Αμοιβή σε Ιδιώτες για Παράδοση ή Υπόδειξη Κινητών ή Ακίνητων Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8d25b322-8380-42f1-afea-7b9d5d864680 569825

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 10 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση χρηματικής αμοιβής σε ιδιώτες για τον εντοπισμό και την παράδοση στις κατά τόπους Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία), Λιμενικές ή Αστυνομικές Αρχές αρχαίων κινητών μνημείων ή για την υπόδειξη αρχαίων ακίνητων μνημείων. Η διαδικασία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η χορήγηση αμοιβής σε ιδιώτες αφορά ποσά άνω των 1.500 ευρώ. Το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται ανάλογα τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συμβολή εκείνου που το δηλώνει στην ανεύρεση και τη διάσωσή του. Αρχικά γίνεται εκτίμηση της αξίας του παραδοθέντος αντικειμένου από Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το λόγο αυτό και στη συνέχεια, κατόπιν και της απαραίτητης Γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και ακολούθως της έκδοσης σχετικής Απόφασης, όπου προσδιορίζεται το ύψος του ποσού της αμοιβής. Σχετιζόμενη διαδικασία με κωδ. 652718 Καθορισμός Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πρωτότυπη Δήλωση του ιδιώτη με την οποία δηλώνει:

- τον ακριβή τόπο - τον τρόπο εύρεσης των κινητών ή ακίνητων αρχαίων μνημείων - ότι δεν έχει αντίρρηση να του χορηγηθεί αμοιβή.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται από περισσότερα πρόσωπα η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους αφού υποβληθούν οι αντίστοιχες Δηλώσεις.

Σημειώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αμοιβή σε Ιδιώτες για την Παράδοση Κινητών Αρχαίων Μνημείων στις Κατά Τόπους Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, (Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία), Λιμενικές ή Αστυνομικές Αρχές, ή την Υπόδειξη Ακινήτων Αρχαίων Μνημείων στις εν λόγω Υπηρεσίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Αμοιβής σε Ιδιώτες για Παράδοση ή Υπόδειξη Κινητών ή Ακίνητων Μνημείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Οικονομικές Η αμοιβή χορηγείται για παράδοση αρχαίων κινητών ή υπόδειξη αρχαίων ακινήτων μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 20 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 και είναι μεγαλύτερη του ποσού των 1.500 ευρώ. Ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει αποδεχθεί με Υπεύθυνη Δήλωση το ποσό της εκτιμηθείσας αξίας όπως καθορίστηκε από την συσταθείσα Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή. Περαιτέρω θα πρέπει ο ιδιώτης να έχει αποδεχτεί με Υπεύθυνη Δήλωση και το ποσό της χρηματικής αμοιβής με τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσό της αμοιβής δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με το ποσό της εκτίμησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το αρχαίο κινητό μνημείο να έχει παραδοθεί από τον ιδιώτη ή η υπόδειξη του αρχαίου ακινήτου μνημείου να έχει γίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή και να τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 24 του Ν. 3028/2002.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Να μην έχει παρέλθει πενταετία από την παράδοση του αρχαίου κινητού μνημείου ή την υπόδειξη αρχαίου ακίνητου μνημείου στην αρμόδια αρχή, δεδομένου ότι η απαίτηση του ιδιώτη στην περίπτωση χορήγησης αμοιβής υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Η παραγραφή αρχίζει για το μεν ακίνητο αρχαίο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική Αρχή, για το δε κινητό αρχαίο από την περιέλευση αυτού στο Δημόσιο ή από την υπόδειξη του τόπου, όπου βρίσκονται άγνωστα στην Υπηρεσία κινητά αρχαία.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να έχει προηγηθεί ο έλεγχος από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (αφορά αρχαία κινητά μνημεία) αν το παραδοθέν αρχαίο κινητό μνημείο έχει αποσπαστεί από Αρχαιολογικά Μουσεία, Μνημεία ή αποθήκες της ελληνικής επικράτειας ή αποτελεί προϊόν οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Στην περίπτωση υπόδειξης ακίνητου μνημείου να υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της αμοιβής που προτείνει η εν λόγω Υπηρεσία για την υπόδειξη.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτότυπο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής των κινητών αρχαίων μνημείων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρωτότυπο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής των κινητών αρχαίων μνημείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πρωτότυπη Δήλωση του ιδιώτη με την οποία δηλώνει: - τον ακριβή τόπο - τον τρόπο εύρεσης των κινητών ή ακίνητων αρχαίων μνημείων - ότι δεν έχει αντίρρηση να του χορηγηθεί αμοιβή. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται από περισσότερα πρόσωπα η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους αφού υποβληθούν οι αντίστοιχες Δηλώσεις. Δήλωση

