Ένταξη Εργαστηρίων στο "Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων Συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ"

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfa9a52a9-ac66-4019-b1ab-8fcbe39134d1 952966

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών του Ε.Φ.Ε.Τ., ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την διαχείριση των αιτήσεων εργαστηρίων της ημεδαπής για την ένταξή τους στο Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ και απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών του Ε.Φ.Ε.Τ.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εφαρμόζεται για εργαστήρια της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα οποία ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι ιδιωτικά εργαστήρια. Τα εργαστήρια του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων ή/και υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα με τα οποία συνεργάζεται μέχρι σήμερα ο ΕΦΕΤ στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του έχουν καταχωρηθεί αυτοδίκαια στο «ΜΗΤΡΩΟ» βάσει της υπ’ αριθ. 60/02-03-2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Ένταξη στο Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων Συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ.

Σημειώσεις

Τα ενδιαφερόμενα προς ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ εργαστήρια δια του νομίμου εκπροσώπου τους υποβάλλουν στον Ε.Φ.Ε.Τ. "φάκελο υποψηφιότητας" στον οποίο περιλαμβάνεται εκτός από την αναφερόμενη παραπάνω αίτηση και έγγραφα τεκμηρίωσης της τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Η αίτηση του υπό ένταξη εργαστηρίου αναφέρει τα στοιχεία του εργαστηρίου, του νόμιμου εκπροσώπου, του υπευθύνου ποιότητας και των τεχνικών υπευθύνων του εργαστηρίου. Συνημμένα στην αίτηση υποβάλλονται το καταστατικό ίδρυσης του εργαστηρίου, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό εργαστήριο και το πιστοποιητικό διαπίστευσης του σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 που εκδίδεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη Εργαστηρίων στο Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων Συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη Εργαστήριων Ημεδαπής στο Μητρώο Εργαστήριων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εργαστηρίων επίσημου ελέγχου τροφίμων συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Επίσημα εργαστήρια ορίζονται τα εργαστήρια που βρίσκονται εγκατεστημένα στο έδαφος της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη, τον εξοπλισμό και τις υποδομές, καθώς και επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση για τη διενέργεια αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Το εργαστήριο θα πρέπει να λειτουργεί και να διαπιστεύεται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 37, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2017/625, το πεδίο που καλύπτει η διαπίστευση των εργαστηρίων: α. περιλαμβάνει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το εργαστήριο για αναλύσεις, δοκιμές ή διαγνώσεις στο πλαίσιο του επισήμου ελέγχου τροφίμων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. Τυχόν παρεκκλίσεις από τους όρους περί υποχρεωτικής διαπίστευσης των ανωτέρω μεθόδων ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 42 του Καν. (ΕΕ) 2017/625. β. μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μεθόδους εργαστηριακής ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης ή σύνολο μεθόδων. γ. μπορεί να καθορίζεται με ευέλικτο τρόπο, ούτως ώστε το πεδίο της διαπίστευσης να μπορεί να περιλαμβάνει τροποποιημένες εκδόσεις των μεθόδων που χρησιμοποιούσε το εργαστήριο κατά τη χορήγηση της διαπίστευσης ή νέες μεθόδους επιπλέον των εν λόγω μεθόδων, με βάση τις επικυρώσεις του ίδιου του εργαστηρίου χωρίς ειδική αξιολόγηση από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης πριν από τη χρήση των εν λόγω τροποποιημένων ή νέων μεθόδων.

       Ναι Ναι

      • 5 Τεχνικές Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια για τις ανάγκες του επισήμου ελέγχου και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν τις εν λόγω μεθόδους ή τα κριτήρια επιδόσεων των εν λόγω μεθόδων, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Ελλείψει ενωσιακών κανόνων που καθορίζουν τις μεθόδους ή τα κριτήρια επιδόσεών τους, τα εργαστήρια στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων ή άλλες επίσημες δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 μία από τις ακόλουθες μεθόδους με κριτήριο την καταλληλότητά τους για τις ειδικές ανάγκες που εξυπηρετούν όσον αφορά την ανάλυση, τη δοκιμή και τη διάγνωση: α) τις διαθέσιμες μεθόδους που συμμορφώνονται με τους σχετικούς διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ή πρωτόκολλα συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν γίνει αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee for standardization –“CEN”) ή τις σχετικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί ή συνιστώνται από τα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα. β) ελλείψει των κατάλληλων κανόνων ή πρωτοκόλλων του στοιχείου α), τις μεθόδους που συμμορφώνονται προς τους σχετικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, τις σχετικές μεθόδους που αναπτύσσονται ή προτείνονται από τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και επικυρώνονται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα ή τις σχετικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και επικυρωθεί με ενδοεργαστηριακές ή διεργαστηριακές μελέτες επικύρωσης μεθόδων σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα. Σε περίπτωση που χρειάζονται επειγόντως εργαστηριακές αναλύσεις, δοκιμές ή διαγνώσεις και δεν υπάρχουν μέθοδοι που να ρυθμίζονται σε ενωσιακό επίπεδο ή μέθοδοι που αναφέρονται στο σημείο α) της παρούσας ενότητας, τότε μπορεί να χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια άλλες μέθοδοι έως την επικύρωση κατάλληλης μεθόδου σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά πρωτόκολλα.

