Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6615df30-acd9-4cd9-bd94-66fdf1cd2055 199964 Announcement of Commencement of the Profession of Workshop Technician for Cars, Motorcycles and Mopeds

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8

Κόστος

29,5 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων, όλων των ειδικοτήτων, προς την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της χώρας. Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 2, του άρθρου 2 του ν. 1575/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4.α, του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 και ισχύει, καθώς και τους τεχνίτες ψηφιακών ταχογράφων της παρ. 1.β, του άρθρου 14 του ν. 3534/2007.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής η διαδικασία παρέχεται και μέσω της Ψηφιακής Πύλης: www.gov.gr.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση - Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών - Μοτοποδηλάτων

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης - αναγγελίας γίνεται από εκπρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνήσιου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr.

Στην Αίτηση θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου).

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ειδικότητα του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, η παρούσα αίτηση κατατίθεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 22802/1629/2008(ΦΕΚ Β 861).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 227 του ν. 3852/2010)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οικίας Περιφέρειας (έως τον ορισμό Επόπτη Ο.Τ.Α), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 118 και 131 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). Στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται αίτηση θεραπείας, τόσο κατά της απόφασης, όσον και κατά των παραλείψεων νόμιμης ενέργειας των αρμόδιων οργάνων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

    NACE

    • 45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (της παρ. 2, του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 και της παρ. 1.β, του άρθρου 14 του ν. 3534/2007).

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος Τεχνίτη Συνεργείου Αυτοκινήτων, Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών, για την ψηφιακή υποβολή της αναγγελίας, πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο υποψήφιος, την ημέρα κατάθεσης της αίτησής, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τη δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσει, πρέπει να διαθέτει το/α αντίστοιχο/α πτυχίο/α και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο άρθρο 3, του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει σήμερα.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει την προϋπηρεσία σε παρόμοια εργασία, όπως καθορίζεται στον ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει σήμερα.

       Όχι Όχι

      • 1 Έναρξη επαγγέλματος Τεχνιτών Αυτοκινήτων/Μοτοσυκλετών/Μοτοποδηλάτων 29.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8252

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου". Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου".

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: - ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα “στρατολογία των Ελλήνων”), -δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, -τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: - ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα “στρατολογία των Ελλήνων”), -δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, -τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου". Όταν ο αιτών είναι ξένος υπήκοος δεν απαιτείται η δήλωση περί μη αμετάκλητης καταδίκης για ανυποταξία ή λιποταξία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Σχολής (εφόσον διαθέτει τέτοιο ο αιτών) Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο πτυχίου Σχολής (εφόσον διαθέτει τέτοιο ο αιτών)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα αποδεκτά πτυχία, ανάλογα με την αιτούμενη ειδικότητα, αναφέρονται στην παρ. 2, του άρθρου 3 του Ν.1575/1985 και το παρόν δικαιολογητικό κατατίθεται με την προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος δεν αιτείται ειδικότητα τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων ή τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου. Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, το φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 2825

      • 4 Αποδεικτικό πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής του προβλεπόμενου παραβόλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 5 Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει, για τουλάχιστον 100 ώρες, επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του. Βεβαίωση

       Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει, για τουλάχιστον 100 ώρες, επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό κατατίθεται εναλλακτικά του πτυχίου σχολής, στην περίπτωση που ο αιτών δε διαθέτει τέτοιο και με την προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος δεν αιτείται ειδικότητα τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων ή τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • 6 Πιστοποιητικό εργασίας, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας, για το χρόνο απασχόλησης στην αιτούμενη (-ες) ειδικότητα (-ες), (κατατίθεται στην περίπτωση που ο αιτών έχει εργασθεί ως τεχνίτης σε συνεργείο οχημάτων). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν, η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου". Επίσης, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν, η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων" και ο αιτών είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό εργασίας, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας, για το χρόνο απασχόλησης στην αιτούμενη (-ες) ειδικότητα (-ες), (κατατίθεται στην περίπτωση που ο αιτών έχει εργασθεί ως τεχνίτης σε συνεργείο οχημάτων). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν, η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου". Επίσης, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν, η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων" και ο αιτών είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προϋπηρεσία, σε όμοια εργασία, καθορίζεται σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και δεν λαμβάνεται υπόψη αν έχουν περάσει οκτώ (8) έτη από τη λήξη της (στην περίπτωση που ο τεχνίτης διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο). Η ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία είναι οκτώ (8) έτη και πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία (στην περίπτωση που ο τεχνίτης δεν διαθέτει το απαιτούμενο πτυχίο). Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στην αλλοδαπή, το πιστοποιητικό εργασίας απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Το Πιστοποιητικό αυτό, αν μεν έχει εκδοθεί σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας Αρχής του Κράτους έκδοσής του, άλλως πρέπει να είναι επικυρωμένο από ελληνική Προξενική Αρχή. Από το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει, με σαφήνεια, ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 7 Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, ότι έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων (κατατίθεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί ως εκμεταλλευτής ή συνεκμεταλλευτής συνεργείου). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου". Επίσης το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων" και ο αιτών είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, ότι έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων (κατατίθεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί ως εκμεταλλευτής ή συνεκμεταλλευτής συνεργείου). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων" ή "τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου". Επίσης το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων" και ο αιτών είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7140

