληροφοριών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μέσω της EU CEG

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0a779a22-1f05-4bb6-babb-2f2da0383c95 207000

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αντιμετώπισης εξαρτήσεων / Λοιπές εξαρτήσεις, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Πύλη ΕU CEG Πρόσβαση στην πύλη EU CEG μέσω European Commission's main authentication service (ECAS) "EU Login"

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

8 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή από τους κατασκευαστές και εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, κοινοποίησης για τα προϊόντα, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG, πριν από την προβλεπόμενη διάθεσή τους στην αγορά, βάσει του ν. 4419/2016. Η κοινοποίηση υποβάλλεται, 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση τους στην αγορά. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων που κοινοποιούνται στην εγχώρια αγορά διαμέσου της EU CEG, θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο ύψους 50€, ανά προϊόν ή τροποποίησή του, για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των προβλεπόμενων εκ του νόμου πληροφοριών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αντιμετώπισης εξαρτήσεων / Λοιπές εξαρτήσεις

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το εκτυπωμένο παράβολο, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες, υποβάλλεται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αριστοτέλους 19, ΤΚ 10433, Αθήνα, 1ος όροφος, email: exartiseis_b@moh.gov.gr) μόνο εφόσον έχει πληρωθεί. Όπως ορίζει η εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 "στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και την ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EU CEG, για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν".

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κοινοποίηση πληροφοριών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μέσω της EU CEG..


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κοινοποίηση πληροφοριών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, μέσω της EU CEG, 6 μήνες πριν τη διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά. Παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμός και ανάλυση των πληροφοριών από τον αρμόδιο φορέα

      Επίσημος τίτλος

      Κοινοποίηση , παραλαβή , αποθήκευση, χειρισμός και ανάλυση των πληροφοριών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά, σε κοινό μορφότυπο (βλ. εκτελεστική απόφαση 2015/2183). Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για ηλεκτρονικά τσιγάρα 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1380

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Απόδειξη καταβολής παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Απόδειξη καταβολής παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς. Τα εν λόγω παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 354/1974, Α΄ 90) και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τα ανωτέρω ποσά μετά την εμφάνισή τους στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εγγράφονται ως πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 5117 ΕΦ 15-210).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 40 2014

       Περιγραφή Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=EL

      • Νόμος 35 4715 2020 149 Α

       Περιγραφή Κοινοποίηση νέων προϊόντων καπνού μέσω της ευρωπαϊκής κοινής πύλης EU CEG και σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG (αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.4419/2016). Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι στο εξής η διαρκής παρακολούθηση και ο έλεγχος των κοινοποιούμενων στην κοινή ευρωπαϊκή πύλη προϊόντων καπνού, που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά. Η αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής εκτείνεται και στα προϊόντα του άρθρου 18 του ν. 4419/2016 (Α΄ 174).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100149

      • Νόμος 18, 21, 25 4419 2016 174 Α

       Περιγραφή Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG, για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά, σε κοινό μορφότυπο (βλ. εκτελεστική απόφαση 2015/2183). Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος. Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4419/2016, καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100174

      • Εγκύκλιος Δ2β/46246 2021

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ) Εγκυκλίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A36465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A1%CE%9F%CE%9E

       ΑΔΑ 6ΘΣ6465ΦΥΟ-ΡΟΞ

      • Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π. οικ. 29918 2021

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλίου.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A5%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A6%CE%A8%CE%9F?inline=true

       ΑΔΑ ΩΞΥΠ465ΦΥΟ-ΦΨΟ

      • Εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072 2021

       Περιγραφή Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%91%CE%A5465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-4%CE%A6%CE%95?inline=true

       ΑΔΑ ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ

      • 1 Κοινοποίηση των πληροφοριών που ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης (EU CEG)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης υποβάλλουν κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας, μέσω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης EU CEG, για τυχόν σχετικά προϊόντα που προτίθενται να θέσουν στην αγορά. Η κοινοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη διάθεση στην αγορά, σε κοινό μορφότυπο (βλ. εκτελεστική απόφαση 2015/2183). Υποβάλλεται νέα κοινοποίηση για κάθε ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταβολή του σχετικού παραβόλου για κάθε νέα κοινοποίηση που αφορά νέο προιόν ή ουσιώδη τροποποίηση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (ν. 4419/2016) καθορίζεται παράβολο ύψους 50 ευρώ ανά προϊόν στους κατασκευαστές και εισαγωγείς. Όπως ορίζει η εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 "στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και την ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EUCEG, για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν".

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή του εκτυπωμένου παραβόλου και της απόδειξης καταβολής του στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων


       Περιγραφή Το εκτυπωμένο παράβολο, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες, υποβάλλεται στην Υπηρεσία είτε ταχυδρομικά, είτε με email (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, 1ος όροφος, email: exartiseis_b@moh.gov.gr) μόνο εφόσον έχει πληρωθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της καταβολής και της εγκυρότητας του παραβόλου απο την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλου ζήτήματος αρμοδιότητάς της σχετικά με τις κοινοποιήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρμόδια Εθνική Αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4419/2016 είναι το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων). Όπως ορίζει η εγκύκλιος Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01-02-2021 "στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και η ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EU CEG για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν".

       Όχι Όχι


      • 5 Τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης και καταβολής παραβόλου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4419/2016

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υφιστάμενη Επιτροπή Αξιολόγησης νέων προϊόντων καπνού μετονομάζεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU CEG. Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι στο εξής η διαρκής παρακολούθηση και ο έλεγχος των κοινοποιούμενων στην κοινή ευρωπαϊκή πύλη προϊόντων καπνού, που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά. Η αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής εκτείνεται και στα προϊόντα του άρθρου 18 του ν. 4419/2016 (Α΄ 174). Η Επιτροπή οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της κοινοποίησης στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη EU CEG να εξετάσει τα καταχωρημένα προϊόντα ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις εκάστοτε προδιαγραφές και τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών

       Σημειώσεις Αναλυτικά το βήμα αυτό αναπτύσσεται σε διακριτή διαδικασία με τίτλο "Έλεγχος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου της κοινής ευρωπαϊκής πύλης EU-CEG" (079643)

       Ναι Όχι


      • 7 Νόμιμη κυκλοφορία προϊόντος στην ελληνική αγορά, εκτός αν η Επιτροπή γνωμοδοτήσει εντός εξαμήνου την ανάκληση του προϊόντος


       Περιγραφή Όπως ορίζει ο ν. 4419/2016 "Οι αρμόδιες αρχές δεν απαγορεύουν ή δεν περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος". Σύμφωνα με τον ν. 4715/2020 "Μετά από την παρέλευση του εξαμήνου από την υποβολή της κοινοποίησης των ελεγχόμενων προϊόντων στην ευρωπαϊκή κοινή πύλη EU CEG και ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή μη της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας (παρ. 6, αρ. 36, ν. 4715), τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ελεύθερα στην ελληνική αγορά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

       Ναι Ναι


      • 8 Μη τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης και καταβολής παραβόλου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4419/2016

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 9 Τα προϊόντα δε δύνανται να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά


       Περιγραφή Όπως ορίζει ο ν. 4419/2016 "Δεν διατίθενται στην αγορά τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Δεν διατίθενται στην αγορά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα, εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου".

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.