       Πρωτότυπη Δήλωση του ιδιώτη με την οποία δηλώνει: - τον ακριβή τόπο - τον τρόπο εύρεσης των κινητών ή ακίνητων αρχαίων μνημείων - ότι δεν έχει αντίρρηση να του χορηγηθεί αμοιβή. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που η παράδοση γίνεται από περισσότερα πρόσωπα η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους αφού υποβληθούν οι αντίστοιχες Δηλώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας Υπηρεσίας στο χώρο όπου βρέθηκαν τα αρχαία κινητά μνημεία ή στο χώρο υπόδειξης αρχαίων ακίνητων μνημείων καθώς επίσης και αναλυτική εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία διευκρινίζονται η ακριβής τοποθεσία εύρεσης των κινητών και ακίνητων αρχαίων μνημείων, οι συνθήκες εύρεσής τους, στοιχεία για το εάν τα αρχαία είναι ήδη γνωστά στην Υπηρεσία ή βρέθηκαν σε οριοθετημένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο ή αν η θέση είναι γνωστή στην Υπηρεσία ή βρίσκεται εντός ή εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, καθώς και στοιχεία εάν ο ιδιώτης έχει παραδώσει άλλη φορά στο παρελθόν κινητά αρχαία ή υποδείξει ακίνητα. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας Υπηρεσίας στο χώρο όπου βρέθηκαν τα αρχαία κινητά μνημεία ή στο χώρο υπόδειξης αρχαίων ακίνητων μνημείων καθώς επίσης και αναλυτική εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία διευκρινίζονται η ακριβής τοποθεσία εύρεσης των κινητών και ακίνητων αρχαίων μνημείων, οι συνθήκες εύρεσής τους, στοιχεία για το εάν τα αρχαία είναι ήδη γνωστά στην Υπηρεσία ή βρέθηκαν σε οριοθετημένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο ή αν η θέση είναι γνωστή στην Υπηρεσία ή βρίσκεται εντός ή εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, καθώς και στοιχεία εάν ο ιδιώτης έχει παραδώσει άλλη φορά στο παρελθόν κινητά αρχαία ή υποδείξει ακίνητα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Πρόταση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση παράδοσης κινητού μνημείου, για τον ορισμό των μελών της προβλεπόμενης εκ του νόμου Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα εκτιμήσει την χρηματική αξία των παραδοθέντων κινητών μνημείων. Πρόταση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση υπόδειξης ακίνητου μνημείου, για τη χρηματική αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιώτη, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συμβολή εκείνου που το δηλώνει στην ανεύρεση και τη διάσωσή του. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόταση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση παράδοσης κινητού μνημείου, για τον ορισμό των μελών της προβλεπόμενης εκ του νόμου Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα εκτιμήσει την χρηματική αξία των παραδοθέντων κινητών μνημείων. Πρόταση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση υπόδειξης ακίνητου μνημείου, για τη χρηματική αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιώτη, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συμβολή εκείνου που το δηλώνει στην ανεύρεση και τη διάσωσή του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Στην περίπτωση που τα αρχαία μνημεία βρέθηκαν σε ιδιόκτητο ακίνητο, αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, συνοδευόμενο από σχετική Δήλωση του ιδιοκτήτη για τη χορήγηση αμοιβής (το τελευταίο σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο άλλο από αυτό που παρέδωσε το/ α αρχαίο/α). Η αμοιβή επιμερίζεται τόσο στο άτομο που παραδίδει το αρχαίο αντικείμενο όσο και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου εντοπίστηκε, εφόσον και ο τελευταίος καταθέσει τη δήλωση για χορήγηση αμοιβής. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Στην περίπτωση που τα αρχαία μνημεία βρέθηκαν σε ιδιόκτητο ακίνητο, αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, συνοδευόμενο από σχετική Δήλωση του ιδιοκτήτη για τη χορήγηση αμοιβής (το τελευταίο σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο άλλο από αυτό που παρέδωσε το/ α αρχαίο/α). Η αμοιβή επιμερίζεται τόσο στο άτομο που παραδίδει το αρχαίο αντικείμενο όσο και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου εντοπίστηκε, εφόσον και ο τελευταίος καταθέσει τη δήλωση για χορήγηση αμοιβής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 2905

      • 6 Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας προσκομίζεται αντίγραφο Πράξης Θανάτου. Ληξιαρχική πράξη

       Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογενείας προσκομίζεται αντίγραφο Πράξης Θανάτου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 1275