      • 8 Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ότι, αποδεδειγμένα, έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων, (κατατίθεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί ως εκμεταλλευτής ή συνεκμεταλλευτής συνεργείου). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "Διπλωματούχου Μηχανικού Αυτοκινήτων" ή "Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων" ή "Τεχνίτη Ψηφιακού Ταχογράφου". Επίσης, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων" και ο αιτών είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ότι, αποδεδειγμένα, έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων, (κατατίθεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί ως εκμεταλλευτής ή συνεκμεταλλευτής συνεργείου). Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "Διπλωματούχου Μηχανικού Αυτοκινήτων" ή "Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων" ή "Τεχνίτη Ψηφιακού Ταχογράφου". Επίσης, το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν η αιτούμενη άδεια είναι ειδικότητας "τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων" και ο αιτών είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9703

      • 9 Άδεια άσκησης επαγγέλματος μίας από τις κάτωθι ειδικότητες: α. μηχανοτεχνίτη, β. ηλεκτροτεχνίτη, γ. τεχνίτη συσκευών υγραερίου, δ. διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων και ε. τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος μίας από τις κάτωθι ειδικότητες:

       α. μηχανοτεχνίτη, β. ηλεκτροτεχνίτη, γ. τεχνίτη συσκευών υγραερίου, δ. διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων και ε. τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό κατατίθεται με την προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος αιτείται ειδικότητα τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9960

      • 10 Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (ΚΕΚ ή ΑΕΙ), για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, επισκευής, συντήρησης εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG) και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Βεβαίωση

       Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (ΚΕΚ ή ΑΕΙ), για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, επισκευής, συντήρησης εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG) και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό κατατίθεται με την προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος αιτείται ειδικότητα τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 11 Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια Κρατική Αρχή Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει, επιτυχώς, μαθήματα που αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση Φανοποιείου ή Βαφείου ή Φανοποιείου Βαφείου κατά περίπτωση. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια Κρατική Αρχή Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει, επιτυχώς, μαθήματα που αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση Φανοποιείου ή Βαφείου ή Φανοποιείου Βαφείου κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνο όταν, ο ενδιαφερόμενος αιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) ή τεχνίτη βαφής (βαφέα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 12 Άδεια άσκησης επαγγέλματος μίας από τις κάτωθι ειδικότητες: α. μηχανοτεχνίτη, β. ηλεκτροτεχνίτη, γ. τεχνίτη οργάνων, δ. διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων και ε. τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος μίας από τις κάτωθι ειδικότητες:

       α. μηχανοτεχνίτη, β. ηλεκτροτεχνίτη, γ. τεχνίτη οργάνων, δ. διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων και ε. τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό κατατίθεται με την προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος αιτείται ειδικότητα τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9960

      • 13 Βεβαίωση του αντιστοίχου με τη Συσκευή Ψηφιακού Ταχογράφου επισήμου αντιπροσώπου εισαγωγής ή εργοστασίου κατασκευής αυτής, με την οποία θα δηλώνεται ότι, ο υποψήφιος έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, για την εκτέλεση των εργασιών Ψηφιακού Ταχογράφου. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι τουλάχιστον διάρκειας (20) ωρών και οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση επάρκειας από το εργοστάσιο κατασκευής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του αντιστοίχου με τη Συσκευή Ψηφιακού Ταχογράφου επισήμου αντιπροσώπου εισαγωγής ή εργοστασίου κατασκευής αυτής, με την οποία θα δηλώνεται ότι, ο υποψήφιος έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, για την εκτέλεση των εργασιών Ψηφιακού Ταχογράφου. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι τουλάχιστον διάρκειας (20) ωρών και οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση επάρκειας από το εργοστάσιο κατασκευής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό κατατίθεται με την προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος αιτείται ειδικότητα τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 1575 1985 207 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών. Στη παρ. 2, του άρθρου 2 του νόμου αναφέρονται οι ειδικότητες των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διαδικασία αναγγελίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100207

