Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Βυτιοφόρο Όχημα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση94ee3cec-5d5c-4f65-b421-df8d84f946be 994545 Announcement of Operation of Reception of Ship Oil Residues by a Tank Truck

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

250 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων πλοίου από βυτιοφόρο όχημα και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της οικείας Λιμενικής Αρχής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: "Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Βυτιοφόρο Όχημα".


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ΄ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων πλοίου από βυτιοφόρο όχημα

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Παραλαβής Πετρελαιοειδών Καταλοίπων Πλοίου από Βυτιοφόρο Όχημα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το βυτιοφόρο πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ. Στην άδεια αναγράφεται, αν και όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, η δυνατότητα μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Το βυτιοφόρο πρέπει να έχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του βυτιοφόρου οχήματος και πιστοποιητικό ελέγχου καταλληλότητας του βυτίου (ADR), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Οι σωλήνες παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων πρέπει να: 1. Είναι κατάλληλοι για τα συγκεκριμένα κατάλοιπα και σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα. Η καταλληλότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Μην παρουσιάζουν διαρροή. 3. Ελέγχονται ετησίως με υδραυλική δοκιμή. Η πίεση δοκιμής είναι μιάμιση φορά της πίεσης λειτουργίας τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να υπάρχει σε ισχύ έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ των υπευθύνων παραλαβής και χερσαίας ευκολίας υποδοχής ή πλωτού διαχωριστήρα, για την εν συνεχεία παράδοση των πετρελαιοειδών καταλοίπων στις ευκολίες αυτές.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Το βυτιοφόρο όχημα πρέπει να φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο οποίος έχει καθοριστεί με απόφαση της Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Πρέπει να τηρείται η τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναγγελία παραλαβής πετρελαιοειδών καταλ. από βυτιοφόρο όχημα 250 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3072

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Άδεια κυκλοφορίας, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ως βυτιοφόρο μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων. Άδεια

       Άδεια κυκλοφορίας, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ως βυτιοφόρο μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η άδεια κατατίθεται σε φωτοαντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του βυτιοφόρου οχήματος σε ισχύ. Δελτίο

       Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του βυτιοφόρου οχήματος σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δελτίο κατατίθεται σε φωτοαντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 3 Κάρτα καυσαερίων η οποία εκδίδεται από όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα για την έκδοση αυτής ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Κάρτα καυσαερίων η οποία εκδίδεται από όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα για την έκδοση αυτής ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κάρτα κατατίθεται σε φωτοαντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 4 Ασφάλεια του οχήματος από αναγνωρισμένο ασφαλιστικό Φορέα. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφάλεια του οχήματος από αναγνωρισμένο ασφαλιστικό Φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ασφάλεια κατατίθεται σε φωτοαντίγραφο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Πιστοποιητικό καταλληλότητας βυτίου (ADR) το οποίο εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταλληλότητας βυτίου (ADR) το οποίο εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό καταλληλότητας σωλήνων παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταλληλότητας σωλήνων παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Βεβαίωση περιοδικού ελέγχου σωλήνων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περιοδικού ελέγχου σωλήνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ υπευθύνου παραλαβής και ευκολίας υποδοχής για την τελική διάθεση καταλοίπων. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ υπευθύνου παραλαβής και ευκολίας υποδοχής για την τελική διάθεση καταλοίπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 ότι τα παραπάνω υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 ότι τα παραπάνω υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 4042 2012 24 Α

       Περιγραφή Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100024

      • Νόμος 743 1977 319 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών ζητημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100319

      • Προεδρικό Διάταγμα 55 1998 58 Α

       Περιγραφή Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100058

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) δεκαπέντε (15) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/41/09 2009 412 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200412

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 50910/2727 2003 1909 Β

       Περιγραφή Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201909

      • Υπουργική Απόφαση 040/2014 2014 3212 Β

       Περιγραφή Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203212

      • Υπουργική Απόφαση 3221.2/2/89 1989 435 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200435

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΘΑΠ) της λιμενικής Αρχής της περιοχής στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον, η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος υποδοχής προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εάν είναι πλήρη, διαβιβάζει το φάκελο στο Γραφείο ΠΘΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση δικαιολογητικών για έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ για την έκδοση της βεβαίωσης παραλαμβάνει την αίτηση, εξετάζει τα δικαιολογητικά και ελέγχει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι ορθά, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν ή να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά (η ενημέρωση γίνεται συνήθως τηλεφωνικά).

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση θετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ο υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ εκδίδει θετική εισήγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και η διεκπεραίωση της αίτησης τερματίζεται.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΠΘΑΠ υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Τομεάρχη Λιμενικής Αστυνομίας προς υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή εισήγησης από τον Τομεάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Τομεάρχης Λιμενικής Αστυνομίας προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Υπολιμενάρχη προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εισήγησης από τον Υπολιμενάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπολιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις προσυπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο της αίτησης στον Λιμενάρχη προς υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή της βεβαίωσης νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις υπογράφει τη βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος του Γραφείου της ΠΘΑΠ, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τη βεβαίωση από την οικεία Λιμενική Αρχή, στο Γραφείο της ΠΘΑΠ, με τον τρόπο που έχει επιλέξει στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 13 Παραλαβή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει τη βεβαίωση.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.