      • 7 Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογένειας, προσκομίζεται αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και κατά περίπτωση υποβολή σχετικών Δηλώσεων για χορήγηση αμοιβής Πιστοποιητικό

       Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογένειας, προσκομίζεται αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και κατά περίπτωση υποβολή σχετικών Δηλώσεων για χορήγηση αμοιβής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8619

      • 8 Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογένειας, προσκομίζεται πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης δεν προσκομίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό

       Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογένειας, προσκομίζεται πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης δεν προσκομίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8619

      • 9 Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογένειας, προσκομίζεται αντίγραφο αποδοχής κληρονομιάς. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Στην περίπτωση όπου τα αντικείμενα βρέθηκαν σε ακίνητο ιδιοκτησίας θανόντος μέλους οικογένειας, προσκομίζεται αντίγραφο αποδοχής κληρονομιάς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 3139

      • 10 Φωτογραφίες των παραδοθέντων κινητών αρχαίων μνημείων ή της υποδειχθείσας θέσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Φωτογραφία

       Φωτογραφίες των παραδοθέντων κινητών αρχαίων μνημείων ή της υποδειχθείσας θέσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 11 Στις περιπτώσεις που αφορούν σε υποδείξεις αρχαίων ναυαγίων ή ενάλιων κινητών μνημείων, κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση, η αποστολή ακριβών αντιγράφων από την αρμόδια Λιμενική αρχή των παρακάτω: α) βεβαίωση περί της πλοιοκτησίας του αλιευτικού σκάφους, β) έγγραφο εθνικότητας του σκάφους, γ) αντίγραφο ναυτολογίου, δ) ημερολόγιο του πλοίου και ε) αντίγραφο του ημερολογίου συμβάντων του Λιμεναρχείου με τις σχετικές εγγραφές. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Στις περιπτώσεις που αφορούν σε υποδείξεις αρχαίων ναυαγίων ή ενάλιων κινητών μνημείων, κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση, η αποστολή ακριβών αντιγράφων από την αρμόδια Λιμενική αρχή των παρακάτω: α) βεβαίωση περί της πλοιοκτησίας του αλιευτικού σκάφους, β) έγγραφο εθνικότητας του σκάφους, γ) αντίγραφο ναυτολογίου, δ) ημερολόγιο του πλοίου και ε) αντίγραφο του ημερολογίου συμβάντων του Λιμεναρχείου με τις σχετικές εγγραφές.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 6440

      • 12 Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη, στην περίπτωση κινητών μνημείων, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη χρηματική αξία των παραδοθέντων αντικειμένων, όπως αυτή καθορίστηκε από την αρμόδια Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη, στην περίπτωση κινητών μνημείων, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη χρηματική αξία των παραδοθέντων αντικειμένων, όπως αυτή καθορίστηκε από την αρμόδια Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη περί αποδοχής του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της χρηματικής αμοιβής με τις νόμιμες κρατήσεις, στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ του δικαιούχου κ.λ.π. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη περί αποδοχής του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της χρηματικής αμοιβής με τις νόμιμες κρατήσεις, στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ του δικαιούχου κ.λ.π.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία αναγράφεται ο IBAN του λογαριασμού στον οποίο ο ιδιώτης είναι ο πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία αναγράφεται ο IBAN του λογαριασμού στον οποίο ο ιδιώτης είναι ο πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020 2020

       Περιγραφή Υποθέσεις χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων. Επικαιροποίηση / Συμπλήρωση των σχετικών Εγκυκλίων.


      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/206493/145512/3547/1979/16-04-2019 2019

       Περιγραφή Υποθέσεις χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων.


      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017 2017

       Περιγραφή Χειρισμός των υποθέσεων χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για την εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων.


      • Νόμος 140, 143 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 140 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τους όρους παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Το άρθρο 143 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν την διακοπή της παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 2, 8, 20, 24, 73 παρ. 11 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 2 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τον ορισμό των Πολιτιστικών αγαθών, τη διάκριση των αρχαίων και νεότερων μνημείων, των ακίνητων και κινητών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων κ.τ.λ. Το άρθρο 8 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό και τις διακρίσεις των ακίνητων μνημείων, τις προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβής για υπόδειξη ακίνητων μνημείων καθώς και τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν καταβάλλεται αμοιβή. Το άρθρο 20 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό και τις διακρίσεις των κινητών μνημείων. Το άρθρο 24 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβής για παράδοση κινητών μνημείων και τις περιπτώσεις όπου δεν καταβάλλεται αμοιβή. Το άρθρο 73 αναφέρεται σε μεταβατικές και ειδικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 11 αφορά τη σύσταση τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής για την εκτίμηση κινητών μνημείων και την σύσταση νέας επιτροπής στην περίπτωση που ο ιδιώτης δεν αποδεχτεί την χρηματική αξία της εκτίμησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή Πρακτικού Εκτίμησης της συσταθείσας Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού παραλαμβάνει το Πρακτικό Εκτίμησης της Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε για να εκτιμήσει τη χρηματική αξία του παραδοθέντος αρχαίου κινητού μνημείου. Η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής ενεργοποιήθηκε μετά από σχετική αίτηση του ιδιώτη (βλ. σχετιζόμενη διαδικασία).

