Αναγγελία Λειτουργίας Επιχείρησης Εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς Οδηγό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2cd552f9-59df-48e5-945d-3dfe9ba22d6c 255295 Notification of operation of a business for the rental of motorcycles, tricycles and quadricycles over 50 c.c. without driver

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας ΠΥΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8 + (
1
)

Κόστος

307,2 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας ΠΥΤ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα αναγράφει:

"Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, εγκεκριμένος διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει), διεύθυνση επιχείρησης (Δήμος/Κοινότητα, οδός, αριθμ., ΤΚ), ΑΦΜ επιχείρησης, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) που ανήκει η επιχείρηση, τηλέφωνο, fax, e-mail, συνολικός αριθμός οχημάτων: .…... (μοτοσικλέτες: ..…..Τρίτροχα: …….., τετράτροχα: ………) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 1. . Κατέχω ανάλογο με τη δυναμικότητα σε μοτοσικλέτες και τρίκυκλα οχήματα αριθμό κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με αρ. Ζ3 654/4.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 1389), τα οποία θα διατίθενται σε οδηγούς και συνεπιβάτες με την παράδοση της μοτοσικλέτας ή του τρίκυκλου. Τα τιμολόγια αγοράς των κρανών και των διαφανών προστατευτικών όρασης ή άλλων παραστατικών εγγράφων θα τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και θα επιδεικνύονται κατά τον διενεργούμενο από τις αρμόδιες αρχές έλεγχο.
 2. . Ο χώρος που χρησιμοποιώ ως γραφειακή εγκατάσταση υφίσταται νομίμως σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία".

Σημειώσεις

Οι νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για τη νόμιμη λειτουργία αυτών, απαιτείται Βεβαίωση Συνδρομής νόμιμων Προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού, κατόπιν σχετικής αιτήσεως (Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, βλ. ανωτέρω) και υποβολής των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 2 δικαιολογητικών, πλην των (β) και (γ), όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 7350/2014 κ.υ.α. (Β’ 807).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό παρέχονται ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004, η οποία χορηγείται αυτόματα.

    NACE

    • 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Επιχείρησης Εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων Άνω των 50 κ. εκ. χωρίς Οδηγό

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Προσκόμιση αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία αναγράφει: «Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας την λειτουργία εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων, και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, εγκεκριμένος διακριτός τίτλος (εφόσον υπάρχει), διεύθυνση επιχείρησης, ΑΦΜ επιχείρησης, Δ.Ο.Υ. που ανήκει η επιχείρηση, τηλέφωνο, fax, e-mail, συνολικός αριθμός οχημάτων, μοτοσικλέτες, τρίτροχα και τετράτροχα Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το ότι κατέχει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τη δυναμικότητα σε μοτοσικλέτες και τρίκυκλα οχήματα, αριθμών κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης, σύμφωνα με τις παραγράφους του άρθρου Ζ3 654/4-9-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1389/Β/2006), τα οποία διατίθενται σε οδηγούς και συνεπιβάτες με την παράδοση της μοτοσικλέτας ή του τρίτροχου.»

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 5 Πτωχευτικού δικαίου Ο αιτών (φυσικό και νομικό πρόσωπο) δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 6 Κτιριακές Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εκμισθώνει ο αιτών υπερβαίνει τα 20, πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει γραφειακή εγκατάσταση με χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 2 τ.μ. ανά τρεις μοτοσικλέτες και 1 τ.μ. ανά τρίτροχο ή τετράτροχο όχημα. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εκμισθώνει ο αιτών δεν υπερβαίνει τα 20, πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει γραφειακή εγκατάσταση χωρίς υποχρεωτικά να διαθέτει και χώρο στάθμευσης.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι και 123 κ.εκ. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Επιπροσθέτως, ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 123 κ. εκ. ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Πιστοποιητικό ταξινόμησης

       Όχι Όχι

      • 9 Εταιρικού δικαίου Στην περίπτωση του νομικού προσώπου, τεκμηριώνονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτών.

       Όχι Όχι

      • 10 Εταιρικού δικαίου Στην περίπτωση του νομικού προσώπου, τεκμηριώνεται η περί νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Όχι Όχι

      • 11 Εταιρικού δικαίου Στην περίπτωση του νομικού προσώπου, τεκμηριώνονται τυχόν μεταβολές που έχει υποστεί η εταιρική δομή.

       Όχι Όχι

      • 1 Επιχ. Εκμίσθωσης Μοτοσικλετών κ.λ.π. άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Παράβολο τριακοσίων ευρώ (300,00€) στον κωδικό: 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2%, λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό: 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό: 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 5715. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking). 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5715

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χαρτόσημο 2% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001. 6 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Χαρτόσημο 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό: 1110403001. 1.20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. . Πιστοποιητικό

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων της, ελάχιστου εμβαδού δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά τρεις μοτοσικλέτες και ενός (1) τετραγωνικού μέτρου ανά τρίτροχο ή τετράτροχο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων της υπερβαίνει τα είκοσι (20). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων της, ελάχιστου εμβαδού δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά τρεις μοτοσικλέτες και ενός (1) τετραγωνικού μέτρου ανά τρίτροχο ή τετράτροχο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων της υπερβαίνει τα είκοσι (20). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των μοτοσικλετών και τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατατίθεται οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή, ώστε να προκύπτει η άδεια κυκλοφορίας του. Τα εκμισθούμενα οχήματα δύνανται να είναι είτε ιδιόκτητα είτε αποκτηθέντα δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είτε μισθωμένα από άλλες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό που τα έχουν ήδη εντάξει στη δυναμικότητά τους. Άδεια κυκλοφορίας

       Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των μοτοσικλετών και τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατατίθεται οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή, ώστε να προκύπτει η άδεια κυκλοφορίας του. Τα εκμισθούμενα οχήματα δύνανται να είναι είτε ιδιόκτητα είτε αποκτηθέντα δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είτε μισθωμένα από άλλες επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό που τα έχουν ήδη εντάξει στη δυναμικότητά τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 5 Πιστοποιητικό ταξινόμησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ταξινόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Ομοίως δηλώνεται χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού εκμισθούμενων μοτοσικλετών, τρίτροχων ή τετράτροχων οχημάτων της επιχείρησης και προσκομίζεται το πιστοποιητικό ταξινόμησης μαζί με δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί κατοχής κρανών και διαφανών προστατευτικών όρασης για κάθε νέο όχημα, ενώ στην περίπτωση υπεκμίσθωσης οχημάτων προσκομίζεται και αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού της αρχικής μίσθωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Καταστατικά της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικά της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 8 Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών

       Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9641

      • 9 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Νόμος 2 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Εγγραφή ΜΗ.Τ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 4254 2014 85 Α
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7350 2014 807 Β

       Περιγραφή Όροι - Προϋποθέσεις - Διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200807

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16598 2010 2189 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202189

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή του ΚΕΠ – ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και παράλληλα χορηγεί το αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση έχει υποβληθεί στο ΚΕΠ-ΕΚΕ, στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή. Εν συνεχεία, γνωστοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσυκλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων χωρίς οδηγό άνω των 50κ.εκ.

       Όχι Όχι


      • 9 Εγγραφή στο ΜΗ.Τ.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ εγγράφει την επιχείρηση στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.), εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή βεβαίωσης από προϊστάμενο Π.Υ.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 13 Χορήγηση βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.