Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d912308-205b-4993-8fef-275c9daae5f5 721619 Announcement of the Commencement for Practicing the Profession of Dental Assistant

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

8 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του βοηθού οδοντιατρείου και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού Οδοντιατρείου».

Σημειώσεις

1. Για το 1ο Μέρος της διαδικασίας. 2. Για το 2ο Μέρος της διαδικασίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος του Βοηθού Οδοντιατρείου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει: - δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντιατρείου» του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή - πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο, για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά οδοντιατρεία ή οδοντιατρεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.) ή - ισότιμα προς αυτά πτυχία/ διπλώματα (για το 1ο Μέρος της διαδικασίας).

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει δηλώσει την έναρξη της πρακτικής του άσκησης στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται το οδοντιατρείο (για το 1ο Μέρος της διαδικασίας).

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς. Συγκεκριμένα, για τους αποφοίτους: - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 6 μηνών σε οδοντιατρείο δημόσιο ή ιδιωτικό με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Ι.Ε.Κ. έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική πρακτική άσκηση 6 μηνών, - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 1 έτος σε οδοντιατρείο δημόσιο ή ιδιωτικό, εφόσον κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δεν έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική πρακτική άσκηση 6 μηνών - Δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται η πρακτική άσκηση σε οδοντιατρείο τουλάχιστον 2 ετών (για το 1ο Μέρος της διαδικασίας).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί (για το 2ο Μέρος της διαδικασίας).

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει επιτύχει στις εξετάσεις του 1ου μέρους της διαδικασίας (για το 2ο Μέρος της διαδικασίας).

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει το καλώς έχειν της υγείας του (για το 2ο Μέρος της διαδικασίας).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο δημοσίου ταμείου €8,00 που κατατίθεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό της οικείας Περιφέρειας. 8 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού και Πράξη ισοτιμίας/αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού και Πράξη ισοτιμίας/αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 1ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την πραγματοποίηση της άσκησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την πραγματοποίηση της άσκησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 1ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) από τον εργοδότη στον οποίο ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) από τον εργοδότη στον οποίο ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 1ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 2ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 5 Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων για ταυτότητα. Φωτογραφία

       Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων για ταυτότητα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 2ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις βοηθού οδοντιάτρου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις βοηθού οδοντιάτρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 2ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου, για Έλληνες πολίτες, ή Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς, για ομογενείς, ή Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή δελτίο νόμιμης διαμονής ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, για πολίτες τρίτης χώρας αλλά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, ή Άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, για πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ή Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, για ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, ή Άντίγραφο δεκαετούς άδειας διαμονής, για πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι είχαν άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα, για πολίτες τρίτης χώρας παντρεμένους με σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα, ή Αντίγραφο μπλε κάρτας Ε.Ε., για πολίτες τρίτης χώρας και έχουν ως σκοπό του την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου, για Έλληνες πολίτες, ή Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς, για ομογενείς, ή Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή δελτίο νόμιμης διαμονής ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, για πολίτες τρίτης χώρας αλλά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, ή Άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, για πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ή Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, για ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, ή Άντίγραφο δεκαετούς άδειας διαμονής, για πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι είχαν άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα, για πολίτες τρίτης χώρας παντρεμένους με σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα, ή Αντίγραφο μπλε κάρτας Ε.Ε., για πολίτες τρίτης χώρας και έχουν ως σκοπό του την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τo εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 2ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: To εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 2ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 9 Φωτοτυπία βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Φωτοτυπία βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: To εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται για το 2ο Μέρος της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 2000 8 Α

       Περιγραφή Επαγγελματικά Δικαιώματα των βοηθών οδοντιάτρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100008

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/14839 2002 1040 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ - Έντυπα αιτήσεων / με Κ.Υ.Α. Γ5Β/Γ.Π.οικ.14015/2020 (ΦΕΚ 822/Β/2020) - Κατάργηση της υλοποίησης της διαδικασίας μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ καθώς και αντιστοίχων εντύπων όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Α1/14839/2002 (ΦΕΚ 1040/Β/2002)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201040

      • Εγκύκλιος Γ4β/Γ.Π. 22837 2017

       Περιγραφή Επάρκεια Ελληνικής γλώσσας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A865465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9A1%CE%9A?inline=true

       ΑΔΑ 6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ

      • Εγκύκλιος Υ7/Γ.Π./6701 2012

       Περιγραφή Σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%924%CE%98-1%CE%A4%CE%98?inline=true

       ΑΔΑ Β4Β4Θ-1ΤΘ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 1ο Μέρος: Ανακοίνωση Διενέργειας Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 1ο Μέρος: Κατάθεση δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις

       Όχι Όχι


      • 4 1ο Μέρος: Διενέργεια Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια Εξετάσεων από Α.Ε.Ι.

       Όχι Όχι


      • 5 1ο Μέρος: Έκδοση Βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 1ο Μέρος: Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά - έντυπα στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας).

       Όχι Όχι


      • 7 2ο Μέρος: Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά - έντυπα στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας).

       Όχι Όχι


      • 8 2ο Μέρος: Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας/Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Ενδιαφερόμενος, ως προς την πληρότητα.

       Σημειώσεις Εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί πως τα δικαιολογητικά – έντυπα δεν είναι πλήρη, ο υπάλληλος του Τμήματος ή ο Υπάλληλος του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ) ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωσή τους και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά – έντυπα που δεν είχαν υποβληθεί κατά την αρχική υποβολή.

       Όχι Όχι


      • 9 2ο Μέρος: Παράδοση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το στέλεχος του Τμήματος Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Υγείας ή του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ) παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 10 2ο Μέρος: Διαβίβαση Φακέλου στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το Στέλεχος του Τμήματος Πρωτοκόλλου ή του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ) διαβιβάζει το Φάκελο που περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας

       Όχι Όχι


      • 11 2ο Μέρος: Διαβίβαση φακέλου στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης αξιολογεί σε ποιο τμήμα θα πρέπει να διαβιβαστεί ο φάκελος και τον διαβιβάζει στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας / Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 12 2ο Μέρος: Έλεγχος ορθότητας φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Υγείας/ Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, ελέγχει τον φάκελο των δικαιολογητικών ως προς την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 13 2ο Μέρος: Αναζήτηση ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Υγείας/ Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, αναζητά με την αυτεπάγγελτη διαδικασία το ποινικό μητρώο του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 14 2ο Μέρος: Αναζήτηση πτυχίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Υγείας/ Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, αναζητά κατά περίπτωση, επιβεβαίωση από τα ανώτατα ή τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πτυχίου του ενδιαφερόμενου.

       Σημειώσεις Ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά έντυπα δεν είναι ορθό.

       Όχι Όχι


      • 15 2ο Μέρος: Διαβίβαση εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος διαβιβάζει την εισήγησή του σχετικά με το ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και τον φάκελο των δικαιολογητικών εντύπων προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 16 2ο Μέρος: Υπογραφή εισήγησης από τον Τμηματάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος ελέγχει την εισήγηση και τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων, υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 17 2ο Μέρος: Υπογραφή εισήγησης από το Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ελέγχει την εισήγηση και τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων, υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 18 2ο Μέρος: Υπογραφή εισήγησης από τον Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ελέγχει την εισήγηση και τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων, υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων στον Αντιπεριφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 19 2ο Μέρος: Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης ελέγχει την εισήγηση και τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων, υπογράφει την απόφαση και τη διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών – εντύπων στο Τμήμα Υγείας/ Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 20 2ο Μέρος: Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για παραλαβή βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Υγείας/ Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τη Βεβαίωση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.