       Σημειώσεις Σχετιζόμενη διαδικασία: με κωδ. 652718 Καθορισμός Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωστοποίηση στον ιδιώτη του ύψους της χρηματικής αξίας του/των αντικειμένου/ων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία γνωστοποιεί το ύψος της χρηματικής αξίας /εκτίμησης του παραδοθέντος αρχαίου αντικειμένου στον ιδιώτη και τον ενημερώνει για το δικαίωμά του να υποβάλει, σε περίπτωση διαφωνίας, ένσταση εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την εν λόγω γνωστοποίηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή ένστασης από τον ιδιώτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απλή αίτηση του ιδιώτη σε περίπτωση μη αποδοχής από τον ιδιώτη της εκτιμηθείσας χρηματικής αξίας του παραδοθέντος αρχαίουαντικειμένου, ενεργοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 11 του Ν. 3028/2002, η διαδικασία συγκρότησης νέας Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής αποτελούμενης από: α) έναν ειδικό επιστήμονα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν Προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας του ΥΠΠΟΑ ή έναν Διευθυντή Μουσείου οριζόμενο από τον/την Υπουργό του ΥΠΠΟΑ και γ) έναν ειδικό επιστήμονα εκπρόσωπο του ιδιώτη.

       Ναι Ναι


      • 4 Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιώτη περί αποδοχής της χρηματικής αξίας εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αποδοχής από τον ιδιώτη του ύψους της χρηματικής αξίας των παραδοθέντων αντικειμένων, ο τελευταίος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της χρηματικής αξίας αυτών που παρέδωσε, έτσι όπως αυτή καθορίστηκε από την Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση και ανάθεση του Πρακτικού Εκτίμησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιώτη στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης αναθέτει στον αρμόδιο υπάλληλο το Πρακτικό Εκτίμησης και την Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των εγγράφων.

       Ναι Όχι


      • 7 Προετοιμασία φακέλου με θέμα την έγκριση ή μη χορήγησης αμοιβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προετοιμάζει σχετικό φάκελο με θέμα την έγκριση ή μη χορήγησης αμοιβής για την παράδοση αρχαίων κινητών μνημείων ή την υπόδειξη αρχαίων ακίνητων μνημείων, προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή φακέλου της υπόθεσης στην γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής εισηγείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα της έγκρισης ή μη χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για παράδοση ή υπόδειξη κινητών ή ακίνητων μνημείων

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ως προς την έγκριση ή μη χορήγησης αμοιβής. Η γνωμοδότηση συντάσσεται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση Απόφασης μη χορήγησης αμοιβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Απόφασης μη έγκρισης χορήγησης αμοιβής η οποία και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση Απόφασης δέσμευσης ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης γίνεται διαβίβαση αιτήματος ανάληψης δέσμευσης του ποσού της αμοιβής προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού η οποία και εκδίδει τη σχετική Απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση Απόφασης χορήγησης αμοιβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Απόφασης χορήγησης αμοιβής η οποία και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Η εν λόγω Απόφαση κοινοποιείται στον ιδιώτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω συμβατικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που δε διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση.

       Ναι Όχι


      • 13 Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιώτη (μετά την Έκδοση Απόφασης Χορήγησης Αμοιβής)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ιδιώτης, στον οποίο κοινοποιείται η Απόφαση Χορήγησης Αμοιβής αποστέλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ποσού αμοιβής με τις νόμιμες κρατήσεις συμπληρώνοντας τη ΔΟΥ, το ΑΦΜ κ.λ.π. όπως ορίζεται στις σχετικές εγκυκλίους.

       Σημειώσεις ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020

       Ναι Όχι


      • 14 Διαβίβαση των δικαιολογητικών στις οικονομικές υπηρεσίες για την καταβολή του χρηματικού ποσού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού των δικαιολογητικών εγγράφων του φακέλου, προκειμένου για τη χορήγηση του χρηματικού ποσού της αμοιβής στον ιδιώτη, με κοινοποίηση του εγγράφου στον αιτούντα και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.