Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση039e6461-05c7-4a35-bfed-23f27eacf220 751409

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 +
  (3)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην μεταβολή των στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Τέκνου Λόγω Αναγνώρισης και Εγγραφής στον Δήμο


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Προσφυγή στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114).

     Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο αιτών δύναται να προσφύγει στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την σχετική υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Δικαστικές Πρέπει να υπάρχει αναγνώριση, είτε εκούσια από συμβολαιογράφο ή διαθήκη, είτε ακούσια από δικαστήριο.

        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης εγγεγραμμένος σε Δημοτολόγιο.

        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 1475, 1476,1479 456 1984 164 Α

        Περιγραφή Η αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα μπορεί να γίνει εκούσια, είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με διαθήκη. Η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με δικαστική αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

       • 1 Έναρξη διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή σε ΚΕΠ        Ναι Όχι


       • 3 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 6 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 7 Υποβολή στο Δημοτολόγιο        Ναι Όχι


       • 8 Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 9 Έλεγχος προυποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 10 Επιτυχής έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 11 Μεταβολή στοιχείων τέκνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 12 Ενημέρωση μητρώου πολιτών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 13 Έκδοση απόφασης


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 14 Ανεπιτυχής έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Ναι Όχι


       • 15 Έκδοση απορριπτικής απόφασης και ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 16 Αποστολή απόφασης στο ΚΕΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 17 Παράδοση στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • 18 Παράδοση της απόφασης στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι       • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

        Σημειώσεις: Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου Στην Ληξιαρχική Πράξη πρέπει να αναφέρονται όλες οι μεταβολές (προσδιορισμός επωνύμου, ιθαγένειας και δημοτικότητας καθώς και η αναγνώριση του τέκνου).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Δικαστική Απόφαση Αναγνώρισης Φάκελος Δικογραφίας

        Δικαστική Απόφαση Αναγνώρισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν η αναγνώριση έγινε με δικαστική απόφαση, κατατίθεται αντίγραφο της απόφασης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Συμβολαιογραφική Πράξη Εκούσιας Αναγνώρισης Συμβολαιογραφικό έγγραφο

        Συμβολαιογραφική Πράξη Εκούσιας Αναγνώρισης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν η αναγνώριση έγινε με συμβολαιογραφική πράξη, κατατίθεται αντίγραφο της πράξης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι

       • 4 Αντίγραφο Διαθήκης Διαθήκη

        Αντίγραφο Διαθήκης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν η αναγνώριση έγινε με Διαθήκη, κατατίθεται αντίγραφο της Διαθήκης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι

       • 5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Αν η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής του πατέρα και η μητέρα είναι γραμμένη σε διαφορετικό Δήμο, τότε απαιτείται το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας, από το Δημοτολόγιο εγγραφής της.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

        Όχι

       • 6 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων Δημοτικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-eggraphes-sta-metroa-arrenon

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι αγόρι, και η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής του πατέρα, αν η μητέρα είναι γραμμένη σε διαφορετικό Δήμο, τότε απαιτείται το Πιστοποιητικό Εγγραφής του τέκνου στα Μητρώα Αρρένων.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Στρατολογικές, Υπηκοότητας

        Όχι

       • 7 Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου Δημοτικά πιστοποιητικά

        Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Σημειώσεις: Αν η αίτηση γίνεται στο Δήμο εγγραφής του πατέρα και η μητέρα είναι γραμμένη σε διαφορετικό Δήμο, τότε απαιτείται το Πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου από τον Δήμο εγγραφής της μητέρας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Υπηκοότητας

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.