       Ναι Ναι

      • 7 Επαγγελματικές Τα προς ένταξη, στο ΜΗΤΡΩΟ εργαστήρια πρέπει να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση με παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και διάθεση τροφίμων, να μην είναι δηλαδή εργαστήρια επιχειρήσεων τροφίμων (Αφορά ιδιωτικά εργαστήρια).

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Το εργαστήριο θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, να εκδίδει εγκαίρως τα αποτελέσματα των αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων που διενεργεί στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και των λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων και να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό και αποδοτικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ του εργαστηρίου και των αρμόδιων αρχών.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο νόμιμος εκπρόσωπος του υπό ένταξη εργαστηρίου υποβάλλει νομιμοποιητικό έγγραφο ίδρυσης του (ιδρυτικό καταστατικό, συμβολαιογραφική πράξη κλπ.) ως δικαιολογητικό ότι το εργαστήριο διαθέτει αυτοτελή διοικητική υποδομή και νομική οντότητα. Έγγραφο

       Ο νόμιμος εκπρόσωπος του υπό ένταξη εργαστηρίου υποβάλλει νομιμοποιητικό έγγραφο ίδρυσης του (ιδρυτικό καταστατικό, συμβολαιογραφική πράξη κλπ.) ως δικαιολογητικό ότι το εργαστήριο διαθέτει αυτοτελή διοικητική υποδομή και νομική οντότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του υπό ένταξη εργαστηρίου δηλώνει ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση ένταξης στο «ΜΗΤΡΩΟ» είναι αληθή και ότι το εργαστήριο δεσμεύεται ότι: 1. Θα υποστηρίξει την κατ’ έφεση εξέταση δειγμάτων, όπου απαιτείται. 2. Θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με τις εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων επισήμου ελέγχου και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. 3. Θα διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση και εμπειρία και θα έχει την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη, εξοπλισμό και υποδομές για τη διενέργεια αναλύσεων, δοκιμών ή διαγνώσεων σε δείγματα επισήμου ελέγχου ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων. 4. Θα διασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται στο πλαίσιο ανάλυσης δειγμάτων επισήμου ελέγχου τροφίμων και άλλων επισήμων δραστηριοτήτων κατά τρόπο αμερόληπτο και ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. 5. Θα ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές οι οποίες διενήργησαν τον έλεγχο, όταν από τα αποτελέσματα ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης που πραγματοποιήθηκε σε δείγματα επισήμου ελέγχου τροφίμων ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων προκύπτει μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 6. Θα προσφέρει κάθε αναγκαία υπηρεσία στον Ε.Φ.Ε.Τ. το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Πρότυπο της δήλωσης για την διευκόλυνση του ενδιαφερόμενου παρέχεται στο σύνδεσμο: https://www.efet.gr/files/pdf/yp_dilosi1.pdf

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του υπό ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ εργαστηρίου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17025, το οποίο χορηγείται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Συνοδεύεται στο Παράρτημα του από το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) και περιγράφει τις εφαρμοζόμενες εργαστηριακές δοκιμές στο εργαστήριο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του υπό ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ εργαστηρίου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17025, το οποίο χορηγείται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Συνοδεύεται στο Παράρτημα του από το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) και περιγράφει τις εφαρμοζόμενες εργαστηριακές δοκιμές στο εργαστήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πρότυπο ISO 17025:2017 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Η λειτουργία των επίσημων εργαστηρίων που διενεργούν αναλύσεις δειγμάτων στα πλαίσια του επίσημου ελέγχου των τροφίμων σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και η διαπίστευση τους από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης είναι απαίτηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 άρθρο 37. Το ISO/IEC 17025:2017 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλα τα εργαστήρια (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό των εργαζομένων, το είδος των δοκιμών ή των διακριβώσεων που εκτελούν αλλά και το σκοπό που εξυπηρετούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 4 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 34, 37, 38, 39, 42 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&qid=1689077535129

      • Προεδρικό Διάταγμα 9 71 2018 134 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100134

