Αναγγελία Άσκησης του Επαγγέλματος του Ξεναγού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e6dfe5b-3160-4d9a-bae0-b9b101f18ee9 655394 Announcement of the Profession of Tour Guide

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 5 +
  (1)

  Κόστος

  20.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986).

  Σημειώσεις

  Περιλαμβάνεται ως Υπόδειγμα 1 στην υπ΄ αριθμ. 16368/2013 Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού − Μητρώο Ξεναγών − Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ." (Β΄ 1808).

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

     NACE

     • 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Άσκησης του Επαγγέλματος του Ξεναγού

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        N1

        ,


       • 1 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών, από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος σχετικού τίτλου εκπαίδευσης ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και να έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία χορηγείται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του Τίτλου III του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως ισχύει.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως ισχύει.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.


        Όχι Όχι

       • 5 Στρατολογικές Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άρρεν θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές


        Όχι Όχι

       • 1 Ένταξη σε Μητρώο Ξεναγών 20 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1581

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά, εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4750

       • 3 Αντίγραφο τίτλου σπουδών, από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο τίτλου σπουδών, από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 4 Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Φωτογραφίες

        Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8298

       • 5 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άρρεν.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

        Όχι 8619

       • 6 Αντίγραφο σχετικού τίτλου εκπαίδευσης ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία χορηγείται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του Τίτλου III του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως ισχύει. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο σχετικού τίτλου εκπαίδευσης ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η οποία χορηγείται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του Τίτλου III του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως ισχύει.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 2825

       • 7 Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως ισχύει. Αποδεικτικό σπουδών

        Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως ισχύει.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 2825

       • 8 Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου για την εγγραφή στο οικείο Μητρώο. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου για την εγγραφή στο οικείο Μητρώο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9960 2013 1192 Β

        Περιγραφή Τύπος και περιεχόμενο τίτλων σπουδών των Σχολών Ξεναγών του Υπ. Τουρισμού / Τροποποίηση: Κ.Υ.Α.4624/2019 (ΦΕΚ 1005/Β/2019) Παράρτημα - Τροποποίηση Υπόδειγμα αίτησης της Κ.Υ.Α.9960/2013

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201192

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16368 2013 1808 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία / Τροποποίηση: Κ.Υ.Α. 16368/2013 (ΦΕΚ 1808/Β/2013) - Κατάργηση της Κ.Υ.Α. 16017/2012 (ΦΕΚ 3055/Β/2012)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201808

       • Νόμος 710 1977 283 Α

        Περιγραφή Περί Ξεναγών / Τροποποιήσεις: - Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018) αρ. 47 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 11 του ν. 710/1997 (Συνδρομή διερμηνέα σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού σε σπάνιες γλώσσες ή ειδική άδεια) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 50 - Τροποποίηση αρ. 2 του ν. 710/1997 (Τροποποίηση δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού) - Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) αρ. 24 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 11 του ν. 710/1997 (Επέκταση αδειών επαγγελματιών ξεναγών σε σπάνιες γλώσσες) - Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) / περ. 6 υποπαρ. ΙΔ.1 αρ. 1- Τροποποίηση αρ. 11 του ν. 710/1997 (κατ’ εξαίρεση άδειες ξενάγησης) / περ. 7 της υποπαρ. ΙΔ.1 αρ. 1 - Τροποποίηση αρ. 12 του ν. 710/1997 (Εποπτεία στο επάγγελμα του ξεναγού) - Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128/25.6.2001) αρ. 24 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 710/1977 (ασφάλιση ξεναγών) - Π.Δ. 340/1996 (ΦΕΚ 225/Α/1996) αρ. 2 - Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 1 του ν. 710/1997 (Ξεναγοί κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κράτους-μέλους της ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας) - Π.Δ. 309/1987 (ΦΕΚ 149/Α/1987) αρ. 2 - Τροποποίηση αρ. 2 του ν. 710/1997 (Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας ξεναγού)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100283

       • 1 Υποβολή δήλωσης και δικαιολογητικών στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη και διαβίβαση στο Τμήμα Ξεναγών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή O ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση και το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ. Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη πρωτοκολλεί και διαβιβάζει στο Τμήμα Ξεναγών.

        Σημειώσεις Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει τη δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού.

        Όχι Όχι


       • 2 Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο και επεξργασία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Ξεναγών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους. Ο έλεγχος ορθότητας ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων, καταχώρηση στο Μητρώο Ξεναγών και έκδοση ταυτότητας ξεναγού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ξεναγών καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο Μητρώο Ξεναγών, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Εκδίδεται Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων και ταυτότητα ξεναγού.

        Όχι Όχι


       • 4 Προώθηση για υπογραφές και αριθμό πρωτοκόλλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ξεναγών προωθεί στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων, αρμοδίως υπογεγραμμένο, και αποδίδεται Αριθμός Πρωτοκόλλου.

        Όχι Όχι


       • 5 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Ξεναγών ενημερώνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει τη υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων και την ταυτότητά του.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.