Αναγγελία Παροχής Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdc3f366c-68a2-4d67-b313-11a730b412a6 336668 Notification of provision of recreational diving services

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 12

Κόστος

1.330 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: "Αναγγελία Παροχής Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής".


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32)), όπως ισχύει. Η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

    NACE

    • 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Παροχής Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Παροχέων Υπηρεσιών Αναψυχής Καταδυτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή υπήκοος τρίτης χώρας, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται υπόψη και η ημερομηνία γέννησής του. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Να είναι πιστοποιημένος από Οργανισμό Πιστοποίησης Αυτοδυτών (Οργανισμός) του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών και πιστοποιημένος από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης προϊόντων των Κρατών-Μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), για την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης ή υπηρεσιών εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α΄ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήµατα. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Nα μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 8 Πτωχευτικού δικαίου Nα μην έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς επίσης και να μην έχει υποβληθεί αίτηση για να τεθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ή να έχει τεθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Nα μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273). Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Nα εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

       Όχι Όχι

      • 11 Ασφαλιστικές Nα εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

       Όχι Όχι

      • 12 Φορολογικές Nα έχει δηλώσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

       Όχι Όχι

      • 13 Ιατρικές Να είναι υγιής και ικανός να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η προϋπόθεση πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

       Όχι Όχι

      • 14 Ασφαλιστικές Να καλύπτει την αστική του ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3409/2005 (Α΄273).

       Όχι Όχι

      • 15 Κτιριακές Να διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 16 Τεχνικές Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης, αντί των κτιριακών εγκαταστάσεων, δύναται ο Παροχέας να διαθέτει επαγγελματικό μηχανοκίνητο σκάφος, χρησιμοποιούμενο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, το οποίο έχει τις, προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, τεχνικές προδιαγραφές για την κατηγορία και τον προορισμό του και τα πιστοποιητικά αυτού είναι σε ισχύ.

       Ναι Ναι

      • 17 Διοικητικές Εφόσον διαθέτει σκάφος, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, να είναι σε ισχύ τα πιστοποιητικά αυτού.

       Όχι Όχι

      • 18 Τεχνικές Σε περίπτωση εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού, να συντηρεί σωστά το σύστημα παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος.

       Όχι Όχι

      • 19 Επαγγελματικές Στην περίπτωση που ο Παροχέας συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτοδυτών πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό εκπαιδευτή αυτοδυτών.

       Όχι Όχι

      • 1 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής 1200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3115

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://edla.hcg.gr/apptypes/payment help/

       Όχι

      • 1 Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο κύριου ασφαλιστικού φορέα, σε ευκρινές αντίγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο κύριου ασφαλιστικού φορέα, σε ευκρινές αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό αναγνώρισης από Οργανισμό πιστοποίησης αυτοδυτών του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 (Α΄273) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό αναγνώρισης από Οργανισμό πιστοποίησης αυτοδυτών του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 (Α΄273) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτοδυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που το δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.Α.Ε) ή από άλλον Εθνικό φορέα διαπίστευσης - μέλους της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A. - Multi Lateral Agreement) της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση, για τη παροχή υπηρεσιών οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης ή υπηρεσιών εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορέα διαπιστευμένου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.Α.Ε) ή από άλλον Εθνικό φορέα διαπίστευσης - μέλους της σχετικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A. - Multi Lateral Agreement) της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση, για τη παροχή υπηρεσιών οργανωμένης - καθοδηγούμενης κατάδυσης ή υπηρεσιών εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: 1. Δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 2. Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 3. Δεν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. 4. Δε συμμετέχω στην μετοχική δομή ή στην διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005 (Α’ 273). 5. Εφαρμόζω την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το απασχολούμενο σε εμένα προσωπικό (Η δήλωση της περ. 5 περιλαμβάνεται μόνο στη περίπτωση που ο Παροχέας διαθέτει προσωπικό) 6. Διαθέτω την αριθμ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη δραστηριότητα του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …………………………. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: 1. Δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 2. Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 3. Δεν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. 4. Δε συμμετέχω στην μετοχική δομή ή στην διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005 (Α’ 273). 5. Εφαρμόζω την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το απασχολούμενο σε εμένα προσωπικό (Η δήλωση της περ. 5 περιλαμβάνεται μόνο στη περίπτωση που ο Παροχέας διαθέτει προσωπικό) 6. Διαθέτω την αριθμ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη δραστηριότητα του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ………………………….

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, δηλώνει ότι: 1. Δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 2. Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 3. Δεν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. 4. Δε συμμετέχω στην μετοχική δομή ή στην διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005 (Α’ 273). 5. (Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθμ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …..................…, δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις και εφαρμόζει την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί (δηλώνεται εφόσον διαθέτει προσωπικό). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, δηλώνει ότι: 1. Δεν έχω καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 2. Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. 3. Δεν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. 4. Δε συμμετέχω στην μετοχική δομή ή στην διοίκηση Οργανισμού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3409/2005 (Α’ 273). 5. (Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθμ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. …..................…, δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις και εφαρμόζει την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το προσωπικό που απασχολεί (δηλώνεται εφόσον διαθέτει προσωπικό).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7320

      • 6 Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή ιατρού με εξειδίκευση στην υπερβαρική ιατρική, με το οποίο βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα του Παροχέα να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή ιατρού με εξειδίκευση στην υπερβαρική ιατρική, με το οποίο βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα του Παροχέα να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας, σε περίπτωση που ο Παροχέας δε συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτοδυτών. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 5511

      • 7 Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παροχέα ή άλλο έγγραφο που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παροχέα ή άλλο έγγραφο που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 8 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3409/2005 (Α΄273).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • 9 Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών του σκάφους, με επίδειξη των πρωτοτύπων. Πιστοποιητικό

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών του σκάφους, με επίδειξη των πρωτοτύπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο Παροχέας διαθέτει σκάφος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 10 Πιστοποιητικό φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του συστήματος παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό φορέα πιστοποίησης προϊόντων για τη σωστή συντήρηση του συστήματος παραγωγής των αερίων αναπνοής των δυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 11 Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτών. Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 12 Ευκρινές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 13 Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 14 Πιστοποιητικό εκπαιδευτή αυτοδυτών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό εκπαιδευτή αυτοδυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στην περίπτωση που ο παροχέας ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος συμμετέχει στην εκπαίδευση αυτοδυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 1244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Υπουργική Απόφαση 2123/02/06 2006 449 Β

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την αναγνώριση Οργανισμού Πιστοποίησης αυτοδυτών και λόγοι παράτασης προθεσμίας έκδοσης απόφασης αποδοχής. Η εν λόγω Απόφαση τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2133.1/50848/2018 (Β΄ 3324).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200449

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/50848 2018 3324 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής- διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β’ 449).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203324

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση-αναγγελία στη Λιμενική Αρχή που επιθυμεί, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ψηφιακή παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση-αναγγελία στην Λιμενική Αρχή που επιθυμεί, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 5 Μη συνδρομή προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος στην περίπτωση που δε συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο.

       Ναι Ναι


      • 6 Συνδρομή προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, ελέγχει τα δικαιολογητικά και διαπιστώνει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή εκδίδει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.