Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος παλαιοπώλη, ενεχυροδανειστή, αργυραμοιβού (φυσικό πρόσωπο)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed0522dd-6626-4659-8c43-5a5949b841f3 930118 Announcement of the commencement of the profession of silver-smiths, second-hand sellers, pawnbrokers and those involved in the sale or purchase of second-hand jewelry and fine artwork from gold and other valuables (Natural Person)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και των ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών. Οι εν λόγω επαγγελματίες αναγγέλουν την άσκηση επαγγέλματος στο αστυνομικό τμήμα της έδρας τους. Η σχετική αναγγελία δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η άσκηση του επαγγέλματος των Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολουμένων με την Αγοραπωλησία ή Τήξη Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και Κομψοτεχνημάτων από Χρυσό και λοιπών Τιμαλφών ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην οικεία αστυνομική αρχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Αστυνομικής Διάταξης.

- Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην

καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αναγγελία υποβάλλεται και μέσω του portal https://portal.astynomia.gr/

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στην αστυνομική αρχή του τόπου άσκησης του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τη διεύθυνση λειτουργίας του καταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων του


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    NACE

    • 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολούμενων με την Αγοραπωλησία (Φυσικό Πρόσωπο)

      Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών

      Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Παλαιοπώλη, Ενεχυροδανειστή, Αργυραμοιβού (Φυσικό Πρόσωπο)

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση του Επαγγέλματος των Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολουμένων με την Αγοραπωλησία ή Τήξη Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και Κομψοτεχνημάτων από Χρυσό και λοιπών Τιμαλφών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου, Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο, Να μην κρατείται προσωρινά ή να έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για ένα εκ των παραπάνω αδικημάτων ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για ένα εκ των παραπάνω αδικημάτων. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 5 Πολεοδομικές Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικία ή διαμέρισμα.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (άρθρο 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με άρθρο 29 ν. 1642/1986). Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (άρθρο 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με άρθρο 29 ν. 1642/1986).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων

       Όχι 7320

      • 5 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 6 Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 7 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ). Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • Αστυνομική Διάταξη 2011 1948 Β

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201948

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1016/6/291−μγ΄ 2011 2636 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διαδικασιών αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202636

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή στο φυσικό ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται μέσω της πύλης gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα https://portal.astynomia.gr με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά με την αίτηση του ενδιαφερομένου, αναζητά τ΄ αυτεπαγγέλτως δικαιολογητικά και ελέγχει στο σύνολό τους την πληρότητα και την κανονικότητά τους. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Πλήρωση των προϋποθέσεων - Καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση - Ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Εξετάζεται αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και σε θετική περίπτωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του Police on line. Ενημερώνεται σχετικά και ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 6 Μη πλήρωση των προϋποθέσεων - Έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως τα δικαιολογητικά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος, με αποδεικτικό κοινοποίησης.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή Απόφαση Απαγόρευσης Άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.