Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee2d0783-348b-4dc3-af08-edcfe7829198 282140 Announcement of the commencement of sales of plant protection products (PPPs)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 14 + (
1
)

Κόστος

700 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι ο χώρος από τον οποίο οι παραγωγοί προμηθεύονται τα φυτοφάρμακα που θα χρησιμοποιήσουν στις καλλιέργειές τους. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Αφορά σε: Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα, Λιανική / Χονδρική Εμπορία

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Αναφέρεται στην με αριθ. 1555/241482/2-9-2020 κ.υ.α. (Β 3904).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004).

    NACE

    • 46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Καταστημάτων Πώλησης Γεωργικών φαρμάκων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο πρέπει να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του ν. 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ΄ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση πρέπει να διαθέτει κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013 ή αποθήκες για τα καταστήματα χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. Προκειμένου περί των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και μέσα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστατικό του.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Ο νομικά υπεύθυνος του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Ο αιτών (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) πρέπει να απασχολεί με υπαλληλική σχέση, υπεύθυνο επιστήμονα που κατέχει τα ακόλουθα προσόντα και τις προϋποθέσεις: - ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. - Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου Ν 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. - Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Αν το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις και απασχολείται το ίδιο ως υπεύθυνο στο κατάστημα, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για το σκοπό αυτόν. Αν εταίρος/μέτοχος του νομικού προσώπου καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, το νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για το σκοπό αυτόν. Προκειμένου περί των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να συντρέχει και στα κέντρα διανομής που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και μέσα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστατικό του.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 4036/2012. Κατάθεση εξ αποστάσεως σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με IBAΝ: GR601100400000004048638524. 700 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του όπως κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για ΑΕ ή ΕΠΕ καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αναζητείται αυτεπάγγελτα για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση ή/και τον υπεύθυνο επιστήμονα, σε περίπτωση που τα δύο πρόσωπα δεν ταυτίζονται ή σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο και απαιτείται απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση από τον νομικά υπεύθυνο του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) ότι θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση από τον νομικά υπεύθυνο του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) ότι θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και ότι δεν έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και ότι δεν έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται: - από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση και πρόκειται να απασχοληθεί το ίδιο ως υπεύθυνος επιστήμονας ή - από τον νομικά υπεύθυνο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και από τον υπεύθυνο επιστήμονα που θα απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό δεν απαιτείται σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα εργαστεί το ίδιο ως υπέυθυνος επιστήμονας ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας έχει α΄ βαθμού συγγένεια με το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο επιστήμονα, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η λιανική ή χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσίας του και ότι θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο επιστήμονα, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η λιανική ή χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσίας του και ότι θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπεύθυνου επιστήμονα ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπεύθυνου επιστήμονα ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση ταυτίζεται με τον υπεύθυνο επιστήμονα, δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Πιστοποιητικό

       Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όπως αυτό ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (ΦΕΚ 242/Α/1998), και κάθε φορά ισχύει. Το πιστοποιητικό κατατίθεται για τις περιπτώσεις εκείνες που ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα. Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο ξενόγλωσσου διπλώματος ή πτυχίου, το οποίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται από απλή μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται και η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου πιστοποιητικού ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ισότιμης εκπαίδευσης σε άλλο κράτος– μέλος της ΕΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 11 Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αυτό απαιτείται και για τυχόν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 13 Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 14 Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το Κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το Κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 15 Βεβαίωση από μηχανολόγο ότι το σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιεί το κατάστημα επαρκεί για τον εξαερισμό του χώρου διατήρησης των γεωργικών φαρμάκων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από μηχανολόγο ότι το σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιεί το κατάστημα επαρκεί για τον εξαερισμό του χώρου διατήρησης των γεωργικών φαρμάκων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό κατατίθεται εφόσον απαιτείται, βάσει των συνθήκων του χώρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1555/241482/2-9-2020 2020 3904 Β

       Περιγραφή Αφορά σε τροποποίηση της με αριθ. 307752/18-11-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1865) ως προς τις προϋποθέσεις κατάθεσης αιτήματος, τα υποδείγματα αίτησης, τα παράβολα και τη διαδικασία. Η απόφαση περιλαμβάνει τα υποδείγματα -ΑΙΤΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%98%CE%A64653%CE%A0%CE%93-%CE%9B%CE%9E3?inline=true

       ΑΔΑ ΨΚΘΦ4653ΠΓ-ΛΞ3

      • Προεδρικό Διάταγμα 159 2013 251 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100251

      • Νόμος 4036 2012 8 Α

       Περιγραφή Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100008

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αναγγελία χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην οικεία ΔΑΟΚ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδίδει Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων άρθρου του 3 Π.Δ. 159/2013.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων που συνίσταται στην έδρα της οικείας ΔΑΟΚ για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 159/2013, αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων άρθρου του 3 Π.Δ. 159/2013.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενεργεί τον απαιτούμενο επιτόπιο έλεγχο του καταστήματος.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων άρθρου του 3 Π.Δ. 159/2013.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή συμπληρώνει το έντυπο «Σημεία Επιτόπιου Ελέγχου» και εισηγείται προς τη ΔΑΟΚ το αποτέλεσμα της εξέτασης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων άρθρου του 3 Π.Δ. 159/2013.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος εισήγησης και διαβίβαση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ ελέγχει την εισήγηση της Επιτροπής και την προωθεί στον Προϊστάμενο προς υπογραφή της σχετικής απόφασης (θετικής ή αρνητικής).

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ υπογράφει την απόφαση.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο. Εάν δεν αποσταλεί εντός 3 μηνών, η επιχείρηση ξεκινά να λειτουργεί.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση μητρώου με νέα εγγραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η ΔΑΟΚ ενημερώνει ηλεκτρονικό αρχείο (excel) με τη νέα εγγραφή, το αναρτά στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και το αποστέλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ (Συντονιστική Εθνική Αρχή - ΣΕΑ).

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή ενημερωμένου μητρώου προς ανάρτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΕΑ αποστέλλει το αρχείο στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (ΣΕΑ)

       Όχι Όχι


      • 13 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) αναρτά τη νέα εγγραφή στη λίστα νόμιμων επιχειρήσεων που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.