Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για κοινωνικούς λόγους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d6a5470-ce18-4c5f-9f0c-56f2cc058e34 598374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για κοινωνικούς λόγους. Χορηγείται όταν ο ενδιαφερόμενος στρατεύσιμος έχει κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη οικογενειακούς - προσωπικούς - οικονομικούς λόγους για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ή όταν έχει υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει στο άμεσο μέλλον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αναβολή χορηγείται μία μόνο φορά.

2. Η Στρατολογική Υπηρεσία εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους και εισηγείται άμεσα στην προϊστάμενη της Διοίκηση, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία. 3. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και στη συνέχεια επιστρέφει την αλληλογραφία στη Στρατολογική Υπηρεσία, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στον ενδιαφερόμενο. 4. Εφόσον εγκριθεί το αίτημα της αναβολής για κοινωνικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος κατατάσσεται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτημα απορριφθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής του, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί εντός πενθημέρου από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.

5. Η αναβολή διακόπτεται οποτεδήποτε, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να καταταγεί με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση μη χορήγησης της εν λόγω αναβολής κατάταξης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έγγραφη απάντηση της αρμόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις για κοινωνικούς λόγους

      Αναβολή κατάταξης στράτευσης για κοινωνικούς λόγους

      2. Αναβολή στράτευσης για κοινωνικούς λόγους

      Επίσημος τίτλος

      Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εννόμου συμφέροντος Να συντρέχουν, κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, οικογενειακοί - προσωπικοί - οικονομικοί λόγοι, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ή υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει στο άμεσο μέλλον.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Να μην έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η συγκεκριμένη αναβολή κατάταξης κατά το παρελθόν, καθώς αυτή χορηγείται μία μόνο φορά.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Το αίτημα για τη χορήγηση της αναβολής αυτής υποβάλλεται έως την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης ΕΣΣΟ από αυτή που έπρεπε να καταταγεί.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να καταταγεί. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να καταταγεί.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Σημείωμα Κατάταξης για την υφιστάμενη υποχρέωση στράτευσης του ενδιαφερομένου. Σημείωμα κατάταξης

       Σημείωμα Κατάταξης για την υφιστάμενη υποχρέωση στράτευσης του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4126

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3070

      • Νόμος 29, 30 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 29 : Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 24 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α /04-08-14, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157) και με άρθρο 18 παρ. 10 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 30 : Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 16 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 16 : Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842 Β/29-07-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842), τα άρθρα 1 και 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440 Β/22-12-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140203440), το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484), το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) και το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 4611 Β/19-10-2020, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204611).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59237-59240 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β
      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης ΕΣΣΟ. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/anabole-diakope-strateuses/anabole-katataxes-strateuses-gia-koinonikous-logous με χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επιστροφή αιτήματος στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις για χορήγηση αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, που κατατίθενται από ανυπότακτους ή από όσους έχουν λάβει την ίδια αναβολή στο παρελθόν ή κατατίθενται μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3421/2005 (Α 302), επιστρέφονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους με αιτιολογημένη πράξη. Οι αιτήσεις αυτές δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποστολή αιτήματος και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και στη συνέχεια επιστρέφει την αλληλογραφία στην Στρατολογική Υπηρεσία, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) από αυτή με την οποία υποχρεούνταν αρχικά.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση έγγραφης απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η απόφαση φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος και εφόσον έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούνται σε κατάταξη μέσα σε ένα πενθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.