      • Υπουργική Απόφαση 73100/713 1988 302 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν.1575/1985». Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200302

      • Υπουργική Απόφαση 73101/714 1988 302 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από τους εκμεταλλευτές και τεχνίτες λειτουργούντων συνεργείων κατά τη δημοσίευση του Ν.1575/1985». Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200302

      • Υπουργική Απόφαση 73102/715 1988 302 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Καθορισμός του χρόνου και τρόπου εξέτασης και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν.1575/1985». Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200302

      • Υπουργική Απόφαση 902/24 2004 66 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Καθορισμός προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985». Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985. Αφορά τους τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1, του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 και όσους εκμεταλλεύονται ή συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις εργασίες αυτές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200066

      • Νόμος 3185/03 2003 229 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. Το Άρθρο 18 του νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις υφιστάμενων και προσθήκη νέων ρυθμίσεων επί θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100229

      • Προεδρικό Διάταγμα 66 2010 117 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων. Στο Π.Δ. αυτό, μεταξύ άλλων, καθορίζονται και οι διαδικασίες αλλαγής της άδειας του τεχνίτη συσκευών υγραερίου σε τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100117

      • Υπουργική Απόφαση 63557/4698/10 2010 2235 Β

       Περιγραφή Τίτλος: "Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόκτησης άδειας Τεχνίτη Αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων ή Τεχνιτών υγραερίου αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του ν.3897/2010". Η εν λόγω απόφαση καθορίζει τη δομή, το περιεχόμενο, τον χρόνο και τις προδιαγραφές των επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση της άδειας Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων (άρθρο 3, παρ. 2.θ του ν. 1575/1985).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202235

      • Υπουργική Απόφαση 19197/1483/97 1997 743 Β

       Περιγραφή Τίτλος: "Καθορισμός πρόσθετων προσόντων φανοποιών- βαφέων και διαδικασιών για την έκδοση αδειών άσκηση επαγγέλματος καθώς και προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των ισχυουσών αδειών". Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 (παρ. 8), 4 (παρ. 2) και 10 (παρ. 3) του ν. 1575/1985.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200743

      • Υπουργική Απόφαση 22802/1629/08 2008 861 Β

       Περιγραφή Τίτλος: «Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης και άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεώσεις συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου -– κυρώσεις». Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 3534/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200861

      • Νόμος 14 3534 2007 40 Α

       Περιγραφή Τίτλος: "Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις". Τα άρθρα 9-14 του νόμου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην υποχρεωτική χρήση συσκευών ελέγχου "Ταχογράφοι" και οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης του «τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου». Ειδικότερα, το άρθρο 14 (παρ. 1.β) αναφέρεται στους «τεχνίτες ψηφιακών ταχογράφων» και παρέχει την εξουσιοδοτική για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη δραστηριότητα τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100040

      • Νόμος 10 3897 2010 208 Α

       Περιγραφή Τίτλος: "Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις». Το άρθρο 10 (παρ. 7) αναφέρεται σε θέματα της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων ή αερίων καυσίμων.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100208

      • Εγκύκλιος Β3/οικ. 11307/1578 2012

       Περιγραφή Τίτλος: "Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΑΔΑ: Β44Θ1-9ΓΘ). Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, η εγκύκλιος καθορίζει την αντικατάσταση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%9244%CE%981-9%CE%93%CE%98

      • Νόμος 3 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Τίτλος: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Στο άρθρο 3 προβλέπεται: α) η κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων και β) η ελεύθερη άσκηση επαγγελμάτων μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110100032

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση και Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην εξέταση και τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή της διοικητικής πράξης. Εφόσον, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώσει, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη, ότι αυτά είναι πλήρη και ορθά, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Ορθής Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως (εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης -αναγγελίας του ενδιαφερομένου), ότι δεν του επιτρέπεται να ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα (παρ. 1, του άρθρο 3 του ν. 3919/2011 και εγκύκλιος Β3/οικ. 11307/1578/9.3.2012, ΑΔΑ: Β44Θ1-9ΓΘ).

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη Αναγγελίας λόγο ελλιπών ή μη ορθών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορρίπτεται η αίτηση αναγγελίας λόγω ελλειπών ή μη ορθών δικαιολογητικών. Γίνονται οι προβλεπόμενες ενημερώσεις και η διαδικασία τερματίζεται.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.