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 60 2022

       Περιγραφή Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127/24-04-2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. (ΑΔΑ: Ω3ΥΝΟΡ9Τ-3Μ6) με θέμα «Διαδικασία ένταξης Εργαστηρίων στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ» και συνεργασίας του ΕΦΕΤ με εργαστήρια της αλλοδαπής» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 204/03-08-2020 και 198/14-07-2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%A6%CE%9B%CE%9F%CE%A19%CE%A4-%CE%A9%CE%9A%CE%A4?inline=true

       ΑΔΑ ΑΔΑ: 90ΦΛΟΡ9Τ-ΩΚΤ

      • 1 Παραλαβή Φακέλου Υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα ενδιαφερόμενα προς ένταξη εργαστήρια δια του νομίμου εκπροσώπου τους υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στον ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Ο φάκελος υποψηφιότητας των προς ένταξη εργαστηρίων περιλαμβάνει: α. αίτηση ένταξης στο «ΜΗΤΡΩΟ» (βλ. πεδίο "Αίτηση" παρούσας διαδικασίας). β. έγγραφα σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων της διαδικασίας (βλ. πεδία ""Προϋποθέσεις") και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο πεδίο "Τι θα χρειαστείτε" της παρούσας διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιοι για το πρωτόκολλο υπάλληλοι του Τμήματος Γραμματειακής & Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών πρωτοκολλούν το φάκελο που κατατίθεται από το υπό ένταξη εργαστήριο.

       Σημειώσεις Ο φάκελος υποψηφιότητας του εργαστηρίου κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου, είτε απευθείας (όταν απευθύνεται γενικά στον ΕΦΕΤ), είτε μέσω του Τμήματος Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών (όταν απευθύνεται στο αρμόδιο Τμήμα).

       Ναι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Φακέλου στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ διαβιβάζει το φάκελο του υπό ένταξη εργαστηρίου στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση Φακέλου του υπό Ένταξη Εργαστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εργαστηρίων γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΦΕΤ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών και απαρτίζεται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ με κατάλληλη ειδικότητα ή/και εργαστηριακή εμπειρία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την ένταξη ενός εργαστηρίου στο «ΜΗΤΡΩΟ» επαληθεύει ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι όροι/προϋποθέσεις όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ. 60/02-03-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, συγκαλείται, εξετάζει τους φακέλους των ενδιαφερομένων εργαστηρίων και υποβάλλει στη Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών έκθεση αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτυπώνονται σε προτυποποιημένο έντυπο.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη συμπληρωματικών στοιχείων - Επαναξιολόγηση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι η αίτηση ή/και η τεκμηρίωση, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη του εργαστηρίου στο ΜΗΤΡΩΟ είναι ελλιπής, δίνεται στο εργαστήριο προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων.

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων η Επιτροπή Αξιολόγησης επανεξετάζει τον φάκελο του εργαστηρίου για να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης του στο ΜΗΤΡΩΟ. (Βλ. βήμα 4).

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του υπό ένταξη εργαστηρίου η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό με το πόρισμα της και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή προκειμένου να εκδοθεί η οριστική απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ αποφασίζει για την ένταξη ή μη του εργαστηρίου στο ΜΗΤΡΩΟ Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ με βάση την εισήγηση που έχει υποβληθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

       Ναι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση Απόφασης στο Εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών μεριμνά για την κοινοποίηση της Απόφασης Δ.Σ του ΕΦΕΤ αναφορικά με την ένταξη ή μη του εργαστηρίου στο ΜΗΤΡΩΟ Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Ναι Όχι


      • 9 Θετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ - Ένταξη Εργαστηρίου στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών, που μεριμνά για την τήρηση του «ΜΗΤΡΩΟΥ», πραγματοποιεί την νέα καταχώρηση του εργαστηρίου.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών είναι αρμόδιο για την τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των εργαστηρίων του «ΜΗΤΡΩΟΥ». Το ΜΗΤΡΩΟ Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Εργαστήριο που παύει να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις της παρούσας διαδικασίας, καθώς και τους όρους συνεργασίας που περιγράφονται στην Απόφαση Δ.Σ. του ΕΦΕΤ υπ αριθ. 60/02-03-2022, διαγράφεται από το «ΜΗΤΡΩΟ» με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ. Η επανένταξη στο «ΜΗΤΡΩΟ» Εργαστηρίου που διεγράφη γίνεται με υποβολή στον ΕΦΕΤ σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από τα τεκμήρια συμμόρφωσής του.

       Ναι Ναι


      • 10 Αρνητική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ - Μη Ένταξη Εργαστηρίου στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντονισμού Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών δεν προβαίνει σε καμία περαιτέρω ενέργεια μετά την κοινοποίηση της αρνητικής απόφασης για την μη ένταξη του εργαστηρίου στο ΜΗΤΡΩΟ Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.