Ανάκληση πράξης παραχώρησης χρήσης ακινήτων με τίμημα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3eda4d45-4bd4-44ed-883c-4dbe6af71d1d 157622

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ανάκληση απόφασης παραχώρησης, έναντι τιμήματος, για ακίνητα άνω των εκατό στρεμμάτων για συγκεκριμένο σκοπό, όπως δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα ή ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, για επενδύσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακίνητα κάτω των εκατό στρεμμάτων για οποιονδήποτε σκοπό. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, δήμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η εξόφληση του τιμήματος παραχώρησης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, το αρμόδιο όργανο ανακαλεί την πράξη παραχώρησης της χρήσης. Ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός τριών (3) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της ανάκλησης της πράξης παραχώρησης.

Αν δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προσκόμιση των αναγκαίων και ικανών στοιχείων για την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτων, με τίμημα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι μη υλοποίησης του σκοπού της απόφασης παραχώρησης και μη χρήσης του ακινήτου, για το σκοπό αυτό.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι μη τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης και ειδικότερα της μη τήρησης της απαγόρευσης για παραχώρηση ή εκμίσθωση του ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την απαραίτητη έγγραφη συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι μη ορθής χρήσης του ακινήτου - απαγόρευση κατάληψης άλλων χώρων στον περιβάλλοντα χώρο - μη τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων υλικών, εκρηκτικών υλικών, ρυπογόνων για το περιβάλλον.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι μη καταβολής κάθε δαπάνης που βαρύνει το ακίνητο.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι μη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενου ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποχώρησης του παραχωρησιούχου από το ακίνητο πριν τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης.

       Όχι Όχι

      • 7 Οικονομικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος ή άλλης σχετικής δαπάνης που βαρύνει τον παραχωρησιούχο.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και φυσικών καταστροφών.

       Όχι Όχι

      • 1 Προσκόμιση αποδεικτικού εξόφλησης τιμήματος χρήσης ακινήτου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Προσκόμιση αποδεικτικού εξόφλησης τιμήματος χρήσης ακινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Προσκόμιση των αναγκαίων και ικανών στοιχείων για την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης. Δήλωση

       Προσκόμιση των αναγκαίων και ικανών στοιχείων για την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος 9, 17 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Περί της διαδικασίας καταβολής του τιμήματος παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης και θεσμοθέτηση Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας για την επιβολή διοικητικών μέτρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 37 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 3β Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 6 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς,ως προς τα σχετικά ζητήματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Εκκίνηση αυτεπάγγελτου τακτικού ελέγχου ή παραλαβή σχετικής αναφοράς-καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκκινεί διαδικασία ελέγχου κατόπιν καταγγελίας που λαμβάνει περί της μη τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης ακινήτου ή αυτεπάγγελτα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος για την τήρηση των όρων της παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος αν υλοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης. Ανάλογα με το σκοπό της παραχώρησης απευθύνεται έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. αδειοδότηση, έγκριση, σύμφωνη γνώμη) προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία προς επεξεργασία και έλεγχο. Έλεγχος για την εξόφληση του τιμήματος χρήσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Γνωστοποίηση εξόφλησης τιμήματος χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία κατά τον τακτικό έλεγχο, σχετικά με την εξόφληση τιμήματος χρήσης του τρέχοντος μισθωτικού έτους, αφού διαπιστώσει την εξόφληση από τον παραχωρησιούχο προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες διασταύρωσης στοιχείων.

       Σημειώσεις Πραγματοποιείται ταυτοποίηση των στοιχείων του παραστατικού που υπέβαλλε ο παραχωρησιούχος, ΑΦΜ, κωδικός παραστατικού, έλεγχος ποσού. Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης των στοιχείων από τα υποβληθέντα έγγραφα στην Υπηρεσία, πραγματοποιείται επικοινωνία με την αρμόδια ΔΟΥ.

       Ναι Ναι


      • 4 Μη γνωστοποίηση εξόφλησης τιμήματος χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία κατά τον τακτικό έλεγχο σχετικά με την εξόφληση τιμήματος χρήσης του τρέχοντος μισθωτικού έτους, εάν διαπιστώσει τη μη εξόφληση από τον παραχωρησιούχο προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες αποστέλλοντας έγγραφο παροχής απόψεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/99.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή εγγράφου προς τον παραχωρησιούχο για την παροχή απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται έγγραφο παροχής απόψεων περί μη πληρωμής τιμήματος προς τον παραχωρησιούχο.

       Ναι Όχι


      • 6 Μη απάντηση του παραχωρησιούχου ή μη προσκόμιση αποδεικτικών εξόφλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η μη απάντηση του παραχωρησιούχου ή μη προσκόμιση αποδεικτικών εξόφλησης οδηγεί τη διοίκηση να προβεί σε ενέργειες έκδοσης ανακλητικής απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 7 Λήψη και έλεγχος των απόψεων του παραχωρησιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Επιβεβαίωση εξόφλησης τιμήματος χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση δεν προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες. Η υπόθεση τίθεται προσωρινώς στο αρχείο μέχρι τον επόμενο τακτικό έλεγχο.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση ανακλητικής απόφασης παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το ακίνητο εντός τριών (3) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της ανάκλησης της πράξης παραχώρησης. Αν δεν εγκαταλείψει το ακίνητο, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης ειδοποιεί την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων.

       Σημειώσεις Ενδέχεται η Υπηρεσία να κρίνει ότι απαιτείται η διαβίβαση της ανακλητικής απόφασης αλλά και του φακέλου και σε άλλες Υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο και τυχόν δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποχώρηση παραχωρησιούχου λόγω ανάκλησης-Σύνταξη Πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αποχώρηση παραχωρησιούχου από το ακίνητο, λόγω ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης. Συντάσσεται Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και αποστέλλεται προς το Τμήμα Παρακολούθησης Παραχωρούμενων Ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στη Δ/νση Πολιτικής Γης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής επιλαμβάνεται το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπ.Α.Α.Τ. της Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 11 Μη αποχώρηση του παραχωρησιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή κατά την οποία ο παραχωρησιούχος αρνείται να εγκαταλείψει το ακίνητο η οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του ν. 4061/2012 όπως ισχύει επιβάλλει τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

       Ναι Όχι


      • 12 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 13 Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 14 Έκδοση Απόφασης Καταλογισμού λόγω μη καταβολής οφειλομένων τιμήματος χρήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 15 Καταβολή του συνόλου των οφειλομένων από τον παραχωρησιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 16 Μη Καταβολή του συνόλου των οφειλομένων από τον παραχωρησιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.