Αναγγελία Ασκήσεως Επαγγέλματος Κατασκευαστών Κλειδιών – Επισκευαστών Κλειδαριών (νομικό πρόσωπο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc4dcdb98-a802-4f8a-8cf7-b1b50eacb736 157624 Announcement of the commencement of Locksmith Profession (Legal Person)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος Κατασκευαστών Κλειδιών – Επισκευαστών Κλειδαριών, αποκλειστικά για νομικά πρόσωπα. Τα εν λόγω νομικά πρόσωπα αναγγέλλουν την άσκηση επαγγέλματος στο Αστυνομικό Τμήμα της έδρας τους. Επίσης μπορούν να αποστείλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να ενημερωθούν για την πορεία της με e-mail.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η άσκηση του επαγγέλματος ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου νoμικού προσώπου στην οικεία Αστυνομική Αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ.9Α Αστυνομικής Διάταξης. - Για τη συνέχιση της άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην καθ’ ύλην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου άσκησης του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, τα στοιχεία της εταιρείας, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τις διευθύνσεις λειτουργίας της έδρας άσκησης δραστηριότητας και των τυχόν υποκαταστημάτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Η άσκηση του επαγγέλματος ασκείται ελεύθερα με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην οικεία Αστυνομική Αρχή.

    Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή απόφαση απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Διευθυντή

    της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Ασφαλείας, προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν, της απόφασης απαγόρευσης της δραστηριότητας. Η αρμόδια Αστυνομική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η προσφυγή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την προσφυγή αυτή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Η ασκηθείσα προσφυγή δεν αναστέλλει την απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου.

    NACE

    • 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
    • 96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Ασκήσεως Επαγγέλματος Κατασκευαστών Κλειδιών – Επισκευαστών Κλειδαριών (νομικό πρόσωπο) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κατασκευαστών / Επισκευαστών Κλειδαριών

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση του Επαγγέλματος των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών και Συναφή Θέματα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων (β) Δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη, για τα αδικήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, παραβίασης των απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, περί όπλων και εκρηκτικών υλών και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο Ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου. Οι προϋποθέσεις της παρατήρησης (β) δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της δι' απονομής χάριτος άφεσης αυτής. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Ο χώρος που θα λειτουργήσει το κατάστημα πρέπει να είναι στεγασμένος και να παρέχει ασφάλεια. Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικία ή διαμέρισμα.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Δεν έχει αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet προκειμένου να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ενιαίας πύλης gov.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για αδίκημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 (Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 9Α, ΦΕΚ 1948/2011, Τεύχος Β) και ότι δεν έχει αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών του δικαιωμάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για αδίκημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 (Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 9Α, ΦΕΚ 1948/2011, Τεύχος Β) και ότι δεν έχει αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών του δικαιωμάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (άρθρο 13 Ν. 4045/1960 σε συνδυασμό με άρθρο 29 Ν. 1642/1986). Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (άρθρο 13 Ν. 4045/1960 σε συνδυασμό με άρθρο 29 Ν. 1642/1986).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5193

      • 3 Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Παραστατικά στοιχεία ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός Μητρώου των ηλεκτρονικών − ηλεκτρικών μηχανών αποκωδικοποίησης και κοπής κλειδιών καθώς και ο σειριακός αριθμός (serial number) των ηλεκτρονικών μέσων κατασκευής ή επισκευής κλειδιών. Αποδεικτικό

       Παραστατικά στοιχεία ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός Μητρώου των ηλεκτρονικών − ηλεκτρικών μηχανών αποκωδικοποίησης και κοπής κλειδιών καθώς και ο σειριακός αριθμός (serial number) των ηλεκτρονικών μέσων κατασκευής ή επισκευής κλειδιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 5 Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημά του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει για κάθε έκαστο από αυτούς υπεύθυνη δήλωσή του, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.9Α Αστυνομικής Διάταξης. (ΦΕΚ 1948/2011, Τεύχος Β) Υπεύθυνη Δήλωση

       Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημά του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει για κάθε έκαστο από αυτούς υπεύθυνη δήλωσή του, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.9Α Αστυνομικής Διάταξης. (ΦΕΚ 1948/2011, Τεύχος Β)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 7320

      • 6 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 7 Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1. (Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 9Α, ΦΕΚ 1948/2011, Τεύχος Β) Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1. (Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 9Α, ΦΕΚ 1948/2011, Τεύχος Β)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 8 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ). Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • 9 Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το καταστατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Αστυνομική Διάταξη 2011 1948 Β

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201948

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1016/6/291−μγ΄ 2011 2636 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διαδικασιών αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202636

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ενιαία πύλη gov.gr ή στο https://portal.astynomia.gr με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αναζητά τα αυτεπαγγέλτως αναζητουμένα δικαιολογητικά και ελέγχει στο σύνολό τους την πληρότητα, την εγκυρότητα, αν τα υποβαλλόμενα από το νόμιμο εκπρόσωπο δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.

       Σημειώσεις Μετά την παραλαβή και τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως αυτά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την παρούσα Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με αποδεικτικό κοινοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, ο υπάλληλος καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του Police on line. Ενημερώνεται άμεσα ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική Αρχή απόφαση απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την απόρριψη του αιτήματος.

       Σημειώσεις O ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί και με e-mail.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.